ἔπεσα
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: πίπτω
ἔπεσαν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: πίπτω
ἐπέσαξαν
ἐπέσαξε, ἐπέσαξεν
ἔπεσας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: πίπτω
ἐπεσάσσετο
ἐπέσεισε, ἐπέσεισεν
ἔπεσε, ἔπεσεν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: πίπτω
ἐπεσημήνω
ἕπεσθαι
ἐπεσιτίσαντο
ἐπέσκαζε, ἐπέσκαζεν
ἐπέσκεμμαι
ἐπεσκεμμένοι
ἐπεσκεμμένων
ἐπεσκέπασας
ἐπεσκέπη
ἐπεσκέπησαν
ἐπέσκεπται
ἐπεσκεύασε, ἐπεσκεύασεν
ἐπεσκεψάμεθα
ἐπεσκεψάμην
ἐπεσκέψαντο
ἐπεσκέψασθε
ἐπεσκέψατο
ἐπεσκέψω
ἐπεσκίαζε, ἐπεσκίαζεν
ἐπεσκίασας
ἐπεσκίασε, ἐπεσκίασεν
ἔπεσον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: πίπτω
ἐπεσπάσαντο
ἐπεσπάσατο
ἐπέσπειρε, ἐπέσπειρεν
ἐπεσπούδαζον
ἐπεσπῶντο
ἐπέσται
ἐπεστάτουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐπιστατέω
ἐπέστειλα
ἐπεστείλαμεν
ἐπέστειλε, ἐπέστειλεν
ἐπέστη
ἐπέστην
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐφίστημι
ἐπεστήρικται
ἐπεστήρικτο
ἐπεστήριξαν
ἐπεστήρισας, ἐπεστήριξας
ἐπεστηρίσατο
ἐπεστήρισται
ἐπεστηρίχθη
ἐπεστηρίχθην
ἐπέστησα
ἐπέστησαν
ἐπέστησας
ἐπέστησε, ἐπέστησεν
ἔπεστί
ἔπεστιν
ἐπεστράτευσαν
ἐπεστράτευσε, ἐπεστράτευσεν
ἐπεστρατοπέδευσαν
ἐπεστράφη
ἐπεστράφην
ἐπεστράφησαν
ἐπεστράφητε
ἐπέστρεφε, ἐπέστρεφεν
ἐπέστρεφον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐπιστρέφω
ἐπεστρέφοντο
ἐπέστρεψα
ἐπεστρέψαμεν
ἐπέστρεψαν
ἐπέστρεψας
ἐπεστρέψατε
ἐπέστρεψε, ἐπέστρεψεν
ἐπεσύναξε, ἐπεσύναξεν
ἐπέσχε, ἐπέσχεν
ἐπέσχον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐπέχω