συλαγωγέω
 • Meaning: to lead away as booty, spoil, seduce
 • Forms:
  • συλαγωγῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
συλαγωγῶν
συλάω
 • Meaning: to spoil, despoil, rob, strip off, plunder
 • Forms:
  • ἐσύλησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • συληθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
συληθῶσι
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: συλάω
συλήσειν
συλλαβάς
συλλαβεῖν
συλλαβέσθαι
συλλάβετε
συλλαβέτω
συλλάβῃ
συλλαβή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: syllable
 • Note: συλλαβάς is also alt. form of Noun: Gen Sing Fem
 • Forms:
συλλαβόμενοι
συλλαβόντες
συλλαβόντος
συλλαβόντων
 • Parse:
  • Part: Aor Act Gen Plur Masc/Neut
  • Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: συλλαμβάνω
συλλαβοῦσα
συλλαβούσης
συλλαβοῦσι, συλλαβοῦσιν
συλλάβωμεν
συλλαβών
συλλάβωσι, συλλάβωσιν
συλλαλεῖν
συλλαλέω
 • Meaning:
  • to talk with
  • to communicate
  • to converse, consult with
  • to commune with, confer with
  • to speak among
 • Forms:
Present
 • συλλαλεῖν Verb: Pres Act Infin
 • συλλαλῇ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • συλλαλοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
Imperfect
 • συνελάλουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • συνελάλουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
Aorist
 • συλλαλήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • συλλαλήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • συνελάλησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • συνελάλησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνελάλησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
συλλαλῇ
συλλαλήσαντες
συλλαλήσας
συλλαλοῦντες
συλλαμβάνει
συλλαμβάνειν
συλλαμβάνεσθαι
συλλαμβανόμενα
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: συλλαμβάνω
συλλαμβανόμενοι
συλλαμβάνονται
συλλαμβάνοντος
συλλαμβάνου
συλλαμβάνω
 • Active Meaning:
  • to lay hold of, arrest (a person)
  • to seize, grasp
  • to apprehend (in order to take legal action against)
  • to catch red-handed
  • to take, capture (someone)
  • to take, catch (an animal)
  • to conceive, become pregnant
  • to capture, conquer
  • to take in addition
  • to take (somewhere with oneself)
  • to take hold of together, support, aid, help
 • Middle Meaning:
  • to seize, arrest
  • to come to the aid of
 • Passive Meaning:
  • to be taken (from earth)
 • Forms:
Present
 • συλλημψομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • συλλαμβάνεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • συλλαμβάνονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • συλλαμβάνου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
Imperfect
 • συνελαμβάνοσαν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • συλλήψεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • συλλημφθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • συλλήμψεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • συλλήψῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • συλλήμψῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • συλλημψόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • συλλήψονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • συλλήμψονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • συλλημφθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • συλλημφθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
Aorist
 • συλλαβοῦ Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • συλλαβούσης Part: Aor Act Gen Sing Fem
 • συνελήφθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • συνελάβοντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • συλλαβεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • συλλαβέσθαι Verb: 2Aor Mid Infin
 • συλλάβετε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • συλλαβέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • συλλάβῃ Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • συλλαβόμενοι Part: 2Aor Mid Nom Plur Masc
 • συλλαβόντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
 • συλλαβοῦσα Part: 2Aor Act Nom Sing Fem
 • συλλαβοῦσι Part: 2Aor Act Dat Plur Masc
 • συλλαβοῦσιν Part: 2Aor Act Dat Plur Masc
 • συλλάβωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • συλλημφθέντα Part: Aor Pass Acc Sing Masc
 • συλλημφθέντας Part: Aor Pass Acc Plur Masc
 • συλλημφθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • συλλημφθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • συλλημφθήτωσαν Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
 • συλληφθήτωσαν Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
 • συλλαβών Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • συλληφθέντα Part: Aor Pass Acc Sing Masc
 • συλληφθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • συνέλαβε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνελάβετο Verb: 2Aor Mid Imperative 3rd Sing
 • συνέλαβον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • συνελάβοσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • συνελήμφθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • συνελήμφθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • συνελήμφθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • συνελήμφθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • συλλάβωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
Perfect
 • συνείληπται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • συνειλημμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • συνειλημμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • συνείληφεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • συνειληφυῖα Part: Perf Act Nom Sing Fem
συλλαμβάνων
συλλέγει
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: συλλέγω
συλλέγειν
συλλεγέντων
συλλέγεται
συλλέγετε
συλλεγέτω
συλλέγοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: συλλέγω
συλλέγονται
συλλέγοντες
συλλέγουσι, συλλέγουσιν
συλλέγω
 • Active Meaning:
  • to collect, gather
  • to glean
 • Passive Meaning:
  • to gather
  • to come together
 • Forms:
Present
 • συλλέγειν Verb: Pres Act Infin
 • συλλεγέντων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • συλλέγεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • συλλέγετε Verb: Pres Act Ind/Imperative 2nd Plur
 • συλλεγέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • συλλέγοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • συλλέγοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • συλλέγουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • συλλέγουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • συλλέγων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • συλλέγονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
Imperfect
 • συνέλεγε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • συνέλεγον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • συνέλεγον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • συνελέγοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • συλλέξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • συλλέξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • συλλέξετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • συλλέξομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • συλλέξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • συλλέξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • συλλέξαι Verb: Aor Act Infin
 • συλλέξατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • συλλέξωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • συνέλεξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • συνέλεξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • συνέλεξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνέλεξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • συνελέλεκτο Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 3rd Sing
συλλέγων
συλλέξαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: συλλέγω
συλλεξάμενος
συλλέξατε
συλλέξει
συλλέξεις
συλλέξετε
συλλέξῃς
συλλέξομεν
συλλέξουσι, συλλέξουσιν
συλλέξω
συλλέξωμεν
συλλημφθέντα
συλλημφθέντας
συλλημφθέντες
συλλημφθῆναι
συλλημφθήσεται
συλλημφθήσῃ
συλλημφθήσονται
συλλημφθήτωσαν
συλλήμψει
συλλήμψεται
συλλήμψεων
συλλήμψεως
συλλήμψῃ
σύλλημψιν
σύλλημψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • capture, taking, obtaining
  • act of catching
  • conception, pregnancy
 • Forms:
συλλημψόμεθα
συλλημψομένους
συλλήμψονται
συλλήπτωρ
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • accomplice, assistant
συλληφθείς
sullhfqeisa
συλληφθέντα
συλληφθέντας
συλληφθέντες
συλληφθέντος
συλληφθῆναι
συλληφθήσεται
συλληφθήσῃ
συλληφθήσονται
συλληφθήτωσαν
συλλήψει
συλλήψεων
συλλήψεως
σύλληψιν
σύλληψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • capture, taking, obtaining
  • act of catching
  • conception, pregnancy
 • Forms:
συλληψόμεθα
συλληψομένους
συλλήψονται
συλλήψεται
συλλήψῃ
συλλογή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a gathering, collecting, collection, store
  • act of bringing and keeping together
 • Forms:
συλλογήν
συλλογιεῖται
συλλογίζεσθε
συλλογίζομαι
 • Middle Meaning:
  • to reason
  • to discuss
  • to debate
  • to calculate
  • to reckon with
  • to consider carefully
  • to consider as belonging together with
 • Passive Meaning:
  • to be reckoned among
 • Forms:
  • συλλογιεῖται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • συλλογισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • συλλογίζεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • συνελογίσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
συλλογισθήσεται
συλλογισμόν
συλλογισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • computation, calculation, reckoning
  • count, total number, numerical total
  • act of counting up
συλλογισμῷ
συλλοιδορέω
 • Meaning: to revile, join in reviling
 • Forms:
  • συνελοιδορήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
συλλοχάω
 • Meaning:
  • to gather
  • to recruit (soldiers)
  • to get together (for a military operation)
  • to lie together in ambush, lie together in wait for, waylay together
 • Forms:
  • συνελόχησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνελόχησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
συλλοχισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • census, census list, registration, enrollment
  • muster roll (of soldiers)
  • parallel arrangement of an ambush
συλλύεσθαι
συλλυπέω
 • Active Meaning:
  • to hurt with
  • to grieve with
  • to grieve at the same time
 • Middle Meaning:
  • to share in grief with
  • to sympathize with
 • Passive Meaning:
  • to be grieved with
  • to feel sympathy
 • Forms:
  • συλλυπηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • συλλυπούμενον Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • συλλυπούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
συλλυπηθήσεται
συλλυπούμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: συλλυπέω
συλλυπούμενος
συλλύω
 • Active Meaning:
  • to help in loosing
  • to come between and resolve conflict
 • Middle Meaning:
  • to agree to (certain conditions)
  • to come to a settlement
 • Passive Meaning:
  • to come to a settlement with
  • to settle
 • Forms:
  • συλλύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • συνελύθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing