σπάδοντας
σπάδοντι
σπάδων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: eunuch
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMσπάδωνσπάδοντες
GENσπάδοντοςσπαδόντων
DATσπάδοντισπάδουσι(ν)
ACCσπάδοντασπάδοντας
VOCσπάδονσπάδοντες
σπαίροντας
σπαίρω
 • Meaning: to twitch, gasp, pant, quiver
 • Forms:
  • σπαίροντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
σπάλαξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: blind-rat, mole
σπανάδελφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: with few brothers or sisters
 • Forms:
σπάνει
σπανίζεται
σπάνεως
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Meaning: scarcity, rareness
 • Root: σπάνις
σπανίζει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Meaning: to be rare, scarce
 • Root: σπανίζω
σπανίζω
 • Meaning:
  • to lack, be in want (of something)
  • to be dealt with and removed
 • Forms:
  • ἐσπανίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐσπανισμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
  • σπανίσαι Verb: Aor Act Infin
  • σπανίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
σπάνιον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: σπάνιος
σπάνιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: seldom, rare, scarce, scanty
 • Forms:
σπάνις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: scarcity, rareness, dearth, lack of, unsatisfied need
 • Forms:
σπανίσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: σπανίζω
σπανίως
σπαράξαν
σπαράξας
σπαράσσει
σπαράσσεται
σπαράσσω
 • Meaning:
  • to convulse
  • to rend, tear apart, mangle
 • Forms:
  • ἐσπαραγμέναι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
  • ἐσπάραξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐσπάραξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐσπαράχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • σπαράσσει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • σπαράσσεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • σπαράξαν Part: Aor Act Nom/Acc Sing Neut
  • σπαράξας Part: Aor Act Nom Sing Masc
σπαραττόμενος
σπαργάνοις
σπάργανον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • swaddling clothes
  • narrow bands of cloth wrapped around a newborn child to restrain movement and quieten the child
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMσπάργανονσπάργανα
GENσπαργάνουσπαργάνων
DATσπαργάνῳσπαργάνοις
ACCσπάργανονσπάργανα
σπαργανόω
 • Meaning: to wrap up (in swaddling clothes), swathe, swaddle
 • Forms:
  • ἐσπαργανωμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • ἐσπαργανωμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • ἐσπαργανώθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ἐσπαργάνωσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐσπαργάνωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐσπαργάνωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
σπαρείς
σπαρέντες
σπαρῇ
σπαρήσεσθε
σπαρήσεται
σπαρτίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a small cord, string, strap, measuring cord
 • Forms:
σπαρτίου
σπάσαι, σπᾶσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Infin
 • Root: σπάω
σπασάμενος
 • Parse: Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • Root: σπάω
σπάσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: σπάω
σπασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • the action of drawing (a sword) (II Macc 5:3)
  • a convulsion, spasm
σπασμούς
σπάσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: σπάω
σπαταλάω
 • Meaning:
  • to live luxuriously, live voluptuously, live in indulgence
  • to live softly, live in excessive comfort
  • to give oneself to pleasure
  • to live for pleasure
  • Of sheep: to be frisky, be in heat
 • Forms:
  • σπαταλῶσιν Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
  • σπαταλῶσιν Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Plur
  • ἐσπαταλήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐσπατάλων Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐσπατάλων Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • σπαταλῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • σπαταλῶσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
  • σπαταλῶντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
σπατάλη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • luxury
  • indulgent lifestyle
  • lewdness, wantonness
  • riot
 • Forms:
σπατάλῃ
σπαταλῶν
σπαταλῶντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: σπαταλάω
σπαταλῶσα
σπαταλῶσι, σπαταλῶσιν
 • Parse:
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Plur
 • Root: σπαταλάω
σπάρτη
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • rope
σπάρτην
 • Parse #1:
  • Noun: Acc Sing Fem
 • Meaning: rope
 • Root: σπάρτη
 • ——
 • Parse #2:
  • Adj: Acc Sing Fem
 • Meaning: sown
 • Root: σπαρτός
σπαρτός
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • sown, grown from seed, cultivated
σπασάμενον
 • Parse: Part: Aor Mid Acc Sing Masc
 • Root: σπάω
σπάσασθαι
 • Parse: Verb: Aor Mid Infin
 • Root: σπάω
σπάω
 • Meaning:
  • to draw (out a sword), unsheathe
  • to draw (in air), inhale
  • to pull
 • Forms:
Present
 • σπώμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • σπωμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • σπῶνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
Imperfect
Future
Aorist
 • ἔσπασα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐσπάσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • σπάσασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • σπασάμενον Part: Aor Mid Acc Sing Masc
 • ἐσπάσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἔσπασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • σπάσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • σπασάμενον Part: Aor Mid Nom/Acc Sing Neut
 • σπασάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • σπάσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • σπάσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
