σταγόνα
σταγόνας
σταγόνες
σταγόνος
σταγόσιν
σταγών
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a drop (of liquid), raindrop, drop of blood
  • small number
 • Forms:
στάδια
στάδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a stade, stadium (a length of about 185-196 metres)
  • area
  • race course
  • arena, stadium
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMστάδιονστάδια, σταδίους, στάδιοι
GENσταδίουσταδίων
DATσταδίῳσταδίοις
ACCστάδιονστάδια, σταδίους
σταδίου
σταδίους
σταδίῳ
σταδίων
στάζοι
 • Parse: Verb: Pres Act Opt 3rd Sing
 • Root: στάζω
στάζοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: στάζω
στάζουσα
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Root: στάζω
στάζουσαι
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • Root: στάζω
στάζουσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Meaning:
  • to drop, let fall
 • Root: στάζω
στάζω
 • Meaning:
  • Transitive: to drop, let fall, cause to drop, instill
  • Intransitive: to drip, trickle
  • Intransitive: to cause to flow down in small quantities
 • Forms:
  • στάζουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
  • στάξαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
  • ἔσταξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔσταξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • στάζοι Verb: Pres Act Opt 3rd Sing
  • στάζοντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • στάζουσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
  • στάξαι Verb: Aor Act Infin
  • στάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • στάξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • στῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
σταθείς
σταθεῖσα
σταθεῖσαι
σταθεισῶν
σταθέν
σταθέντα
σταθέντες
σταθῇ
σταθῆναι
σταθήσεσθε
σταθήσεται
σταθήσονται
σταθῆτε
σταθμάω
 • Meaning: to measure (the weight of something)
 • Forms:
  • ἐσταθμωμένον Part: Aor Mid Nom/Acc Sing Neut
στάθμια, σταθμία
σταθμίοις
στάθμιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a weight of a balance, balance weight, plummet stone
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMστάθμιονστάθμια
GENσταθμίουσταθμίων
DATσταθμίῳσταθμίοις
ACCστάθμιονστάθμια
σταθμίων
σταθμοί
σταθμοῖς
σταθμόν
wall
σταθμός
σταθμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • lodge, rest station
  • place where a marching army had its quarters
  • a stage (of a journey)
  • post, pillar, doorpost
  • door, doorway
  • station, stall, pen
  • balance, scales, instrument for determining weight
  • weight
  • Figurative: standard of practice, gauge, benchmark
σταθμοῦ
σταθμούς
σταθμῷ
σταθμῶν
σταθῶ
σταῖς
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: flour of spelt mixed and made into dough
 • Forms:
  • σταιτός Noun: Gen Sing Neut
στακτή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: oil of myrrh, balsam
 • Forms:
στακτήν
στακτῆς
σταλαγμοῖς
σταλαγμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a dropping, dripping
  • something that drops constantly in small quantities
σταλάζω
 • Meaning: to drip, drop
 • Forms:
  • ἐστάλαξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
σταλάσσω
 • Meaning:
  • to drop in small quantities (of liquid)
  • to drip
στάμνον
στάμνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: an earthen jar for racking off wine, a clay jar, pot
στάντες
στάντος
στάξαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: στάζω
στάξαντος
 • Parse: Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: στάζω
στάξει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: στάζω
στάξῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: στάζω
στάς, στᾶς
στᾶσα
στᾶσαι
στάσει
στάσεις
στάσεσι, στάσεσιν
στάσεως
στασιάζει
στασιάζειν
στασιάζομεν
στασιάζοντες
στασιαζόντων
 • Parse:
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Root: στασιάζω
στασιάζουσι, στασιάζουσιν
στασιαζουσῶν
στασιάζω
 • Meaning: to rebel, revolt, rise in rebellion, stir sedition
 • Forms:
  • ἐστασίασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • στασιάσαι Verb: Aor Act Infin
  • στασιάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • στασιάζειν Verb: Pres Act Infin
  • στασιάζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • στασιάζομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • στασιαζόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
  • στασιαζόντων Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • στασιαζουσῶν Part: Pres Act Gen Plur Fem
  • στασιάζωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
στασιάζωσι, στασιάζωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: στασιάζω
στασιάσαι
στασιαστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: rebel, revolutionary
στασιαστῶν
στασίμῃ
στάσιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: steady, solid, standing, stationary
 • Forms:
  • στασίμῃ Adj: Dat Sing Fem
στάσιν
στάσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • standing posture, act of remaining standing
  • place, position, station (i.e., a place where someone or something is situated)
  • military station (to provide defense)
  • a pause in movement
  • existence, continuance
  • an office held
  • an agreed position to be followed, statute, decree
  • An opposing party formed for seditious purposes
   • faction, sedition, uprising, riot, revolt, rebellion
   • strife, discord, disunion, split, schism, sect
στατήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a stater, piece of money (worth four drachmas or four denarii)
  • Probably silver, about 8 grams, about 20mm diameter (about the size of a 25¢ piece)
 • Note: For contemporary equivalent, see money.
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMστατήρστατῆρες
GENστατῆροςστατήρων
DATστατῆριστατῆρσι(ν)
ACCστατῆραστατῆρας
στατῆρα
στατίων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a station, guard post
  • By extension: a performance of a fast
 • Forms:
  • στατίωνα Noun: Acc Sing Masc
στατίωνα
στατός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: placed, standing
σταυρόν
σταυρός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: cross, stake, pale
σταυροῦ
σταύρου
σταυροῦνται
σταυρούς
σταυροῦσθαι
σταυροῦσι, σταυροῦσιν
σταυρόω
 • Meaning:
  • to crucify, impale, nail to a cross
  • to fence with pales
 • Forms:
Present
 • σταυροῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • σταυροῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • σταυροῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • σταυροῦσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • σταύρου Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
Imperfect
Future
 • σταυρώσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • σταυρώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • σταυρωθέντα
  • Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Aor Pass Acc Plur Masc
 • σταυρωθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • ἐσταυρώσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐσταυρώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐσταύρωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐσταυρώσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • σταυρωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • σταυρωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • σταυρωθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • σταυρῶσαι Verb: Aor Act Infin
 • σταυρώσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • σταυρώσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • σταύρωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • σταυρώσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • σταυρώσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
Perfect
 • ἐσταυρωμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἐσταυρωμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ἐσταυρωμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἐσταυρῶσθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
 • ἐσταύρωται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
σταυρῷ
σταυρωθείς
σταυρωθέντα
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Aor Pass Acc Plur Masc
 • Root:σταυρόω
σταυρωθῇ
σταυρωθῆναι
σταυρωθήτω
σταυρῶσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: σταυρόω
σταυρώσαντας
σταυρώσαντες
σταυρώσατε
σταυρώσετε
σταύρωσον
σταυρώσω
σταυρώσωσι, σταυρώσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: σταυρόω
σταφίδα
σταφίδας
σταφίδες
σταφίδος
σταφίδων
σταφίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: raisin, dried grape
 • Forms:
σταφυλαί
σταφυλάς
σταφυλή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: grapes, bunch of ripe grapes
 • Forms:
σταφυλήν
σταφυλῆς
στάχυας
στάχυες
στάχυϊ
στάχυν
στάχυς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: head of grain, head of wheat, (not ear of maize)
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMστάχυςστάχυες
GENστάχυοςσταχύων
DATστάχυϊστάχυσι(ν)
ACCστάχυνστάχυας
στάχυσι, στάχυσιν
σταχύων