ἤγαγε, ἤγαγεν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἄγω (to lead)
ἤγαγες
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἄγω (to lead)
ἠγάγετε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: ἄγω (to lead)
ἤγαγον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἄγω (to lead)
ἠγάγοσαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἄγω (to lead)
ἠγαθοποίησε, ἠγαθοποίησεν
ἠγάθυνας
ἠγάθυνε, ἠγάθυνεν
ἠγαθύνθη
ἠγάλλετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning: to glorify, exalt
 • Root: ἀγάλλω
ἠγαλλιασάμεθα
ἠγαλλιάσαντο
ἠγαλλιάσατο
ἠγαλλίασε, ἠγαλλίασεν
ἠγαλλίατο
ἠγαλλιώμεθα
ἠγάλλοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Meaning: to glorify, exalt
 • Root: ἀγάλλω
ἠγανάκτει
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to feel a violent irritation
 • Root: ἀγανακτέω
ἠγανάκτησαν
ἠγανάκτησε, ἠγανάκτησεν
ἠγανάκτουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀγανακτέω
ἠγάπα
ἠγαπᾶτε
ἠγαπήθη
ἠγαπήθης
ἠγάπηκα
ἠγαπήκαμεν
ἠγάπηκας
ἠγαπήκει
ἠγαπήκειν
ἠγάπηκεν
ἠγαπηκόσι, ἠγαπηκόσιν
ἠγάπημαι
ἠγαπήθην
ἠγαπημένα
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἀγαπάω
ἠγαπημένε
ἠγαπημένη
ἠγαπημένῃ
ἠγαπημένην
ἠγαπημένης
ἠγαπημένοι
ἠγαπημένοις
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἀγαπάω
ἠγαπημένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἀγαπάω
ἠγαπημένος
ἠγαπημένου
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ἀγαπάω
ἠγαπημένους
ἠγαπημένῳ
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • Root: ἀγαπάω
ἠγαπημένων
ἠγάπησα
ἠγαπήσαμεν
ἠγάπησαν
ἠγάπησας
ἠγαπήσατε
ἠγάπησε, ἠγάπησεν
ἠγάπων
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀγαπάω
ἠγαυριῶντο
ἠγγάρευσαν
ἤγγειλα
ἠγγέλην
ἤγγελμαι
ἤγγιζε, ἤγγιζεν
ἤγγικα
ἠγγίκασιν
ἤγγικε, ἤγγικεν
ἤγγισα
ἤγγισαν
ἤγγισας
ἠγγίσατε
ἤγγισε, ἤγγισεν
ἦγε, ἦγεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἄγω (to lead)
ἤγειρα
ἤγειραν
ἤγειρε, ἤγειρεν
 • Parse #1: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἀγείρω
 • ——
 • Parse #2:
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἐγείρω
ἡγεῖσθαι
ἡγεῖσθε
ἡγείσθω
ἡγείσθωσαν
ἡγεῖται
ἡγεῖτο
ἡγεμόνα
ἡγεμόνας
ἡγεμόνες
ἠγεμονεύοντος
ἡγεμονεύω
 • Meaning: be governor, command, rule, order
 • Forms:
  • ἠγεμονεύοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
ἡγεμόνι
ἡγεμονία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • military district of a chief
  • a place where one can exercise authority, headquarters
  • regiment, company
  • rank in a hierarchy
  • authority, rule, magistrate
  • act of governing or ruling with authority
  • chief command, direction, management
 • Forms:
ἡγεμονίαις
ἡγεμονίαν
ἠγεμονίας
ἡγεμονίδην
ἡγεμονίδης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: guide, leader, commander
 • Forms:
  • ἡγεμονίδην Noun: Acc Sing Masc
ἡγεμονικάς
ἡγεμονικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • authoritative, guiding, leading
 • Substantival Meaning:
  • authority, guidance
 • Forms:
  • ἡγεμονικάς Adj: Acc Plur Fem
  • ἡγεμονικῷ Adj: Dat Sing Neut
ἡγεμονικῷ
ἡγεμόνος
ἡγεμόνων
ἡγεμόσι, ἡγεμόσιν
ἡγεμών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: governor, prince, ruler, leader, chief
 • Forms:
ἡγέομαι
 • Meaning:
  • to lead, guide
  • to rule, govern (e.g., to control an army as a commander or general)
  • to direct
  • to claim control (over something)
  • to move ahead of
  • to suppose, think, consider, regard, deem
 • Forms:
Present
 • ἡγεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἡγεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • ἡγείσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • ἡγείσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • ἡγεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἡγοῖντ᾽ Verb: Pres Mid/Pass Opt 3rd Plur
 • ἠγοῦμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἡγουμένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἡγουμένην Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
 • ἠγούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἡγουμένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc
 • ἡγούμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἡγούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἡγουμένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
 • ἡγουμένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • ἡγουμένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc
 • ἡγουμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • ἡγοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἡγούμεθα Verb: Pres Mid Ind 1st Plur
Imperfect
 • ἡγεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἡγοῦντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἡγούμεθα Verb: Imperfect Mid Ind 1st Plur
Future
 • ἡγήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἡγήσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἡγήσαιτο Verb: Aor Mid Opt 3rd Sing
 • ἡγήσεως Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἡγησάμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
 • ἡγησάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • ἡγησάμεθα Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
 • ἡγησάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἡγήσασθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
 • ἡγήσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἡγήσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
Perfect
 • ἥγημαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἥγησαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • ἥγηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἠγέρθη
ἠγέρθην
ἠγέρθησαν
ἤγεσθε
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • Root: ἄγω (to lead)
ἤγετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἄγω (to lead)
ἥγημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • that which guides; thought, purpose, guiding thought
  • guidance, instruction
ἥγημαι
ἥγησαι
ἡγήσαιτο
ἡγησάμεθα
ἡγησάμενοι
ἡγησάμενος
ἡγησάμην
ἡγήσασθε
ἡγήσατο
ἡγήσεται
ἡγήσεως
ἥγησιν
ἥγησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: command, leadership
ἡγήσομαι
ἡγήσω
ἥγηται
ἡγητέον
 • Parse: Adverb
 • Meaning: supposed, considered, one must lead, one must suppose
ἡγητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a guide
ἡγητικός
 • Parse: Adv: Nom Sing Masc
 • Meaning: authoritative, leading
ἡγίακα
ἡγίακε, ἡγίακεν
ἡγίασα
ἡγίασαν
ἡγίασας
ἡγιάσατε
ἡγίασε, ἡγίασεν
ἡγιάσθη
ἡγιάσθης
ἡγιάσθησαν
ἡγιάσθητε
ἡγιασμένα
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἁγιάζω
ἡγιασμένας
ἡγιασμένη
ἡγιασμένης
ἡγιασμένοι
ἡγιασμένοις
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἁγιάζω
ἡγιασμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἁγιάζω
ἡγιασμένου
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ἁγιάζω
ἡγιασμένους
ἡγιασμένων
ἡγίασται
ἦγμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: ἄγω (to lead)
ἠγμένων
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: ἄγω (to lead)
ἡγνίκαμεν
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Ind 1st Plur
  • Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: ἁγνίζω
ἡγνικότες
ἡγνίσαμεν
ἥγνισαν
ἡγνίσαντο
ἡγνίσθη
ἡγνίσθησαν
ἡγνισμένα
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἁγνίζω
ἡγνισμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἁγνίζω
ἠγνόηκα
ἠγνοήκαμεν
ἠγνόηκας
ἠγνοηκός
ἠγνοημένων
ἠγνοήσαμεν
ἠγνόησε, ἠγνόησεν
ἠγνόουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀγνοέω
ἡγοῖντ᾽
ἦγον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἄγω (to lead)
ἤγοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ἄγω (to lead)
ἠγόραζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀγοράζω
ἠγόρασα
ἠγόρασαν
ἠγόρασας
ἠγόρασε, ἠγόρασεν
ἠγοράσθησαν
ἠγοράσθητε
ἠγόρασμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to shop, occupy market place
 • Root: ἀγοράζω
ἠγορασμένα
ἠγορασμένοι
ἠγόρευσε
ἠγοῦμαι
ἡγούμεθα
ἡγουμένη
ἡγουμένην
ἠγούμενοι
ἡγουμένοις
ἡγούμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: ἡγέομαι
ἡγούμενος
ἡγουμένου
ἡγουμένους
ἡγουμένῳ
ἡγουμένων
ἤγουν
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: that is to say, or rather
ἡγοῦνται
ἡγοῦντο
ἠγρεύθην
 • Parse:
  • Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Meaning: to take by hunting
 • Root: ἀγρεύω
ἠγρευμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Meaning: to take by hunting
 • Root: ἀγρεύω
ἤγρευσεν
 • Parse:
  • Verb: FutPerf Act Infin
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to take by hunting
 • Root: ἀγρεύω
ἠγρύπνεις
ἠγρύπνησα
ἠγρύπνησε, ἠγρύπνησεν
ἠγχιστεύθησαν
ἠγωνίζοντο
ἠγωνίσατο
ἠγωνίασε, ἠγωνίασεν
ἠγώνισμαι