βοωμένας
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Fem
 • Meaning:
  • to shout, cry aloud
 • Root:βοάω
βοωμένη
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root:βοάω
βοωμένης
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • Root:βοάω
βοῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Masc/Fem
 • Root: βοῦς
 • ——
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: βοάω
βοῶντα
βοῶντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: βοάω
βοῶντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: βοάω
βοώντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: βοάω
βοῶσα
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Root: βοάω
βοῶσιν, βοῶσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: βοάω