ἀφιγμένης
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
 • Meaning: to arrive at, come to, reach
 • Root: ἀφικνέομαι
ἀφίδω
ἀφιδών
ἀφίει
 • Parse: Verb: Pres/Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἀφίημι
ἀφίεμεν
ἀφιέναι
ἀφίενται
ἀφιέντες
ἀφιερόω
 • Meaning: to purify, consecrate, hallow
 • Forms:
  • ἀφιέρωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀφιέρωσαν Part: Aor Act Nom/Acc Sing Neut
  • ἀφιερώσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
ἀφιέρωσαν
 • Parse:
  • Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • Part: Aor Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἀφιερόω
ἀφιερώσωμεν
ἀφίεσθαι
ἀφιέσθω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: ἀφίημι
ἀφίεται
ἀφίετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἀφίημι
ἀφιέτω
ἀφιέτωσαν
ἀφίημι
 • Active Meaning:
  • to send forth, discharge (missiles)
   • to let loose, utter, give vent to words
   • to let fall
   • to send forth an expedition, dispatch (troops)
   • to give up, hand over to
  • to send away, let go, loose, set free
   • to let off from, let go of
   • to release from obligation, accusation, etc
   • to dissolve, disband, break up an army
   • to dismiss the council or law-courts
   • to put away, divorce
   • to get rid of something, e.g., to shed blossoms
   • to loose a ship for a place
   • to remit a charge or fine; cancel a debt
   • to forgive
  • to leave alone, give up, let pass neglect, forsake
   • to allow, tolerate, permit, suffer, let
  • to break up
  • to refrain from exacting
  • to exempt, permit
  • to allow, give a free hand
  • to entrust
  • to pronounce innocent
  • to leave behind (without taking along)
  • to leave (in a certain state)
  • to emit
  • to depart from (when one ought to stay put)
  • to stop taking interest in and caring for
 • Middle Meaning:
  • to send forth from oneself
  • to detach
  • to release hold
 • Forms:
Present Verbs
 • ἀφεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἀφέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ἀφίει Verb: Pres/Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἀφίεμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἀφιέναι Verb: Pres Act Infin
 • ἀφίενται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἀφίεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἀφιέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • ἀφίεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀφίετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἀφίετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἀφιέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ἀφίησι Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀφίησιν Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀφίομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἀφίουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀφίω Verb: Pres Act Subj 1st Sing
 • ἀφιῶσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
Present Participles
 • ἀφιέντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἀφίων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἤφιε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἠφίεις Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
Future
 • ἀφεθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀφήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀφήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀφήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ἀφήσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἀφήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἀφήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist Verbs
 • ἀφέθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἀφεθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἀφέθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀφεθῆναι Verb: 1Aor Pass Infin
 • ἀφέθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἀφεῖναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἄφες Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἄφετε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἀφῇ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀφῆκα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀφήκαμεν Verb: 1Aor Act Ind 1st Plur
 • ἀφῆκαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀφῆκας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἀφήκατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἀφῆκε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀφῆκες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἀφῇς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἄφησαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀφῆτε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἀφιέτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • ἀφῶμεν Verb: 2Aor Act Subj 1st Plur
Aorist Participles
 • ἀφείς Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • ἀφεῖσα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • ἀφέντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
 • ἀφέντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἀφεθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • ἀφεθεῖσα Part: Aor Pass Nom Sing Fem
 • ἀφεθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
Perfect
 • ἀφεῖκα Verb: Perfect Active Ind 1st Sing
 • ἀφειμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἀφέωνται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἀφεῖμαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
ἀφίησι, ἀφίησιν
ἀφίκετο
ἀφίκησθε
ἀφίκηται
ἀφικνεῖται
ἀφικνεῖτο
ἀφικνέομαι
 • Meaning:
  • to reach (e.g., your news has reached us)
  • to be rumoured
  • to arrive at
 • Forms:
Present
 • ἀφικνουμένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
Imperfect
 • ἀφικνεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
Future
 • ἀφίξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἀφίξονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἀφίκετο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἀφίκησθε Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
 • ἀφίκηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • ἀφίκοιτο Verb: Aor Mid Opt 3rd Sing
 • ἀφίκοντο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἀφίκου Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • ἀφικώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
 • ἀφικομένων Part: Aor Mid Gen Plur MFN
ἀφικόμενος
ἀφικνουμένους
ἀφίκοιτο
ἀφικομένων
ἀφίκοντο
ἀφίκου
ἀφικώμεθα
ἀφίκωνται
ἀφιλάγαθοι
ἀφιλάγαθος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: hostile to virtue, not loving good, despiser of those who are good
 • Forms:
ἀφιλάργυροι
ἀφιλάργυρον
ἀφιλάργυρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: non-avaricious, without covetousness, not greedy
 • Note: Also see the opposite: φιλάργυρος
 • Forms:
ἀφιλαργύρους
ἀφιλοξενία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: inhospitality
 • Forms:
ἀφιλοξενίαν
ἀφίξεις
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Fem
 • Meaning: arrival; departure
 • Root: ἄφιξις
ἀφίξεται
ἀφίξεως
ἄφιξιν
ἄφιξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • an arrival
  • New Test.: departure, departing
 • Forms:
ἀφίξονται
ἀφίομεν
ἀφίουσι, ἀφίουσιν
ἀφιστᾷ
ἀφίσταμαι
ἀφισταμένη
ἀφιστάμενος
ἀφίστανται
ἀφίσταντο
ἀφίστασθαι
ἀφίστασο
ἀφίσταται
ἀφίστατο
ἀφίστημι
 • Meaning:
  • Transitive:
   • to cause to revolt, mislead, rebel
   • to lead away, carry away, draw away
   • to keep at a distance, be absent from
   • to absent, keep away, stay away
   • to remove from office, depose
   • to annul wrongfully
   • to divert
  • Intransitive:
   • to stand back
   • to go away, withdraw, move away
   • to distance oneself, withdraw military
   • to cease to be available (e.g., the oil has run out)
   • to move away from (this place) to (that place)
   • to desert, move away
   • to depart, withdraw (affliction)
   • to become disjointed
   • to keep away, refrain, be at some distance away
   • to resign, take leave of
   • to be unserviceable, become unserviceable
 • Forms:
Present
 • ἀφιστᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀφίστησιν Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀποστατοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • ἀφίσταμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἀφισταμένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἀφιστάμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἀφίστανται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἀφίστασθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἀφίστασο Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • ἀφίσταται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀφίστω Verb: Pres Act Subj 1st Sing
Imperfect
 • ἀφίσταντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἀφίστατο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
Future
 • ἀποσταθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀποστήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀποστήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἀποστήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἀποστησόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • ἀποστήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • ἀποστήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἀφεστήξω Verb: Fut Perf Act Ind 1st Sing
 • ἀποστήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἀποστῇς Verb: 2Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἀποστῇ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀποστῶμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἀποστῆτε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἀποσταθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἀπέστη Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀπέστημεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἀπέστην Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀπέστην Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀπέστης Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἀπέστησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀπεστήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἀπέστησαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀπέστησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀπέστητε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἀπόστα Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀποσταίη Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἀποστάντα Part: 2Aor Act Acc Sing Masc
 • ἀποστάντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἀποστάς Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • ἀποστῆναι Verb: 2Aor Act Infin
 • ἀπόστηθι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • ἀποστῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀποστήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἀπόστησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀποστήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἀπόστητε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἀποστήτω Verb: 2Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἀποστήτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
Perfect
 • ἀφέστακα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • ἀφέστηκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • ἀφέστηκε(ν) Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἀφεστηκός Part: Perf Act Nom/Acc Sing Neut
 • ἀφεστηκότα
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • ἀφεστηκότας Part: Perf Act Acc Plur Masc
 • ἀφεστηκότες Part: Perf Act Nom Plur Masc
ἀφίστησιν
ἀφίστω
ἀφίω
ἀφίων
ἀφιῶσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἀφίημι