ἰδέ
 • Parse #1: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: εἴδω
 • ——
 • Parse #2: unknown
 • Meaning: [a word of incantation found in Testament of Solomon]
ἴδε, ἴδεν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: εἴδω
ἰδέα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • outward appearance, aspect, countenance
  • form, shape, kind
  • "idea"
  • not necessarily visible, but manifestation recognizable as such
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἰδέαἰδέαι
GENἰδέαςἰδεῶν
DATἰδέᾳἰδέαις
ACCἰδέανἰδέας
ἰδέᾳ
ἰδέαι
ἰδέαις
ἰδέαν
ἰδεῖν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Infin
 • Root: εἴδω
ἴδεν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: εἴδω
ἴδετε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: εἴδω
ἰδέτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: ὁράω
ἰδέτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: ὁράω
ἴδῃ
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: εἴδω
ἴδης
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: εἴδω
ἴδῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: εἴδω
ἴδητε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: εἴδω
ἰδία
ἰδίᾳ
ἴδια
ἰδιάζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: to be alone
 • Root: ἰδιάζω
ἰδιάζοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: to be alone
 • Root: ἰδιάζω
ἰδιάζω
 • Meaning: to be alone
ἴδιαι
ἰδίαις
ἰδίαν
ἰδίας
 • Parse:
  • Adj: Gen Sing Fem
  • Adj: Acc Plur Fem
 • Root: ἴδιος
ἰδιόγραφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • written with one's own hand, autograph
  • autograph
  • genuine
 • Forms:
ἴδιοι
ἰδίοις
ἴδιον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἴδιος
ἰδιοποιεῖτο
ἰδιοποιέω
 • Meaning:
  • to make one's own, win over
  • to make separately
  • to appropriate, plagiarize
 • Forms:
  • ἰδιοποιεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἰδιοποιήσασθαι
ἴδιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • belonging to an individual; private (not public)
  • one's own, pertaining to oneself, personal
  • peculiar, separate, distinct, strange, unaccustomed
  • Of time: proper, appropriate

   καιροῖς ἰδίοις
   proper time (1Tim 2:6)

  • by oneself, privately
 • Forms:
ἰδιότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • characteristic feature
  • characteristic property
  • specific character, peculiar nature
 • Forms:
ἰδιότητα
ἰδιότητος
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Meaning: characteristic feature
 • Root: ἰδιότης
ἰδίου
ἰδίους
ἰδίῳ
ἰδίων
ἰδίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • especially, in a special way, individually
  • by itself
ἰδιῶται
ἰδιώτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • layman, amateur, commoner
  • untrained, unlearned, unskilled, uneducated
  • ignorant, rude
  • a private person, i.e., (by implication) an ignoramus (compare "idiot")
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἰδιώτηςἰδιῶται
GENἰδιώτουἰδιωτῶν
DATἰδιώτῃἰδιώταις
ACCἰδιώτηνἰδιώτας
ἰδιωτίζω
 • Meaning: to pronounce in the local dialect
 • Forms:
  • ἰδιωτικάς Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
ἰδιωτικά
ἰδιωτικάς
ἰδιωτικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: one's own, private, of or for a private person
 • Forms:
  • ἰδιωτικάς Adj: Acc Plur Fem
  • ἰδιωτικάς Adj: Gen Sing Fem
  • ἰδιωτικά Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • ἰδιωτικῶν Adj: Gen Plur MFN
ἰδιωτικῶν
ἰδιωτισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a particular way, a way of a common person
 • Forms:
  • ἰδιωτισμῷ Noun: Dat Sing Masc
ἰδιωτισμῷ
ἰδιώτου
ἰδιωτῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Masc
 • Meaning: layman, amateur, commoner
 • Root: ἰδιώτης
ἴδοι
 • Parse: Verb: 2Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ὁράω
ἴδοιμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Opt 1st Plur
 • Root: ὁράω
ἴδοιμι
 • Parse: Verb: Aor Act Opt 1st Sing
 • Root: ὁράω
ἴδοις
 • Parse: Verb: Aor Act Opt 2nd Sing
 • Root: ὁράω
ἴδοισαν
 • Parse: Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
 • Root: ὁράω
ἴδον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: εἴδω
ἰδόντα
 • Parse: Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • Root: ὁράω
ἰδόντας
 • Parse: Part: Aor Act Acc Plur Masc
 • Root: ὁράω
ἰδόντες
 • Parse: Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
 • Root: εἴδω
ἰδόντι
 • Parse: Part: Aor Act Dat Sing Masc/Neut
 • Root: ὁράω
ἰδού
 • Parse: Particle, Interjection
 • Meaning:
  • To gain someone's attention
   • pay attention!, listen!, take note!, notice!

    διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω πρὸς ὑμᾶς προφήτας
    therefore, listen! I am sending prophets to you (Matt 23:34)

  • To show a logical sequence of an argument
   • consider!

    ἰδοὺ γὰρ αὐτὸ τοῦτο τὸ κατὰ θεὸν λυπηθῆναι πόσην κατειργάσατο ὑμῖν σπουδήν
    For consider what earnestness this very thing, this godly sorrow, has produced in you (2Cor 7:11)

  • To introduce something new calling for special attention in a narrative
   • next, further

    Καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπος ἦν ἐν Ἰερουσαλὴμ ᾧ ὄνομα Συμεὼν
    And further, there was a man in Jerusalem whose name was Simeon (Luke 2:25)

  • To introduce a divine announcement
   • behold!, pay attention!, listen!

   καὶ ἰδοὺ ἐγὼ καταφθείρω αὐτοὺς καὶ τὴν γῆν
   Behold, I am destroying them and the land (Gen 6:13)

  • To indicate what has been seen (actually or in a dream)
   • suddenly! immediately! directly!, at once, right away!

   Ἑώρακα τὴν νύκτα καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ἵππον
   I saw at night and suddenly there was a man mounted on a horse (Zech 1:8)

  • To introduce a parenthetical gloss
   • also, next, now, further

   ἰδοὺ ἀνὰ μέσον Κάδης καὶ ἀνὰ μέσον Βαράδ
   Now (this place is ) between Kadesh and Barad (Gen 16:14)

  • To indicate something contrary to all expectation or appearances
   • yet

   Καίσαρί σε δεῖ παραστῆναι, καὶ ἰδοὺ κεχάρισταί σοι ὁ θεὸς πάντας τοὺς πλέοντας μετὰ σοῦ.
   you must stand before Caesar; and yet, God has granted you all those who are sailing with you. (Acts 27:24)

  • To indicate a speaker's surprise
   • wow! amazing!

   Καταρᾶσθαι τὸν ἐχθρόν μου κέκληκά σε, καὶ ἰδοὺ εὐλόγησας
   I called you to curse my enemy, and yet wow! you have blessed him (Num 24:10)

  • To respond to someone calling
   • yes!, hello!

   ἐκάλεσεν αὐτὸν ἄγγελος καὶ εἶπε· Ἁβραάμ, Ἁβραάμ. ὁ δὲ εἶπε· ἰδοὺ ἐγώ
   An angel called him and said: Abraham, Abraham. Then he said, Yes! I am here (Gen 22:11)

  • To confirm a statement
   • truly, indeed, certainly, absolutely, really, surely, actually

   γράφω ὑμῖν, ἰδοὺ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ὅτι οὐ ψεύδομαι
   I am writing to you, indeed, before God I am not lying (Gal 1:20)

ἰδοῦ
 • Parse: Verb: 2Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: ὁράω
ἰδοῦσα
 • Parse: Part: 2Aor Act Nom Sing Fem
 • Root: εἴδω
ἰδοῦσαι
 • Parse:
  • Part: 2Aor Act Dat Sing Fem
  • Part: Aor Act Nom Plur Fem
 • Root: εἴδω
ἱδρόω
 • Meaning: to sweat, perspire
 • Forms:
  • ἱδρῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἱδρωσάτω Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
ἱδρυμένα
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: ἱδρύω
ἱδρυμένη
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: ἱδρύω
ἱδρυμένου
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ἱδρύω
ἵδρυται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἱδρύω
ἱδρύω
 • Meaning:
  • to make to sit down, seat
  • to set down and secure (as a foundation)
  • to encamp
  • to build a roof on a house
 • Forms:
  • ἵδρυται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἱδρυμένου Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
  • ἱδρυμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
  • ἱδρυμένα Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
ἱδρῶν
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: ἱδρόω
ἱδρώς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: sweat, perspiration
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἱδρώςἱδρῶτες
GENἱδρῶτοςἱδρώτων
DATἱδρῶτιἱδρῶσι(ν)
ACCἱδρῶταἱδρῶτας
ἱδρωσάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἱδρόω
ἱδρῶτι
ἱδρῶτος
ἴδω
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: εἴδω
ἴδωμεν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: εἴδω
ἰδών
 • Parse: Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: εἴδω
ἰδῶν
 • Parse: Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: εἴδω
ἴδωσι, ἴδωσιν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: εἴδω