αἷμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: blood, bloodshed, carnage
 • Forms:
αἱμάξαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: αἱμάσσω (to make bloody)
αἵμασι, αἵμασιν
 • Parse: Noun: Dat Plur Neut
 • Root: αἷμα (blood)
αἱμάσσω
 • Meaning: to make bloody, cause to bleed, stain with blood
 • Forms:
  • αἱμάξαι Verb: Aor Act Infin
αἵματα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: αἷμα (blood)
αἱματεκχυσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: shedding of blood, an effusion of blood, pouring out of blood
 • Forms:
αἱματεκχυσίας
αἵματι
 • Parse: Noun: Dat Sing Neut
 • Root: αἷμα (blood)
αἵματος
 • Parse: Noun: Gen Sing Neut
 • Root: αἷμα (blood)
αἱματῶδες
αἱματώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: blood-red, dark red, looking like blood
 • Forms:
  • αἱματῶδες Adj: Nom/Acc Sing Neut
αἱμάτων
 • Parse: Noun: Gen Plur Neut
 • Root: αἷμα (blood)
αἱμοβόρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: bloodthirsty, blood-sucking, greedy of blood
 • Forms:
αἱμοῤῥοέω
 • Meaning: to lose blood, be diseased with an issue of blood, have a hemorrhage, have a discharge of blood
 • Forms:
  • αἱμορρόους Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • αἱμοῤῥοοῦσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
  • αἱμοῤῥοούσῃ Part: Pres Act Dat Sing Fem
αἱμορρόους
αἱμοῤῥοοῦσα
αἱμορροοῦσαν
αἱμοῤῥοούσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: αἱμοῤῥοέω (to lose blood, hemorrhage)
αἱμύλοις
αἱμύλος
 • Parse: Adj: Nom Sing MFN
 • Meaning: wheedling, wily
 • Forms:
  • αἱμύλοις Adj: Dat Plur MFN
αἱμωδιάσουσι, αἱμωδιάσουσιν
αἱμωδιάω
 • Meaning: to become numb, have tingly feeling, have the teeth set on edge
 • Forms:
  • αἱμωδιάσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ᾑμωδίασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur