πόλει
πολεῖν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Meaning: to go about, range over
 • Root: πολέω
πόλεις
πολέμει
πολεμεῖ
πολεμεῖν
πολεμεῖς
πολεμεῖτε
πολεμέω
 • Active Meaning:
  • to make war, battle, fight
 • Middle Meaning:
  • to make war, fight
 • Passive Meaning:
  • to be warred upon, be fought against
 • Forms:
Present
 • πολεμοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • πολεμουμένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • πολεμεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • πολεμεῖν Verb: Pres Act Infin
 • πολεμεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • πολεμοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • πολεμουμένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • πολεμουμένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • πολεμοῦντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • πολεμοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • πολεμοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • πολεμοῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • πολεμούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • πολεμοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • πολεμεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • πολεμῇ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • πολεμουμένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
Imperfect
 • ἐπολέμει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐπολέμουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐπολέμουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἐπολέμεις Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
Future
 • πολεμήσων Part: Fut Act Nom Sing Masc
 • πολεμηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • πολεμήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • πολεμήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • πολεμήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • πολεμηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • πολεμήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • πολεμήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • πολεμήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
Aorist
 • πολεμήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἐπολέμησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐπολεμήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐπολέμησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπολέμησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπολέμησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • πολεμήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • πολέμησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐπολέμωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • πολεμῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • πολεμήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • πολεμήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • πολεμήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
πολεμῇ
πολεμηθήσεται
πολεμηθήσονται
πολεμῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: πολεμέω
πολεμήσας
πολεμήσατε
πολεμήσει
πολεμήσεις
πολεμήσεσθε
πολεμήσετε
πολεμήσῃ
πολεμήσητε
πολεμήσομεν
πολέμησον
πολεμήσουσι, πολεμήσουσιν
πολεμήσω
πολεμήσωμεν
πολεμήσων
πολεμήσωσι, πολεμήσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: πολεμέω
πολεμίαν
πολέμιε
πολεμικά
πολεμικαῖς
πολεμική
πολεμικοῖς
πολεμικόν
πολεμικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • military
  • of or for war
  • skilled in war
  • warlike
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMπολεμικόςπολεμικήπολεμικόν
GENπολεμικοῦπολεμικῆςπολεμικοῦ
DATπολεμικῷπολεμικῇπολεμικῷ
ACCπολεμικόνπολεμικήνπολεμικόν
Plural
 MascFemNeut
NOMπολεμικοίπολεμικαίπολεμικά
GENπολεμικῶνπολεμικῶνπολεμικῶν
DATπολεμικοῖςπολεμικαῖςπολεμικοῖς
ACCπολεμικούςπολεμικάςπολεμικά
πολέμιοι
πολεμίοις
πολέμιον
πολέμιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • hostile
 • Substantival Meaning:
  • enemy of war
 • Forms:
πολεμίου
πολεμίους
πολεμισταί
πολεμισταῖς
πολεμιστάς
πολεμιστήν
πολεμιστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: warrior
 • Forms:
πολεμιστοῦ
πολεμιστῶν
πολεμίων
πόλεμοι
πολέμοις
πόλεμον
πόλεμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • armed conflict, war, battle
  • strife, conflict, quarrel
πολεμοτροφεῖν
πολεμοτροφέω
 • Meaning:
  • to maintain war
  • to maintain warlike policy
  • to keep up war, continue the battle, keep fighting
  • to keep up the feud
 • Forms:
  • ἐπολεμοτρόφει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • πολεμοτροφεῖν Verb: Pres Act Infin
  • πολεμοτροφοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
πολεμοτροφοῦσι, πολεμοτροφοῦσιν
πολέμου
πολεμοῦμεν
πολεμουμένη
πολεμουμένοις
πολεμουμένου
 • Parse #1: Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: πολεμέω
 • ——
 • Parse #2: Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: πολεμόω
πολεμουμένους
πολεμοῦντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: πολεμέω
πολεμοῦνται
πολεμοῦντας
πολεμοῦντες
πολεμοῦντος
πολεμούντων
πολέμους
πολεμοῦσι, πολεμοῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Ind Dat Plur Masc/Neut
 • Root: πολεμέω
πολεμόω
 • Meaning: to war, make an enemy of
 • Forms:
  • πολεμοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • πολεμουμένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
  • πολεμουμένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
  • πολεμῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
πολέμῳ
πολέμων
πολεμῶν
πόλεσι, πόλεσιν
πολέω
 • Meaning: to go about, range over
πόλεων
πόλεως
πολιά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: old age, grayness of hair, grey-haired
 • Forms:
πολιᾷ
πολιαί
πολιαῖς
πολιάν
πολιάς
πολιᾶς
πόλιν
πολιορκεῖ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperativ 2nd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Imperf Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: πολιορκέω
πολιορκέω
 • Meaning:
  • to besiege, blockade , beleaguer, harass
  • to confine in a besieged city, hem in a city
  • to deprive freedom of movement and action
 • Forms:
  • ἐπολιόρκει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐπολιόρκησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπολιόρκουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐπολιόρκουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • πεπολιόρκημαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
  • πολιορκῆσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • πολιορκήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • πολιορκουμένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
  • πολιορκοῦντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • πολιορκοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • πολιορκοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • πολιορκούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
  • πολιορκοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
πολιορκῆσαι
πολιορκήσει
πολιόρκησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: withstanding a siege, besieging
πολιορκήσουσι, πολιορκήσουσιν
πολιορκία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a besieging, siege
  • blockade
  • distress, tribulation, anguish
 • Forms:
πολιορκίᾳ
πολιορκίαν
πολιορκίας
πολιορκουμένη
πολιορκοῦντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: πολιορκέω
πολιορκοῦντας
πολιορκοῦντες
πολιορκούντων
πολιορκοῦσι, πολιορκοῦσιν
πολιός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: gray hair, grey hair, hoary
 • Forms:
  • πολιοῦ Adj: Gen Sing Masc/Neut
πολιοῦ
πολιόω
 • Meaning: to cause hair to turn grey
 • Forms:
  • πεπολίωμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
πόλις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • city; a town (properly, with walls, of greater or less size)
  • inhabitants of a city
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπόλιςπόλεις
πόλιες
πόλεες
GENπόλεως
πόλιος
πόλεος
πόλεων
πολίων
πολέων
DATπόλει
πόλι
πόλει
πόλεσι(ν)
πόλισι
ACCπόλινπόλεις
πόλιας
πόλεας
πόλις
VOCπόλιπόλεις
πόλιες
πόλεες
πολῖται
πολίταις
πολιτάρχας
πολιτάρχης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: ruler of the city, a town-officer, civic magistrate
 • Forms:
  • πολιτάρχας Noun: Acc Plur Masc
πολίτας
πολιτεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • citizenship
  • commonwealth, state, body politic
  • conditions and rights of a citizen
  • community
  • way of life, conduct
 • Forms:
πολιτείᾳ
πολιτείαν
πολιτείας
πολιτεύεσθαι
πολιτεύεσθε
πολιτεύεται
πολίτευμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • commonwealth, state
  • a community, citizenship
  • body of citizens
  • conversation
πολιτεύομαι
πολιτεύματος
πολιτευόμενοι
πολιτευόμενος
πολιτευομένους
πολιτευομένων
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Meaning: to be a citizen
 • Root: πολιτεύω
πολιτεύονται
πολιτευσαμένην
πολιτευσαμένοις
πολιτευσώμεθα
πολιτεύω
 • Meaning:
  • to have one's citizenship or home
  • to behave as a citizen
  • to rule or govern the state
  • to live, conduct oneself, lead one's life
  • to live as a citizen, be a citizen
 • Forms:
  • πολιτευσώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
  • πολιτευσαμένην Part: 1Aor Mid Acc Sing Fem
  • πολιτεύομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • πεπολίτευμαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
  • πολιτεύεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • πολιτεύονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • πολιτεύεται Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • πολιτεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • πολιτευόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • πολιτευόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • πολιτευομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
  • πολιτευσαμένοις Part: Aor Mid Dat Plur Masc/Neut
πολίτην
πολίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • citizen (of a town), a townsman
  • fellow-citizen, fellow-townsman
  • compatriot
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMπολίτηςπολῖται
GENπολίτουπολιτῶν
DATπολίτῃπολίταις
ACCπολίτηνπολίτας
VOCπολῖταπολῖται
πολιτικά
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning:
  • political, relating to citizens
 • Root:πολιτικός
πολιτικός
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • political, relating to citizens
πολιτῶν
πολίχνη
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • fort, small town
πολιῶν
πολλά
πολλαί
πολλαῖς
πολλάκις
 • Parse: Adverb
 • Meaning: often, many times, frequently

  πολλάκις δή
  very often

πολλαπλασίονα
πολλαπλασίων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: many times as much, manifold more, very much more
 • Forms:
  • πολλαπλασίονα Adj: Nom/Acc Plur Neut
πολλάς
πολλαχόθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • from many quarters; from many places
  • in many ways, by many examples
πολλαχῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: in many ways
πολλή
πολλῇ
πολλήν
πολλῆς
πολλοί
πολλοῖς
πολλοστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: a great deal, very much, one of many
πολλοῦ
πολλούς
πολλῷ
πολλῶν
πολύ
πολυάδελφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: with many brothers
 • Forms:
πολυαγάπητον
πολυαγάπητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: much loved
 • Forms:
  • πολυαγάπητον Adj: Acc Sing Masc
πολύαθλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: of many labours, many struggles
 • Forms:
πολυάθλου
πολυανδρεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • cemetery
  • common cemetery (of non-family members)
  • site for illicit sexual orgy (Jer 2:23)
  • place for a public gathering (Jer 19:2)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπολυανδρεῖονπολυανδρεῖα
GENπολυανδρίουπολυανδρίων
DATπολυανδρίῳπολυανδρίοις
ACCπολυανδρεῖονπολυανδρεῖα
πολυανδρίου
πολυάνδριον
πολυάνδριος
 • Parse: Adj: Nom/Acc Sing Masc
 • Meaning:
  • full of men
  • of or connected with many men (i.e., prostitution)
  • a place where many people assemble
 • Forms:
πολυανδρίῳ
πολυανθρωπία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: large population, many people
 • Forms:
πολυανθρωπί
πολυάνθρωπος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • populous, crowded with people, full of people
 • Forms:
πολύγονον
πολύγονος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • fertile, prolific, highly productive
  • producing many at a birth
 • Forms:
  • πολύγονον Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • πολύγονον Adj: Acc Sing Masc
  • πολυγονώτεραι Comparative Adj: Nom Plur Fem
πολυγονώτεραι
πολύδακρυν
πολύδακρυς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of or with many tears, tearful, much wept
 • Forms:
  • πολύδακρυν Adj: Acc Sing Masc
πολυδάπανος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: causing great expense
πολυδύναμος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • with many powers, all powerful
 • Forms:
πολυειδής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: of many kinds
 • Forms:
  • πολυειδῶν Adj: Gen Plur MFN
πολυειδῶν
πολυέλεε
πολυέλεος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: very merciful, all-merciful, very beneficent
 • Forms:
  • πολυέλεε Adj: Voc Sing Masc
πολυετές
πολυετής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: of many years, full of years, prolonged, blessed with longevity
 • Forms:
πολυευσπλαγχνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: richness in mercy
 • Forms:
πολυευσπλαγχνίαν
πολυεύσπλαγχνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: very compassionate
 • Forms:
πολυεύτακτον
πολυεύτακτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: very well ordered, disciplined
 • Forms:
  • πολυεύτακτον Adj: Acc Sing Masc/Neut
πολυημερεύσητε
πολυημερεύω
 • Meaning: to live a long life, attain length of days, many days, attain longevity
 • Forms:
  • πολυημερεύσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
πολυήμεροι
πολυήμερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: of many days, long-lived, having attained longevity
 • Forms:
  • πολυήμεροι Adj: Nom Plur Masc
πολύθρηνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: many sorrows, woeful, full of sorrows, much-wailing, much-lamenting
πολυΐστωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: very learned
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMπολυΐστωρπολυΐστορες
GENπολυΐστοροςπολυϊστόρων
DATπολυΐστοριπολυΐστορσι
ACCπολυΐστοραπολυΐστορας
VOCπολυΐστορπολυΐστορες
πολύκαρπον
πολύκαρπος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: fruitful
 • Forms:
πολυκέφαλον
πολυκέφαλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: many-headed (re a torturing instrument)
 • Forms:
  • πολυκέφαλον Adj: Acc Sing Fem
πολύλαλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: talkative, garrulous
πολυλογία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: much speaking, wordiness, loquacity, prolixity, talkativeness
 • Forms:
πολυλογίᾳ
πολυλογίας
πολυμαθέστεροι
πολυμαθής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: learned, erudite, scholarly
 • Forms:
πολυμάταιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: much vain, much thoughtless
 • Forms:
πολυματαίων
πολυμερές
πολυμερής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: consisting of many parts, manifold, of various kinds, composite
 • Forms:
πολυμερῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: at sundry times; in many portions, i.e., variously as to time and agency (piecemeal)
πολύμοχθος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: much working, enduring much
 • Forms:
  • πολυμόχθῳ Adj: Gen Sing MFN
πολυμόχθῳ
πολύν
πολυοδία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: long journey, frequent journey
 • Forms:
πολυοδίαις
πολύορκος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: swearing much, frequently swearing, given to oaths
 • Forms:
  • πολυόρκου Adj: Gen Sing MFN
πολυόρκου
πολυοχλία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: crowd of people, great multitude, very large population
 • Forms:
πολυοχλίαν
πολυοχλίας
πολύπαις
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: many children, a mother who has many children
πολυπειρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: great experience, extensive experience, many experiences, much experience
 • Forms:
πολυπειρίαν
πολύπειρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: very experienced, much experienced
πολυπλάσια
πολυπλασιάζω
 • Active Meaning:
  • to multiply
 • Passive Meaning:
  • to be multiplied
  • to grow in quantity
  • to become numerous
 • Forms:
  • πολυπλασιασθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
πολυπλασιασθῆτε
πολυπλάσιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: many times over, multiplied
 • Forms:
πολυπληθεῖ
πολυπλήθεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: large crowd, whole congregation, great multitude
 • Forms:
πολυπλήθειαν
πολυπληθεῖτε
πολυπληθέω
 • Meaning: to multiply, become numerous, be great in quantity
 • Forms:
  • πολυπληθεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • πολυπληθεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
πολυπληθία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: great multitude
 • Forms:
πολυπληθύνω
 • Meaning:
  • to increase
  • to multiply, make numerous
 • Forms:
  • πολυπληθυνῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
πολυπληθυνῶ
πολυπλοκία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: cunning, craftiness
 • Forms:
πολυπλοκίαν
πολυπλόκοις
πολύπλοκον
πολύπλοκος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • much-tangled, thick-wreathed
  • much-twisting, complex, intricate
  • wily, crafty, subtle, acute, tortuous, ingenious
  • having a devious mind
 • Forms:
  • πολυπλόκοις Adj: Dat Plur Masc/Neut
  • πολύπλοκον Adj: Acc Sing Fem
  • πολυπλόκων Adj: Gen Plur MFN
πολυπλόκων
πολυπλόκως
πολύποδα
πολυποίκιλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: many sided, manifold; much variegated, i.e., multifarious
πολύπους
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: octopus
 • Forms:
  • πολύποδα Noun: Gen Sing Masc
πολυπράγμονα
πολυπραγμονεῖν
πολυπραγμονέω
 • Meaning:
  • to be busy about many things
  • to be interested in
  • to inquire closely into
