ὀξέα
 • Parse: Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ὀξύς
ὄξει
ὀξεῖ
 • Parse: Adj: Dat Sing Masc/Neut
 • Root: ὀξύς
ὀξεῖα
ὀξεῖαν
ὀξεῖς
 • Parse: Adj: Nom/Acc Plur Masc/Fem
 • Root: ὀξύς
ὀξέσι
 • Parse: Adj: Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ὀξύς
ὀξέως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: swiftly, quickly, sharply
ὀξίζουσι, ὀξίζουσιν
ὀξίζω
 • Meaning: to become sour, turn to vinegar, taste of vinegar
 • Forms:
  • ὀξίζουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ὤξισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
ὄξος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • poor quality wine, sour wine, weak wine
  • vinegar
 • Note: unfermented grape juice is τρύξ; wine is οἶνος
 • Concord:

  NT: Matt: 27:34,48; Mark 15:36; Luke 23:36: John 19:29,30
  LXX: Num 6:3; Ruth 2:14; Ps 68:22; Prov 25:20
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMὄξοςὄξη
GENὄξουςὄξέων
DATὄξειὄξεσι(ν)
ACCὄξοςὄξη
ὄξους
ὀξύ
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ὀξύς
ὀξυβελής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: sharp-pointed
ὀξυβελῶν
ὀξυγράφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: writing quickly, swift-writing
 • Forms:
  • ὀξυγράφου Adj: Gen Sing Masc/Neut
ὀξυγράφου
ὀξύν
ὀξῦναι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ὀξύνω
ὀξύνει
ὀξυνεῖ
ὀξυνθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: ὀξύνω
ὀξύνου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: ὀξύνω
ὀξύθυμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: quick-tempered, quick to anger, choleric, passionate
 • Forms:
ὀξύνω
 • Meaning: to sharpen, make sharp
 • Forms:
  • ὀξῦναι Verb: Aor Act Infin
  • ὀξύνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ὀξυνεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ὀξύνου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • ὀξυνθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ὤξυνε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ὤξυνε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ὀξυπτερά
ὀξύπτερον
ὀξύπτερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: swift-winged
 • Forms:
  • ὀξύπτερον Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ὀξύπτερον Adj: Acc Sing Masc
ὀξύς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For comparative, see ὀξύτερος
 • Meaning:
  • keen, sharp
  • pointed (not blunt)
  • quick, rapid, swift
  • capable of keen and penetrating discernment
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMὀξύςὀξεῖαὀξύ
GENὀξέοςὀξείαςὀξέος
DATὀξεῖὀξείᾳὀξεῖ
ACCὀξύνὀξεῖανὀξύ
Plural
 MascFemNeut
NOMὀξεῖςὀξεῖαιὀξέα
GENὀξέωνὀξειωνὀξέων
DATὀξέσιὀξείαιςὀξέσι
ACCὀξεῖςὀξείαςὀξέα
ὀξυτάτῃ
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: keen, sharp
 • Root: ὀξύς
ὀξύτεροι
ὀξύτερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of ὀξύς
 • Meaning: sharper, quicker, swifter
ὀξύτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • sharpness (of sound)
  • pointedness, swiftness
 • Forms:
ὀξύτητος
ὀξυχολέω
 • Meaning: to be irritable, be easily angered, easily moved to anger
 • Forms:
  • ὀξυχολήσαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
ὀξυχολήσαντος
ὀξυχολία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: irritability, bad temper, ill-temper
 • Forms:
ὀξυχολίᾳ
ὀξυχολίας
ὀξυχόλοις
ὀξύχολος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: irritable, irascible, bad-tempered
 • Forms:
  • ὀξυχόλοις Adj: Dat Plur Masc/Fem