ἔξω
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • Adverb:
   • to the outside (of a building or room)
   • in a space outside (of a building or room)
   • out of doors
  • Preposition:
   • outside of
   • without being affected by
   • in addition to and wilfully overlooking
   • out
  • ἔξω ἐπὶ = as far as

   ἔδραμεν Λαβὰν ... ἔξω ἐπὶ τὴν πηγήν
   Laban ran ... as far as the well (Gen 24:29)

  • Composite adjective:
   • outside

    ἐξώτερος
    outer

ἕξω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: ἔχω
ἐξωδιάσθη
ἐξώθει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Meaning: to drive out, expel, banish
 • Root: ἐξωθέω
ἔξωθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from the outside, outside, on the outside of, outward, external
ἐξωθέω
 • Meaning:
  • to drive out, expel, banish
  • to eject
  • to divert, lead away
  • Nautical: to run aground
 • Forms:
Present
 • ἐξωσμένα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
Imperfect
Future
 • ἐξώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐξωσθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἐξώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐκσῷσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐξέωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐξῶσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐξῶσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἔξωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξῶσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξώσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐξῶσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐξώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐξώσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἐξωσμένον Part: Aor Mid Acc Sing Masc
 • ἔξωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐξώσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
Perfect
 • ἐξεωσμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Neut
 • ἐξεωσμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Masc
 • ἐξωσμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἐξωσμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • ἐξωσμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
ἐξώκειλε, ἐξώκειλεν
ἐξωλεθρεύθη
ἐξωλεθρεύθησαν
ἐξωλέθρευσα
ἐξωλεθρεύσαμεν
ἐξωλέθρευσαν
ἐξωλέθρευσας
ἐξωλεθρεύσατε
ἐξωλέθρευσε, ἐξωλέθρευσεν
ἐξώλεις
 • Parse: Adj: Nom/Acc Plur Masc/Fem
 • Meaning: utterly destroyed, ruined
 • Root: ἐξώλης
ἐξώλης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: utterly destroyed, ruined
ἐξωλοθρεύθη
ἐξωλοθρεύθησαν
ἐξωλόθρευσα
ἐξωλοθρεύσαμεν
ἐξωλόθρευσαν
ἐξωλόθρευσας
ἐξωλοθρεύσατε
ἐξωλόθρευσ, ἐξωλόθρευσν
ἐξωμάλισαν
ἐξωμαλίσθησαν
ἐξώμβρησε, ἐξώμβρησεν
ἐξωμολογεῖτο
ἐξωμολογησάμην
ἐξωμολογήσαντο
ἐξωμολόγησε, ἐξωμολόγησεν
ἐξωμολογούμην
ἐξωμολογοῦντο
ἐξωμοσάμην
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • Meaning: to swear in excuse
 • Root: ἐξόμνυμι
ἐξωπλισμένους
ἐξώρισε, ἐξώρισεν
ἐξώρκισας
ἐξώρμησαν
ἐξώρμησε, ἐξώρμησεν
ἐξώρυξαν
ἐξώρυξε, ἐξώρυξεν
ἐξῶσα, ἔξωσα
ἐξῶσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐξωθέω
ἐξῶσαν
ἔξωσαν
ἐξώσαντες
 • Parse: Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • Meaning: to drive out, expel, banish
 • Root: ἐξωθέω
ἐξώσατε
ἐξῶσε, ἐξῶσεν
ἐξώσῃ
ἐξώσητε
ἐξώσθησαν
ἐξωσθήσονται
ἔξωσμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • banishment
  • something to be rejected
 • Forms:
ἐξώσματα
ἐξωσμένα
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἐξωθέω
ἐξωσμένη
ἐξωσμένην
ἐξωσμένοι
ἐξωσμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἐξωθέω
ἔξωσον
ἐξώσουσι, ἐξώσουσιν
ἐξώσω
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: ἐξωθέω
ἐξώτατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: outermost
 • Forms:
  • ἐξωτάτου Adj: Gen Sing Masc/Neut
ἐξωτάτου
ἐξωτέρᾳ
ἐξώτερα
ἐξωτέραν
ἐξωτέρας
ἐξώτεροι
ἐξώτερον
ἐξώτερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • outer, exterior
  • farthest, extreme
 • Concord:

  NT: _
  LXX: 1Kings 6:29
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐξώτεροςἐξωτέραἐξώτερον
GENἐξωτέρουἐξωτέραςἐξωτέρου
DATἐξωτέρῳἐξωτέρᾳἐξωτέρῳ
ACCἐξώτερονἐξωτέρανἐξώτερον
Plural
 MascFemNeut
NOMἐξώτεροιἐξώτεραιἐξώτερα
GENἐξωτέρων
DATἐξωτέροιςἐξωτέραιςἐξωτέροις
ACCἐξωτέρουςἐξωτέραςἐξώτερα
ἐξωτέρω
 • Parse: Adverb
 • Meaning: more outside
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Ezek. 42:6; Job 18:17
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

ἐξωτέρῳ
ἐξωτέρων