βούβαλον
βούβαλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: antelope, buffalo, bison
βουβών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: groin
 • Forms:
βούκεντρα
βούκεντρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: an ox goad, pointed stick
 • Forms:
  • βούκεντρα Noun: Nom/Acc Plur Neut
βουκολεῖν
βουκολέω
 • Meaning: to tend cattle
 • Forms:
  • βουκολεῖν Verb: Pres Act Infin
βουκόλια
βουκόλιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a herd (of cattle)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMβουκόλιονβουκόλια
GENβουκολίουβουκολίων
DATβουκολίῳβουκολίοις
ACCβουκόλιονβουκόλια
βουκολίου
βουκολίων
βουκόλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: cattleman
βουλαί
βουλαῖς
βουλάς
βούλει
βούλεσθαι
βούλεσθε
βούλεται
βουλεύεσθαι
βουλεύεσθε
βουλεύεται
βουλευθέν
βουλευθέντα
βούλευμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: resolution, purpose
 • Forms:
βουλεύομαι
βουλευόμενοι
βουλευόμενος
βουλευομένῳ
βουλευομένων
βουλεύονται
βουλεύοντες
βουλεύου
βουλεύσαιτο
βουλευσάμενος
βουλευσαμένους
βουλεύσασθαι
βουλεύσασθε
βουλεύσεται
βουλεύσησθε
βουλεύσονται
βουλεύσω
βουλευσώμεθα
βουλεύσωνται
βουλευτάς
βουλευτήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a council-chamber, senate-house, senate chamber
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMβουλευτήριονβουλευτήρια
GENβουλευτηρίουβουλευτηρίων
DATβουλευτηρίῳβουλευτηρίοις
ACCβουλευτήριονβουλευτήρια
βουλευτηρίῳ
βουλευτής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • an adviser, counsellor, person who gives advice
  • a councilman, a member of the Jewish Council
 • Forms:
βουλευτικῆς
βουλευτικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • of the council, for the council
  • capable of deliberating
 • Substantival Meaning:
  • counsellor
 • Forms:
βουλευτῶν
βουλεύω
 • Active Meaning:
  • to devise, plan
  • to advise, give counsel
  • to take counsel, deliberate
 • Middle Meaning:
  • to deliberate (with oneself), consider (something)
  • to ponder
  • to confer together, deliberate together
  • to resolve (to do something), decide
  • to offer advice
  • to plot
 • Forms:
Present Verbs
 • βουλεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • βουλεύομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • βουλεύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • βουλεύεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • βουλεύονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • βουλεύου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
Present Active Participles
 • βουλεύοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
Present Mid/Pass Participles
Imperfect
 • ἐβουλεύετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐβουλεύοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • βουλεύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • βουλεύσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist Verbs
 • ἐβούλευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • βουλεύσασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • ἐβουλευσάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἐβουλεύσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • ἐβουλεύσασθε Verb: 1Aor Mid Ind 2nd Plur
 • ἐβουλεύσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐβουλεύσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • βουλευσώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
 • βουλεύσησθε Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
 • βουλεύσωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
 • βουλεύσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
Aorist Participles
 • βουλευσάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • βουλευθέν Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
 • βουλευσαμένους Part: Aor Mid Acc Plur Masc
 • βουλευθέντα Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
Perfect
 • βεβούλευμαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • βεβούλευνται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • βεβούλευται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • βεβουλευμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
βουλή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • decision
  • advice, counsel, plan, purpose, will, volition, resolution
 • Forms:
βουλῇ
βούλῃ
βουληθείη
βουληθείς
βουληθεῖσα
βουληθέντα
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Acc Sing Masc
  • Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root:βούλομαι
βουληθέντων
βουληθῇ
βουληθῆναι
βουληθῇς
βουληθῆτε
βουληθῶσι, βουληθῶσιν
βούλημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a resolve, intention, purpose, will, something one intends
 • Forms:
βουλήμασι, βουλήμασιν
βουλήματα
βουλήματι
βουλήματος
βουλήν
βουλῆς
βουλήσει
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Noun: Dat Sing Fem of βούλησις
 • Root: βούλομαι
βουλήσεται
βουλήσεως
βούλησθε
βούλησιν
βούλησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: will, purpose
βουλήσομαι
βούληται
βούλοισθε
βούλοιντο
βούλοιτο
βούλομαι
 • Meaning:
  • to will, be willing
  • to wish, want, desire
  • to purpose, plan
  • to be disposed, minded, intend
  • to prefer
  • with negative: to refuse, not to consent
 • Forms:
Present Verbs
 • βούλῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • βούλει Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • βούλεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • βούλεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • βούλεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • βούλησθε Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Plur
 • βούληται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • βούλοιτο Verb: Pres Mid/Pass Opt 3rd Sing
 • βουλόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • βούλονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • βούλωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
Present Mid/Pass Participles
Imperfect
 • ἐβούλετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐβουλόμεθα Verb: Imperfect Mid/Pass 1st Plur
 • ἐβουλόμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἐβούλοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἐβούλου Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • ἠβούλεσθε Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • ἠβούλετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἠβουλόμεθα Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Plur
Future
 • βουλήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • βουλήσει Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • βουλήσει Noun: Dat Sing Fem of βούλησις
 • βουλήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
Aorist Verbs
 • βουληθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • βουληθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • βουληθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ἐβουλήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐβουλήθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • ἐβουλήθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐβουλήθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἐβουλήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἠβουλήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἠβουλήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἠβουλήθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
Aorist Participles
 • βουληθεῖσα Part: Aor Pass Nom Sing Fem
 • βουληθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • βουληθέντων Part: Aor Pass Gen Plur Masc/Neut
Perfect
 • βεβουλῆσθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
βουλόμεθα
βουλομένη
βουλομένῃ
βουλομένην
βουλομένης
βουλόμενοι
βουλομένοις
βουλόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: βούλομαι
βουλόμενος
βουλομένου
βουλομένους
βουλομένων
βούλονται
βούλωνται
βοῦν
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc/Fem
 • Root: βοῦς
βουνίζω
 • Meaning: to heap up, pile up
 • Forms:
  • βεβουνισμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
  • ἐβούνισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
βουνοί
βουνοῖς
βουνόν
βουνός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • hill, heap, pile, mound
  • small mountain, high ground
  • cairn
  • pile of something
βουνοῦ
βουνούς
βουνῷ
βουνῶν
βοῦς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • herd of cattle
  • masculine: ox, bull, bullock
  • feminine: cow
 • Forms:
βουσί, βουσίν
βούτομον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • reed, butomus, the flowering rush
  • sedge, shrubbery
βούτυρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: butter
 • Forms:
  • βουτύρου Noun: Gen Sing Neut
  • βουτύρῳ Noun: Dat Sing Neut
βουτύρου
βουτύρῳ