κἀκ
 • Parse: preposition
 • Note: crasis for καὶ ἐκ
 • Meaning: and if
κακά
κακαγγελία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: evil news, bad news
κακαί
κακάς
κἀκεῖ
 • Parse: Adverb
 • Note: crasis for καὶ ἐκεῖνοι
 • Meaning: and there, there also
κἀκεῖθεν
 • Parse: Conjunction
 • Note: crasis for καὶ ἐκεῖθεν
 • Meaning:
  • Of Place: and from there, from that place
  • Of Time: and then, and afterward, from thence, thence also
κἀκεῖνα
 • Parse: Demonstrative Pronoun: Nom Plur Neut Comparative
 • Note: crasis for καὶ ἐκεῖνα = and that one; and that place; and that time
 • Root: κἀκεῖνος
κἀκείνη
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Note: crasis for καὶ ἐκείνη = and that one/place/time
 • Root: ἐκεῖνος
κἀκείνῃ
 • Parse: Adj: Dat Sing Fem
 • Note: crasis for καὶ ἐκείνῃ = and that one/place/time
 • Root: ἐκεῖνος
κἀκείνην
 • Parse: Adj: Acc Sing Fem
 • Note: crasis for καὶ ἐκείνην = and that one/place/time
 • Root: ἐκεῖνος
κἀκείνης
 • Parse: Adj: Gen Sing Fem
 • Note: crasis for καὶ ἐκείνης = and that one/place/time
 • Root: ἐκεῖνος
κἀκεῖνο
 • Parse: Demonstrative Pronoun: Nom/Acc Sing Neut Comparative
 • Note: crasis for καὶ ἐκεῖνο
 • Root: κἀκεῖνος
κἀκεῖνοι
 • Parse: Demonstrative Pronoun: Nom Plur Masc Comparative
 • Note: crasis for καὶ ἐκεῖνοι
 • Root: κἀκεῖνος
κἀκεῖνοις
 • Parse: Demonstrative Pronoun: Dat Plur Masc Contracted form
 • Note: crasis for καὶ ἐκείνοις
 • Root: κἀκεῖνος
κἀκεῖνον
 • Parse: Demonstrative Pronoun: Acc Sing Masc Contracted form
 • Note: crasis for καὶ ἐκεῖνον
 • Root: κἀκεῖνος
κἀκεῖνος
 • Parse: Demonstrative Pronoun: Nom Sing Masc Comparative
 • Note: crasis for καὶ ἐκεῖνος
 • Meaning:
  • ἀλλὰ κἀκεῖνοςalthough, even though, even if, in spite of, whereas
  • Re. what is far away: and that one, he also, and he
  • Re. what is closer: and this one, he also, and he
 • Forms:
  • κἀκεῖνο Demonstrative Pronoun: Nom Sing Neut Comparative
  • κἀκεῖνα Demonstrative Pronoun: Nom Plur Neut Comparative
  • κἀκεῖνοι Demonstrative Pronoun: Nom Plur Masc Comparative
  • κἀκεῖνοις Demonstrative Pronoun: Dat Plur Masc Contracted form
  • κἀκεῖνον Demonstrative Pronoun: Acc Sing Masc Contracted form
  • κἀκεῖνους Demonstrative Pronoun: Acc Plur Masc Contracted form
κἀκείνου
 • Parse: Demonstrative Pronoun: crasis: Gen Sing Masc/Neut
 • Note: crasis for καὶ ἐκείνου
 • Root: ἐκεῖνος
κἀκεῖνους
 • Parse: Demonstrative Pronoun: Acc Plur Masc Contracted form
 • Note: crasis for καὶ ἐκεῖνους
 • Root: κἀκεῖνος
κἀκείνῳ
 • Parse: Adj: Dat Sing Masc/Neut
 • Note: crasis for καὶ ἐκείνῳ
 • Root: ἐκεῖνος
κἀκείνων
 • Parse: Adj: Gen Plur MFN
 • Note: crasis for καὶ ἐκείνων
 • Root: ἐκεῖνος
κἀκεῖσε
 • Parse: Adverb
 • Note: crasis for καὶ ἐκεῖσε
 • Meaning: and there, and thither
κακή
κακῇ
κακηγορέω
 • Meaning:
  • to speak ill of, speak evil of
  • to accuse, abuse, slander, denounce
 • Forms:
  • ἐκακηγόρει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
κακήν
κακῆς
κακία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • moral evilness, vice
  • harm, hurt, damage, injury
  • evil, malice, naughtiness, wickedness, badness, faultiness
  • physically hard circumstance, distressful circumstance
  • unpleasant, undesirable state
 • Forms:
κακίᾳ
κακίαι
κακίαις
κακίαν
κακίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: κακία
κακίζω
 • Meaning:
  • to abuse, reproach, accuse
  • to criticize
 • Forms:
  • κακίσαι
   • Verb: Aor Act Opt 3d Sing
   • Verb: Aor Act Infin
   • Verb: Aor Mid Imperativ 2nd Sing
  • κακίζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • κακισθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
κακίζων
κακίσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Opt 3d Sing
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Mid Imperativ 2nd Sing
 • Root:κακίζω
κακισθείς
κάκιστα
 • Parse:
  • Superlative Adj: Nom Sing Fem
  • Superlative Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: worst
 • Root: κάκιστος
κακίστῃ
κακίστης
κάκιστος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: worst, most bad
 • Note: Superlative of κακός
κακιῶν
κακογνωμονέω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be ill-disposed
κακογνωμόνων
κακογνώμων
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • ill-judging; wanting in judgment
κακοδιδασκαλέω
 • Meaning: to teach evil
 • Forms:
