μέν
 • Parse: particle
 • Meaning:
  • indeed, on the one hand
  • μὲν ... δὲ
   on the one hand ... on the other hand;
   in one way ... but in another way;
   from one consideration ... but from another consideration

   ἡ μὲν φωνή, φωνὴ Ἰακώβ, αἱ δὲ χεῖρες χεῖρες Ἡσαῦ
   The voice is Jacob’s voice, but the hands are Esau's hands (Gen 27:22)

   καὶ οἱ μὲν ἐπείθοντο τοῖς λεγομένοις, οἱ δὲ ἠπίστουν·
   Some were persuaded by what was spoken, but others were not believing (Acts 28:24)

   ἐγὼ μὲν ἀπέσταλκα τὸν ἔριφον τοῦτον, σὺ δὲ οὐχ εὕρηκας
   On my part, I sent this kid; but you on your part haven't found her (Gen 38:23)

 • Combination:
  • εἰ μὲν οὖν = if, then (Acts 19:38; 25:11; Heb 7:11; 8:4)
μένε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: μένω
μένει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: μένω
μενεῖ
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: μένω
μένειν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: μένω
μένεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: μένω
μενεῖς
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: μένω
μενεῖτε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: μένω
μένετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: μένω
μενέτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: μένω
μένῃ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • Root: μένω
μένη
μένητε
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • Root: μένω
μένοις
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Opt 2nd Sing
  • Verb: Fut Act Opt 2nd Sing
 • Root:μένω
μένομεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: μένω
μένον
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: μένω
μένοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc/Neut
 • Root: μένω
μένοντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: μένω
μένοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: μένω
μένοντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: μένω
μενόντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: μένω
μένος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: impulse, will, spirit, might, courage
 • Forms:
  • μένη Noun: Nom/Acc Plur Neut
μενοῦν
μενοῦνγε, μενοῦν γε
 • Parse: particle
 • Meaning:
  • no but, rather, on the contrary
  • yes doubtless, verily
 • Concord:

  NT: Luke 11:28; Phil 3:8; Rom 9:20; 10:18
  LXX: _
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
  • μενοῦν particle
μένουσα
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Root: μένω
μένουσαν
 • Parse: Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • Root: μένω
μενούσης
 • Parse: Part: Pres/Fut Act Gen Sing Fem
 • Root: μένω
μένουσι, μένουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: μένω
μενοῦσι, μενοῦσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: μένω
μέντοι
 • Parse: Conjunction
 • Meaning:
  • although, really, actually, also, but, howbeit, nevertheless, yet
  • indeed though, however
 • Note: Expresses contradiction or contrast with what had just been said
 • Concord:

  NT: John 4:27; 7:13; 12:42; 20:5; 21:4; 2Tim 2:19; Jas 2:8; Jude 8
  LXX: _
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

μέντοιγε
 • Parse: Conjunction
 • Meaning:
  • yes, indeed
  • surely
 • Note: Expresses agreement with what had just been said
μένω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning:
  • to remain, stay
  • to live, dwell, lodge
  • to adhere to and not contravene
  • to abide, continue, remain
  • to remain, last, persist, continue to live
  • to remain in force
  • to endure, bear with
  • to wait for
 • Forms:
Present Verbs
 • μένοις
  • Verb: Pres Act Opt 2nd Sing
  • Verb: Fut Act Opt 2nd Sing
 • μένε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • μένει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • μένει Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • μένειν Verb: Pres Act Infin
 • μένεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • μένετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • μένετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • μενέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • μένῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • μένῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • μένητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • μένουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • μενόντων Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • μένομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
Present Participles
 • μενούσης Part: Pres/Fut Act Gen Sing Fem
 • μένον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • μένον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • μένοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • μένοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • μένοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • μένουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • μένουσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • μένων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • μένοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • μενόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
Imperfect
 • ἔμενε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἔμενον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἔμενον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • μένοις
  • Verb: Fut Act Opt 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Opt 2nd Sing
 • μενεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • μενεῖ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • μενεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • μενῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist Verbs
 • μείνας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἔμεινα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐμείναμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἔμειναν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔμεινε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • μεῖναι Verb: Aor Act Infin
 • μείνατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • μεινάτω Verb: 1Aor Act Imperative 3rd Sing
 • μείνῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • μείνῃς Verb: 1Aor Act Subj 2nd Sing
 • μείνητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • μεῖνον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • μείνωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • μείνωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
Aorist Participles
 • μείναντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
 • μείνας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • μείναντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
Perfect
 • μεμενήκεισαν Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
 • μεμενηκότας Part: Perf Act Acc Plur Masc
μενῶ
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: μένω
μένων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: μένω