μυαλόω
 • Meaning: to fill with marrow
 • Forms:
  • μεμυαλωμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
μύας
 • Parse: Noun: Acc Plur Masc
 • Root: μῦς
μυγαλῆ, μυγάλη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the shrew mouse, field mouse
μυδάω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be damp, dripping
 • Forms:
  • μυδώντων
   • Verb: Pres Act Imperativ 3rd Plur
   • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
μυδώντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperativ 3rd Plur
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root:μυδάω
μυελόν
μυελός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • marrow
  • choice food
 • Forms:
μυελοῦ
μυελούς
μυελῶν
μύες
 • Parse: Noun: Nom Plur Masc
 • Root: μῦς
μυέω
 • Meaning:
  • to initiate (into secret mystic rites)
  • to teach, instruct
 • Forms:
  • μεμύημαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
  • μεμυημένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
μυθέομαι
 • Meaning: to speak, say
μύθευμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: story, fable, myth, something told
 • Forms:
μυθεύμασιν
μυθικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: mythical
 • Forms:
  • μυθικώτερα Adj: Nom Sing Fem; Nom/Acc Plur Neut
μυθικώτερα
μύθοις
μυθολογέω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to tell mythic tales
 • Forms:
  • μυθολογήσας
   • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
   • Part: Aor Act Nom Sing Masc
μυθολογήσας
μυθολόγοι
μυθολόγος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: storyteller, a teller of legends, romancer, oral historian
μυθολόγων
μῦθον
μυθοποιέω
 • Meaning: to create a myth, invent a myth
μυθοποιήσαντες
μυθοποιία
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • inventing fables
 • Forms:
  • μυθοποιίας
   • Noun: Gen Sing Fem
   • Noun: Acc Plur Fem
μυθοποιίας
μῦθος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: fable, a tale, story, myth, fiction
μύθου
μύθους
μυθωδῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: legendary, fabulous
μύθων
μυῖα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a fly
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMμυῖαμυῖαι
GENμυίαςμυιῶν, μυίων
DATμυίᾳμυίαις
ACCμυῖανμυίας
μυῖαι
μυίαις
μυῖαν
μυιῶν
μυκάομαι
 • Meaning: to roar, bellow, (i.e., roar of a lion)
 • Forms:
  • μυκᾶται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
μυκᾶται
μυκτήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • the nose, snout
  • Plural: nostrils
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMμυκτήρμυκτῆρες
GENμυκτῆροςμυκτήρων
DATμυκτῆριμυκτῆρσι(ν)
ACCμυκτῆραμυκτῆρας
μυκτῆρα
μυκτῆρας
μυκτῆρι
μυκτηρίζει
μυκτηρίζεται
μυκτηριζόμενος
μυκτηρίζοντες
μυκτηρίζουσι, μυκτηρίζουσιν
μυκτηρίζω
 • Meaning:
  • to turn up the nose at, sneer at
  • to mock, make mouths at, i.e., ridicule
 • Forms:
  • ἐμυκτήριζον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐμυκτήριζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἐμυκτήρισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐμυκτήρισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • μυκτηρίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • μυκτηρίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • μυκτηριζόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • μυκτηρίζοντες Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • μυκτηρίζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • μυκτηρίσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
μυκτηρίσῃ
μυκτηρισμόν
μυκτηρισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • sarcasm, ridicule, contempt, derision, mockery, insult
  • scorn, contempt
  • target of scorning
  • Adjectival: despised, ridiculed, contemptible
 • Forms:
μυκτηρισμῷ
μυκτῆρσι, μυκτῆρσιν
μυκτήρων
μύλαι
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: μύλη
μύλαις
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: μύλη
μύλας
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: μύλη
μύλη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • molar (teeth)
  • mill, grinding mill
 • Forms:
μυλικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: millstone; belonging to a mill
μύλινον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: μύλινος
μύλινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: belonging to a mill, a millstone
 • Forms:
  • μύλινον Adj: Acc Sing Masc
μύλον
μύλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • mill, hand mill
  • millstone
μύλου
μύλῳ
μυλών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a mill, mill-house, grinding house
 • Forms:
μύλωνι, μυλῶνι
μυλωνικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: belonging to a mill-house
μύλωνος, μυλῶνος
μυξωτήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • small pipe
  • vessel for pouring (oil into a lamp)
  • nozzle (the nostrils)
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMμυξωτήρμυξωτῆρες
GENμυξωτῆροςμυξωτήρων
DATμυξωτῆριμυξωτῆρσι(ν)
ACCμυξωτῆραμυξωτῆρας
μυξωτῆρες
μυξωτήρων
μυοκτόνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: mouse-killing
μύρα, μῦρα
μυρεψικά
μυρεψικόν
μυρεψικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: perfumed, of or for unguents, aromatic
 • Forms:
  • μυρεψικά Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • μυρεψικόν Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • μυρεψικοῦ Adj: Gen Sing Masc/Neut
μυρεψικοῦ
μυρεψοί
μυρεψός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: perfumer, pharmacist, apothecary, druggist, someone who prepares unguents
 • Forms:
μυρεψοῦ
μυρεψούς
μυρεψῶν
μύρια
μυρία
μυριάδας
μυριάδες
μυριάδων
μύριαι
μυρίανδροι
μυρίανδρος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • containing 10,000 inhabitants
 • Forms:
  • μυριάνδρους Adj: Acc Plur Masc/Fem
  • μυρίανδροι Adj: Nom Plur Masc/Fem
μυριάνδρους
μυριάς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: ten thousand, "myriad"
 • Forms:
μυρίας
μυριάσι, μυριάσιν
 • Parse:
  • Adj: Dat Plur Masc/Neut
  • Noun: Dat Plur Masc
 • Root: μυριάς
μυρίζω
 • Meaning:
  • to anoint
  • to apply (perfumed) unguent to (a corpse)
 • Forms:
  • μυρίσαι Verb: Aor Act Infin
μύριοι
μυρίοις
μυριοπλάσιον
μυριοπλάσιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: ten thousand times as many, immense in number
 • Forms:
μυριοπλασίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: by ten thousand times, immense in measurement
μυρίος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: ten thousand, countless, numberless, innumerable
 • Forms:
  • μυρία Adj: Nom Sing Fem
  • μύρια Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • μυριάδας Adj: Acc Plur Masc
  • μυριάδες Adj: Nom Plur Masc
  • μυριάδων Adj: Gen Plur MFN
  • μύριαι Adj: Nom Plur Fem
  • μυρίοις Adj: Dat Plur Masc/Neut
  • μυρίους Adj: Acc Plur Masc
  • μυρίων Adj: Gen Plur MFN
  • μύριοι Adj: Nom Plur Masc
μυριοστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: ten thousandth
μυριότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: ten thousand times more
 • Forms:
μυριότητι
μυρίους
μυρίσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: μυρίζω
μυρισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: ointment, an anointing
 • Forms:
μυρισμῷ
μυρίων
μύρμηκα
μύρμηκες
μυρμηκιάω
 • Meaning: to be afflicted with warts
 • Forms:
  • μυρμηκιῶντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
μυρμηκιῶντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc/Neut
 • Root: μυρμηκιάω
μυρμηκολέων
μυρμηκολέων
μυρμηκολέων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: an ant-lion
μύρμηξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: ant
 • Forms:
μύρμηκος
μυρμήκων
μυροβρεχῆ
μυροβρεχής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: wet with unguent (esp. the hair)
 • Forms:
μύροις
μύρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: ointment; "myrrh," perfumed oil