  • κακοδιδασκαλοῦντες Part: Fut Act Nom Plur Masc
κακοδιδασκαλία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: false teaching, bad teaching, evil teaching
 • Forms:
κακοδιδασκαλίας
κακοδοξεῖν
κακοδιδασκαλοῦντες
κακοδοξέω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be in ill repute
 • Forms:
  • κακοδοξεῖν Verb: Pres Act Infin
κακοήθει
κακοήθεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • malice, malignity, craftiness, bad character, i.e., (esp.) mischievousness
  • wicked disposition
 • Forms:
κακοηθείᾳ
κακοήθειαν
κακοηθείας
κακοήθη
κακοήθης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • malicious, ill-disposed, spiteful
  • malevolent disposition
 • Forms:
  • κακοήθει Adj: Dat Sing MFN
  • κακοήθη Adj: Nom/Acc Plur Neut
κακοί
κακοῖς
κακολογέω
 • Meaning:
  • to curse, speak evil of, revile, insult, abuse
  • to denigrate, disparage, deprecate, belittle
  • to dishonour
 • Forms:
  • ἐκακολόγει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐκακολόγουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐκακολόγουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • κακολογῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • κακολογήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • κακολογοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • κακολογοῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • κακολογῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
κακολογῆσαι
κακολογήσεις
κακολογοῦντες
κακολογοῦντος
κακολογῶν
κακόμοχθος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • working ill, working evil, working perversely, misdirected work
  • working for wrong purposes
 • Forms:
κακόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: κακός
κακοπαθεῖ
κακοπάθεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • suffering, affliction, misfortune, misery, hardship
  • labourious, arduous toil
  • troublesome
 • Forms:
κακοπαθείας
κακοπαθείαις
κακοπάθειαν
κακοπάθειας
κακοπαθειῶν
κακοπαθέω
 • Meaning:
  • to suffer trouble, suffer misfortune, undergo hardship
  • to be in distress
  • to bear hardship patiently
  • to strain oneself, suffer difficulties
  • to endure affliction
 • Forms:
  • ἐκακοπάθησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • κακοπαθεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • κακοπάθησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • κακοπαθήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • κακοπαθῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
κακοπάθησον
κακοπαθήσωσι, κακοπαθήσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: κακοπαθέω
κακοπαθία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: suffering, misfortune, misery
 • Forms:
κακοπαθίας
κακοπαθῶ
κακοπαθῶμεν
 • Parse:
  • Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
  • Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Meaning: to suffer trouble
 • Root: κακοπαθέω
κακοποιεῖ
κακοποιεῖν
κακοποιέω
 • Meaning:
  • to do wrong
  • to be an evil-doer, be a criminal
  • to damage, harm, injure, cause harm to
 • Forms:
Present
 • κακοποιοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • κακοποιοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • κακοποιοῦσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • κακοποιεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • κακοποιεῖν Verb: Pres Act Infin
 • κακοποιῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
Future
 • κακοποιήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • κακοποιήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • κακοποιήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἐκακοποίησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐκακοποιήσατε Verb: 1Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐκακοποίησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κακοποιῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • κακοποιήσαντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • κακοποιήσαντα Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
 • κακοποιήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • κακοποιήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
κακοποιῆσαι
κακοποιήσαντα
 • Parse:
  • Part: Aor Act Acc Sing Masc
  • Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: κακοποιέω
κακοποιήσει
κακοποιήσητε
κακοποίησιν
κακοποίησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: doing evil, creating evil
κακοποιήσουσι, κακοποιήσουσιν
κακοποιήσω
κακοποιήσωσι, κακοποιήσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: κακοποιέω
κακοποιητικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: prone to do evil
κακοποιία, κακοποιΐα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: evil-doing, injury
 • Forms:
  • κακοποιΐας Noun: Acc Plur Fem
  • κακοποιΐας Noun: Gen Sing Fem
κακοποιΐας
κακοποιοῖς
κακοποιός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Note: Crasis for κακὸν ποιῶν
 • Adjectival Meaning:
  • doing ill
 • Substantival Meaning:
  • evil-doer, malefactor
  • a bad-doer
  • a criminal
 • Forms:
  • κακοποιοῖς Adj: Nom Plur Masc
  • κακοποιῶν Adj: Gen Plur MFN
κακοποιοῦντας
κακοποιοῦσα
κακοποιοῦσι
κακοποιῶν
κακοπραγία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: wrongdoing, misadventure, failure, evil-doing
 • Forms:
κακοπράγμων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: doing evil, mischievous
κακός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For comparative, see χειρότερος
 • Note: For comparative, see χερειότερος
 • Note: For comparative, see χείρων
 • Note: For superlative, see κάκιστος
 • Note: Other comparatives and superlatives (not in these koine texts) are built on κακίων (κακώτερος) and κάκιστος
 • Adjectival Meaning:
  • bad in effect
  • morally bad
  • improper, unacceptable
  • bad, evil, harmful, ill, noisome, wicked, ugly
 • Substantival Meaning:
  • misfortune, misery
  • disaster
  • hardship, adversity, calamity
  • physical hardship
  • evil-doers, wicked people
  • evil deeds
  • harm
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMκακόςκακήκακόν
GENκακοῦκακῆςκακοῦ
DATκακῷκακῇκακῷ
ACCκακόνκακήνκακόν
Plural
 MascFemNeut
NOMκακοίκακαίκακά
GENκακῶν
DATκακοῖςκακαῖς κακοῖς
ACCκακούςκακάςκακά
κακοσχόλως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: mischievously, frivolously
κακοτεχνάομαι
κακοτεχνέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to use base arts, act basely or meanly, deal fraudulently, plot evil, devise evil
 • Forms:
  • κακοτεχνήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • κακοτεχνάομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
κακοτεχνήσωμεν
κακοτεχνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • craftiness, deceit
  • Plural: intrigues
 • Forms:
κακοτεχνίαν
κακοτεχνίας
κακότεχνον
κακότεχνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: malicious, devised in evil, plotting evil, using bad arts or evil practices, artful, wily, using trickery
 • Forms:
κακοτέχνων
κακοτροπία
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • mischevousness, bad habits
 • Forms:
  • κακοτροπίας
   • Noun: Gen Sing Fem
   • Noun: Acc Plur Fem
  • κακοτροπίαν
   • Noun: Acc Sing Fem
   • Noun: Gen Plur Fem
κακοτροπίαν
κακοτροπίας
κακότροπος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: malignant
 • Forms:
  • κακοτρόπου Adj: Gen Sing MFN
κακοτρόπου
κακοῦ
κακουμένοις
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: κακόω
κακούμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: κακόω
κακουμένους
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: κακόω
κακοῦν
κακοῦντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: κακόω
κακοῦντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: κακόω
κακούντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: κακόω
κακουργεῖν
κακουργέω
 • Meaning: to treat badly
 • Forms:
  • κακουργεῖν Verb: Pres Act Infin
  • κακουργουμένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
κακουργία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: wickedness, villainy, malice, treachery
 • Forms:
κακουργίαν
κακουργίας
κακοῦργοι
κακούργοις
κακοῦργον
κακοῦργος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • evil, mischievous
 • Substantival Meaning:
  • a wrong-doer, criminal, evil-doer, malefactor, scoundrel
 • Forms:
κακούργου
κακουργουμένη
κακούργους
κακούργῳ
κακούργων
κακούς
κακουχέω
 • Active Meaning:
  • to suffer adversity, torment, maltreat
 • Passive Meaning:
  • to be afflicted
 • Forms:
  • κακουχούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • κακουχουμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
κακουχούμενοι
κακουχουμένων
κακόφημον
κακόφημος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • ill-sounding, ominous
 • Forms:
  • κακόφημον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing MFN
κακόφρονι
κακοφροσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: folly, malevolency
 • Forms:
κακόφρων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: malevolent, malicious, malignant
 • Forms:
  • κακόφρονι Adj: Dat Sing Masc/Neut
κακόω
 • Meaning:
  • physical harm: to afflict, harm, mistreat, do evil, hurt, abuse, oppress, injure, treat harshly, cause difficulty
  • emotional or mental harm:
   • to exasperate, distress, vex, make angry, embitter
   • to challenge, provoke, confront
 • Forms:
Present
 • κακουμένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • κακουμένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • κακούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • κακοῦν Verb: Pres Act Infin
 • κακοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • κακοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • κακούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
Imperfect
Future
 • κακωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • κακωθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • κακώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • κακώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • κακώσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • κακώσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • κακώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • κακώσων Part: Fut Act Nom Sing Masc
Aorist
 • κακώσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἐκακουχήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκακουχήθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἐκακώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκακώθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐκακώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐκάκωσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐκάκωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐκάκωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐκάκωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐκάκωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κακωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • κακώσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • κακῶσαι Verb: Aor Act Infin
 • κακώσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • κακώσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • κακώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • κακώσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • κακώσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • κακώσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
Perfect
 • κεκάκωκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • κεκακῶσθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
κακῷ
κακωθῆναι
κακωθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κακόω
κακωθήσομαι
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • Root: κακόω
κακῶν
κακῶς, κακώς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • in an offensive manner
  • harshly, severely
  • in a hurtful manner
  • in a distressful, painful way
  • in a dishonourable way
  • badly, wrongly, amiss, diseased, evil, grievously, miserably, sick, sore
κακώσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Infin
 • Root: κακόω
κακῶσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: κακόω
κακώσαντες
 • Parse: Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • Root: κακόω
κακώσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: κακόω
κακώσει
κακώσεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: κακόω
κακώσετε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: κακόω
κακώσεως
κακώσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: κακόω
κακώσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: κακόω
κακώσητε
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: κακόω
κάκωσι, κάκωσιν
κάκωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • mistreatment, oppression, affliction, maltreatment
  • distress felt and suffered
κακώσομεν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Root: κακόω
κακώσουσι, κακώσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: κακόω
κακώσωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: κακόω
κακώσων
 • Parse: Part: Fut Act Nom Sing Masc
 • Root: κακόω
κακώσωσι, κακώσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: κακόω