ἀνείκαστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • immense, unattainable by conjecture
  • considerable in extent and effect
 • Forms:
ἀνεῖλαν
ἀνείλατε
ἀνείλατο
ἀνεῖλε, ἀνεῖλεν
ἀνεῖλες
ἀνείλετε
ἀνείλετο
ἀνειλέω
 • Meaning: to unroll, roll up together
 • Forms:
  • ἀνείλησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀνείλησε, ἀνείλησεν
ἀνειληφότας
ἀνειληφότων
ἀνείλιξαν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • Part: Aor Act Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: to unfold, unroll
 • Root: ἀνελίσσω
ἀνειλόμην
ἀνεῖλον
ἀνειμένα
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἀνίημι
ἀνειμέναι
ἀνειμένῃ
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Fem
 • Meaning: to send up
 • Root: ἀνίημι
ἀνειμένης
ἀνειμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἀνίημι
ἀνειμένος
ἄνειμι
ἀνεῖναι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀνίημι
ἀνείς
ἀνεῖται
ἀνεῖχε, ἀνεῖχεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to hold up, lift up
 • Root: ἀνέχω
ἀνείχεσθε
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • Root: ἀνέχω