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMμύρονμύρα
GENμύρουμύρων
DATμύρῳμύροις
ACCμύρονμύρα
μύρου
μυρσίνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: myrtle
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMμυρσίνημυρσίναι, μύρσιναι
GENμυρσίνηςμυρσινῶν
DATμυρσίνῃμυρσίναις
ACCμυρσίνηνμυρσίνας
VOCμυρσίνημυρσίναι
μυρσίνην
μυρσίνης
μυρσινῶν
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: myrtle grove
 • Forms:
  • μυρσινῶνος Noun: Gen Sing Masc
μυρσινῶνος
μύρῳ
μύρων
μῦς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: the field-mouse, mouse, rat
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMμῦςμύες
GENμυός μυῶν
DATμυΐμύσι(ν)
ACCμῦν μύας
μυσαρόν
μυσαρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: foul, dirty
 • Forms:
  • μυσαροὺς Adj: Acc Plur Masc
  • μυσαρόν Adj: Nom/Acc Sing Neut; Adj: Acc Sing Fem
μυσαροὺς
μυσαρώτατος
 • Parse:
  • Superl Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • most foul, foulest, dirtiest
μυσεράν
μυσεράς
μυσερόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: μυσερός
μυσερός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: loathsome, abominable, detestable, foul, dirty
 • Forms:
  • μυσεράς
   • Adj: Gen Sing Fem
   • Adj: Acc Plur Fem
  • μυσεροῦ Adj: Gen Sing Masc/Neut
  • μυσεράν Adj: Acc Sing Fem
  • μυσερόν Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • μυσερόν Adj: Acc Sing Masc
μυσεροῦ
μυσερῶς
 • Parse:
  • Adverb
 • Meaning:
  • loathsomely, abominably, detestably, foully
μύσος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: uncleanness, stain, defilement, pollution
 • Forms:
  • μύσους Noun: Gen Sing Neut
μύσους
μυσταγωγέω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to initiate
 • Forms:
  • μυσταγωγούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
μυσταγωγία
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • initiation into the mysteries
 • Forms:
  • μυσταγωγίας
   • Noun: Gen Sing Fem
   • Noun: Acc Plur Fem
  • μυσταγωγίαν
   • Noun: Acc Sing Fem
   • Noun: Gen Plur Fem
μυσταγωγίαν
μυσταγωγίας
μυσταγωγούσης
μύστακα
μύσταξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: the upper lip, the moustache
 • Forms:
μύστας
μυστήρια
μυστήριον
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: mystery, a secret (through the idea of silence imposed by initiation into religious rites)
 • Note: origin of English word "mystery"
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMμυστήριονμυστήρια
GENμυστηρίουμυστηρίων
DATμυστηρίῳμυστηρίοις
ACCμυστήριονμυστήρια
μυστηρίου
μυστηριώδεις
μυστηριώδης
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • like mysteries, mysterious
 • Forms:
  • μυστηριώδεις
   • Adj: Nom Plur Masc
   • Adj: Nom/Acc Plur Fem
μυστηρίῳ
μυστηρίων
μύστης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: one initiated, initiate, a mystic
μυστικὰς
μυστικὴν
μυστικός
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • mystic, connected with the mysteries
 • Forms:
  • μυστικῶν Adj: Gen Plur MFN
  • μυστικὴν Adj: Acc Sing Fem
  • μυστικὰς
   • Adj: Gen Sing Fem
   • Adj: Acc Plur Fem
  • μυστικοῦ Adj: Gen Sing Masc/Neut
  • μυστικαῖς Adj: Dat Plur Fem
μυστικοῦ
μυστικῶν
μυστικῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: mystically, secretly, privately, connected with the mysteries
μύστις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a mystic, initiate
μύχιος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • inward, inmost
μυχαίτατος
 • Parse:
  • Superl Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • most inner, innermost
μυχός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: inmost place, deep recess, hidden nook, inner room
 • Forms:
μυχῶν
μυῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Masc
 • Root: μῦς
μυωπάζω
 • Meaning: to be short-sighted, be unable to see far off, shut the eyes, i.e., blink, see indistinctly, "myopia"
 • Forms:
  • μυωπάζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
μυωπάζων