οὐ
 • Parse: Neg. particle
 • Meaning: no, not
 • Forms:
  • οὔκ Neg. particle
  • οὐκ Neg. particle
  • οὐχ Neg. particle

  οὐ δή
  surely not; no indeed

  οὐ μή
  no (intensive)

  οὐκ ἔτι also οὐκέτι
  no longer

οὔ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: no indeed, no!
οὗ
 • Parse #1: Adverb
 • Meaning: place where
 • Note: esp. after a noun indicating locality
 • ——
 • Parse #2: Relative Pronoun: Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ὅς
οὐά
 • Parse: Interjection
 • Meaning: ahh!, ah ha!, ha ha!
οὐαί
 • Parse: Interjection
 • Meaning:
  • alas, woe
  • woeful state
οὐδ’
οὐδαμῇ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: nowhere, in no place
οὐδαμόσε
 • Parse:
  • Adverb
 • Meaning:
  • not one
οὐδαμοῦ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: nowhere
οὐδαμῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: by no means, not
οὐδέ
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • neither, neither indeed
  • never
  • no more, nor, not
  • nor, nor yet
  • also not, even not, then not
  • not even, not so much as
  • nothing, so much as
  • so much as
 • Forms:
  • οὐδ’ Adverb
οὐδείς, οὐδεῖς, οὐθείς
 • Parse: Adj: Nom/Acc Plur Masc/Fem
 • Meaning:
  • no one, none, nobody, nothing
  • in no way, worthless, meaningless, invalid
  • Emphatic: not at all, not even one, none whatsoever, definitely not any
 • Forms:
  • οὐδεμιᾶς
   • Adj: Gen Sing Fem
   • Adj: Acc Plur Fem
Singular
 MascFemNeut
NOMοὐδείς
οὐθείς
οὐδεμίαοὐδέν
οὐθέν
GENοὐδενός
οὐθενός
οὐραςοὐδενός
οὐθενός
DATοὐδενί
οὐθενί
οὐδεμιᾷ
οὐδεμίᾳ
οὐδενί
ACCοὐδέναοὐδεμίανοὐδέν
οὐθέν
οὐδεμία
οὐδεμιᾷ, οὐδεμίᾳ
οὐδεμίαν
οὐδεμιᾶς
οὐδέν
οὐδένα
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
 • Root: οὐδείς
οὐδενί
 • Parse:
  • Adj: Dat Sing Neut
  • Adj: Dat Sing Masc/Neut
 • Root: οὐδείς
οὐδενός
οὐδένων
οὐδέποτ’
οὐδέποτε
 • Parse: Adverb
 • Meaning: never, and not ever, neither at any time, nothing at any time
 • Forms:
  • οὐδέποτ’ Adverb
οὐδέπω
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • never before, never yet
  • not even yet
  • as yet not
  • not yet
οὐδεπώποτε
 • Parse: Adverb
 • Meaning: and not yet ever, never yet at any time
οὐδέτερον
οὐδέτερος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: not either, neither of the two
 • Forms:
  • οὐδέτερον
   • Adj: Acc Sing Masc
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
οὔθ᾽
 • Parse: Adverb
 • Meaning: and not
 • Root: οὔτε
οὐθείς
οὐθέν
οὐθενί
οὐθενός
οὐικαρίος
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Vicar
 • Forms:
  • οὐικαρίῳ Noun: Dat Sing Masc
οὐικαρίῳ
οὐκ
 • Parse: Neg. particle
 • Root: οὐ
οὔκ
 • Parse:
  • Neg. particle
  • Also see: οὐ
 • Root: οὐ
οὐκέθ᾽
 • Parse: Adverb
 • Meaning: no more, no longer, no further
 • Root: οὐκέτι
οὐκέτ᾽
οὐκέτι
 • Parse: Adverb
 • Note: Also spelled as two words: οὐκ ἔτι
 • Meaning:
  • not after that
  • not any more
  • henceforth not, hereafter not
  • no longer, no longer more, no further
  • not as yet now
  • now no more
  • yet not
οὐκοῦν, οὔκουν
 • Parse: Adverb
 • Note: Combination of οὐκ and οὖν
 • Meaning:
  • certainly not [strong negative]
  • then, therefore [it loses its negative force]
οὐλή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: scar, lesion
 • Forms:
οὐλῇ
οὐλῆς
οὖλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: curly (hair)
οὐμενοῦν
 • Parse: Adverb
 • Note: Combination of οὐ μὲν οὖν
 • Meaning: not at all, by no means
οὐ μή
 • Parse: particle
 • Meaning: no, not a strengthened negative
 • Combination:
  • εἰ μὲν οὖν = if, then (Acts 19:38; 25:11; Heb 7:11; 8:4)
οὖν
 • Parse: Conjunction
 • Meaning:
  • and, so, truly
  • but
  • now then
  • so, likewise then
  • then, therefore
  • verily
  • wherefore
 • Combination:
  • εἰ οὖν = if, therefore (Acts 11:17; John 13:14; 18:8; Luke 11:13, 36; 12:26; 16:11; Matt 6:23; 7:11; 22:45; Phe 17)
  • εἰ μὲν οὖν = if, then
οὗν
 • Parse: Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: εἰμί
οὗπερ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: precise, very place where, exact, same
οὔποτε
 • Parse: Adverb
 • Meaning: never
οὔπω
 • Parse: Adverb
 • Meaning: not yet, hitherto not, never before
οὐρά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • tail
  • a person or group playing a subordinate role in a society
 • Forms:
οὐρᾷ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Meaning: tail
 • Root: οὐρά
οὐράγει
οὐραγέω
 • Meaning: to be in the rear, bring up the rear, lag behind, be last
 • Forms:
  • οὐράγει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • οὐραγοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
οὐραγία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the rear, rearguard, tail, back
 • Forms:
οὐραγίαν
οὐραγοῦντες
οὐραί
οὐραῖς
οὐράν
οὐρανέ
οὐράνιον
οὐράνιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: celestial, heavenly
 • Forms:
οὐρανίου
οὐρανίους
οὐρανίῳ
οὐρανίων
οὐρανόθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from heaven, from the direction of heaven
οὐρανοί
οὐρανοῖς
οὐρανομήκη
οὐρανομήκης
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • high as heaven, exceeding high
 • Forms:
  • οὐρανομήκη
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut
οὐρανόν
οὐρανός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: air, heaven, sky
 • Forms:
οὐρανοῦ
οὐρανούς
οὐρανῷ
οὐρανῶν
οὐράς
οὐρᾶς
οὐρέω
 • Meaning: to urinate
 • Forms:
  • οὐροῦντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • οὐρῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
οὔριον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: οὔριος
οὔριος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: with a fair wind; of or for urine
 • Forms:
  • οὔριον Adj: Nom/Acc Sing Neut
οὖρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: urine
οὐροῦντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc/Neut
 • Root: οὐρέω
οὐρῶν
 • Parse #1: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: οὐρά
 • ——
 • Parse #2: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: οὐρέω
οὖς
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: ear
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMοὖςὦτα
GENὠτόςὤτων
DATὠτίὠσί(ν)
ACCοὖςὦτα
οὕς
 • Parse:
  • Relative Pronoun: Acc Plur Masc
  • Also see: οὖς
 • Root: ὅς
οὖσα
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Root: εἰμί
οὖσαι
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • Root: εἰμί
οὔσαις
 • Parse: Part: Pres Act Dat Plur Fem
 • Meaning: to be
 • Root: εἰμί
οὖσαν
 • Parse: Part: Pres Acc Sing Fem
 • Root: εἰμί
οὔσας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Fem
 • Root: εἰμί
οὔσῃ
 • Parse: Part: Pres Act Dat Sing Fem
 • Root: εἰμί
οὔσης
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • Root: εἰμί
οὖσι, οὖσιν
 • Parse: Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: εἰμί
οὐσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: owned property, wealth, goods, substance, estate
 • Forms:
οὐσίαν
οὐσίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: οὐσία
οὐσιόω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to cause to exist, to invest with being, to give existence
 • Forms:
  • οὐσιωμένον
   • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
   • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • οὐσίωσιν
   • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
   • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
   • Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
οὐσιώδη
οὐσιώδης
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • essential, substantial, real
 • Forms:
  • οὐσιώδη
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut
οὐσίωσις
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • substantification
οὐσίωσιν
 • Parse #1:
  • Noun: Acc Sing Fem
 • Meaning: substantification
 • Root: οὐσίωσις
 • ——
 • Parse #2:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • Meaning: to come into being; to cause to exist
 • Root: οὐσιόω
οὕσπερ
 • Parse: Pronoun: Acc Plur Masc
 • Root: ὅς
οὐσῶν
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Fem
 • Root: εἰμί
οὔτ’
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: neither... nor
 • Root: οὔτε
οὔτε
 • Parse: Conjunction
 • Meaning:
  • neither, nor
  • not yet
  • nothing, none
οὐτί
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing MFN
 • Meaning:
  • no one
οὗτινος
οὐτίς
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing MFN
 • Meaning:
  • no one
οὗτοι
 • Parse: Demonstrative Pronoun: Nom Plur Masc
 • Root: οὗτος
οὗτος
 • Parse: Demonstrative Pronoun: Nom Sing Masc
 • Meaning: this

  οὗτος δή
  this and no other

 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMοὗτος
οὑτοσί
αὕτητοῦτο
τοῦτ’
GENτούτου
αὑτοῦ
ταύτης
αὑτῆς
ταυτησί
τούτου
DATτούτῳ
αὑτῷ
ταύτῃ
αὑτῇ
τούτῳ
αὑτῷ
ACCτοῦτον
αὑτόν
τοῦον
ταύτην
αὑτήν
τοῦτο
τοῦτ’
Dual
 MascFemNeut
NOMτούτωτούτωτούτω
GENτούτοιντούτοιντούτοιν
DATτούτοιντούτοιντούτοιν
ACCτούτωτούτωτούτω
Plural
 MascFemNeut
NOMοὗτοιαὗταιταῦτα
GENτούτων
αὑτῶν
DATτούτοις
αὑτοῖς
ταύταις
ταύτῃσι
τούτοις
αὑτοῖς
ACCτούτους
αὑτούς
ταύταςταῦτα
ταῦθ’
ταῦτ’
οὑτοσί
οὕτω
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • referring to what preceded: so, thus, consequently, accordingly
  • referring to what follows: in this way, as follow, likewise
  • denoting degree: so (great)
  • without further ado, just, simply
  • with a correlative word:

   καθάπερ... οὕτως
   just as... so
   (Rom. 12:4f; 1Cor 12:12; 2Cor 8:11)

   καθὼς... οὕτως
   just as (even as)... so
   (Luke 11:30; 17:26; John 3:14; 12:50; 14:31; 15:4; 2Cor 1:5; 10:7; Col 3:13; 1Thess 2:4)

   ὡς... οὕτως
   as... so
   (Isa 53:7; Act 8:32; 23:11; Rom 5:15, 18; 1Cor 7:17a; 2Cor 7:14)

   ὡσπερ... οὕτως
   as... so
   (Matt 12:40; 13:40; Luke 17:24; John 5:21, 26; Rom 5:12, 19, 21; 6:4)

   καθ’ ὅσον... οὕτως
   according as... so
   (Heb 9:27f)

   ὃν πρόπον... οὕτως
   according to the manner which... so
   (2Tim 3:8)

 • Forms:
  • οὕτως Adverb
οὕτως
οὑτωσί
 • Parse:
  • Adverb
 • Meaning:
  • thus, accordingly
οὐχ
 • Parse: Neg. particle
 • Root: οὐ
οὐχί
 • Parse: Neg. particle
 • Meaning:
  • not indeed, no, not
  • surely it is the case that...?