 • Forms:
  • πολυπραγμονεῖν Verb: Pres Act Infin
πολυπραγμόνων
πολυπραγμοσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: inquisitiveness, meddlesomeness, fussiness, officiousness
 • Forms:
πολυπραγμοσύνης
πολυπράγμων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: inquisitive, busy about many things, meddlesome, busybody
 • Forms:
  • πολυπράγμονα
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • πολυπραγμόνων Adj: Gen Plur MFN
πολυρῆμον
πολυρήμων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: much-speaking, wordy, talkative, garrulous
 • Note: Also spelled πολυρρήμων
 • Forms:
  • πολυρῆμον Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • πολυρῆμον Adj: Acc Sing Masc
πολυρρῆμον
πολύρρυτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: much flowing, strong flowing
πολυρρύτου
πολύς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Number:
   • many, abundant, plenteous, numerous
   • many, large, great, extensive, plentiful
  • Quantity: much, large, great
  • Size, Degree, Force: much, mighty, great, very, strong, severe, hard, deep, profound
  • Sleep: deep
  • Sound: loud
  • Value, Worth: high, expensive
  • Space: large, wide, far, great way
  • Time: long, often, far (spent)
  • Adverbally: greatly, earnestly, strictly, loudly, often, widely, freely
 • Note: For comparative, see πλείων
 • Note: For superlative, see πλεῖστος
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMπολύςπολλήπολύ
GENπολλοῦπολλῆςπολλοῦ
DATπολλῷπολλῇπολλῷ
ACCπολύνπολλήνπολύ
Plural
 MascFemNeut
NOMπολλοίπολλαίπολλά
GENπολλῶν
DATπολλοῖςπολλαῖςπολλοῖς
ACCπολλούςπολλάςπολλά, πόλεας
πολυσπλαγχνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sympathy, compassion, mercy
 • Forms:
πολυσπλαγχνίᾳ
πολυσπλαγχνίᾳ
πολυσπλαγχνίαν
πολύσπλαγχνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: sympathetic, compassionate, merciful
 • Forms:
  • πολυσπλαγχνίᾳ Adj: Dat Sing Fem
πολυτελεῖ
πολυτέλεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: extravagance, luxury, richness
 • Forms:
πολυτελείᾳ
πολυτέλειαι
πολυτέλειαν
πολυτελείας
πολυτελεῖς
πολυτελές
πολυτελέσι, πολυτελέσιν
πολυτελῆ
πολυτελής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: costly, valuable, very precious, of great price, extremely expensive
 • Forms:
πολυτελοῦς
πολυτελῶν
πολυτελῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: abundantly, lavishly
πολυτεχνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: skill in many arts
 • Forms:
πολυτεχνίᾳ
πολυτεχνίαν
πολύτεχνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: skilled in many arts
πολυτέχνως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: skillfully
πολύτιμον
πολύτιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: very costly, of great price; extremely valuable
 • Forms:
  • πολύτιμον Adj: Acc Sing Masc
  • πολυτιμότερον Comparative Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • πολυτίμου Adj: Gen Sing Fem
πολυτιμότερον
πολυτίμου
πολυτόκα
πολυτόκος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: prolific, giving birth to more than one child
 • Forms:
  • πολυτόκα Adj: Nom/Acc Plur Neut
πολυτρόποις
πολυτρόπος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: various, of many shifts, versatile, manifold, multiform, variegated
 • Forms:
  • πολυτρόποις Adj: Dat Plur Masc/Neut
  • πολυτροπωτάτη Superlative Adj: Nom Sing Fem
  • πολυτροπωτέρων Comparative Adj: Gen Plur MFN
πολυτρόπως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: in various ways
πολυτροπωτάτη
πολυτροπωτέρων
πολυφρόντιδα
πολύφροντις
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: someone full of thought, full of thought, thoughtful
 • Forms:
  • πολυφρόντιδα Noun: Acc Sing Masc
πολυχρόνια
πολυχρονιεῖτε
πολυχρονίζω
 • Meaning: to prolong, live long, live many years
 • Forms:
  • πολυχρονιεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
πολυχρόνιοι
πολυχρόνιον
πολυχρόνιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: long time, long-lived, everlasting, eternal, aged, lasting long, protracted
 • Forms:
πολυχρονίους
πολυχρονίῳ
πολυωρεῖ
πολυωρέω
 • Meaning:
  • to esteem highly
  • to be very careful
  • to provide, care for someone
 • Forms:
  • ἐπολυώρησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • πολυωρήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • πολυωρήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
πολυωρήσει
πολυωρήσεις
πολυωρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: care, attention, consideration
 • Forms:
  • πολυωρίαν
   • Noun: Gen Plur Fem
   • Noun: Acc Sing Fem
πολυωρίαν