Perfect
 • ἐσπασμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἐσπασμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • ἐσπασμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἐσπασμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • ἐσπασμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
σπεῖρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • Military:
   • manipulus (one-third of a cohort, i.e., 160 soldiers)
   • cohort (480 soldiers), group of men, squad, band
   • a military garrison
   • a tactical unit (of soldiers), division
  • Twisted thing:
   • a coil, something twisted
   • coils (of a snake’s body)
   • rope, cord
 • Forms:
 • Note: Alt form Noun: Gen Sing Fem: σπείρας
σπεῖραι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: σπείρω
σπείραιμι
σπεῖραν
σπείραντες
σπείραντι
 • Parse: Part: Aor Act Dat Sing Masc/Neut
 • Root: σπείρω
σπείραντος
 • Parse: Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: σπείρω
σπείρας
 • Parse #1: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: σπείρω
 • ——
 • Parse #2:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: σπεῖρα
σπείρατε
 • Parse: Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: σπείρω
σπεῖρε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: σπείρω
σπείρει
σπείρειν
σπείρεις
σπείρεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: σπείρω
σπείρῃ
σπειρηδόν
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • by cohorts, in troops, in divisions
  • in groups of 60 or 120 troops
  • in coils or spires, spirally
σπείρης
σπείρῃς
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: σπείρω
σπείρητε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: σπείρω
σπειρόμενα
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: σπείρω
σπειρόμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: σπείρω
σπειρόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: σπείρω
σπεῖρον
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: σπείρω
σπείροντες
σπείροντι
 • Parse: Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut
 • Root: σπείρω
σπείροντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: σπείρω
σπείρουσι, σπείρουσιν
σπείρω
 • Meaning:
  • to sow seed
  • to plant seed (in a field)
  • to receive seed
  • to scatter, disperse, strew
 • Forms:
Present
 • σπεῖρε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • σπείρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • σπείρειν Verb: Pres Act Infin
 • σπείρεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • σπείρῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • σπειρόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • σπειρόμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • σπεῖρον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • σπείροντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • σπειρόμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • σπειρόμενα Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • σπείροντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • σπείροντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • σπείρουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • σπείρων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • σπείρουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • σπείρεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • σπείρῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
Imperfect
Future
 • σπαρήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • σπείρωσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • σπερεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • σπερεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • σπερεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • σπερῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • σπαρήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἔσπειρα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐσπειραμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἔσπειραν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔσπειρας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐσπείρατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • σπείρῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • σπείρητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • σπείρωμεν Verb: 1Aor Act Subj 1st Plur
 • σπείρωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • σπεῖραι Verb: Aor Act Infin
 • σπείραιμι Verb: Aor Act Opt 1st Sing
 • σπείραντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • σπείραντι Part: Aor Act Dat Sing Masc
 • σπείραντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • σπείρας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • σπείρατε Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἔσπειρε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἔσπειρε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • σπαρείς Part: 2Aor Pass Nom Sing Masc
 • σπαρέντες Part: 2Aor Pass Nom Plur Masc
 • σπαρῇ Verb: 2Aor Pass Subj 3rd Sing
Perfect
 • ἔσπαρται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἔσπαρκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • ἐσπαρμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἐσπαρμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἐσπαρμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
σπείρωμεν
 • Parse:
  • Verb: 1Aor Act Subj 1st Plur
  • Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Root: σπείρω
σπείρων
σπειρῶν
σπείρωσι, σπείρωσιν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: σπείρω
σπεῖσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: σπένδω
σπεισάμενοι
σπείσασθαι
σπείσει
σπείσεις
σπείσω
σπεκουλάτορα
σπεκουλάτωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • spy, scout
  • courier
  • executioner
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMσπεκουλάτωρσπεκουλάτορες
GENσπεκουλάτοροςσπεκουλατόρων
DATσπεκουλάτορισπεκουλάτορσι
ACCσπεκουλάτορα
σπεκουλατώρα
σπεκουλάτορας
VOCσπεκουλάτορσπεκουλάτορες
σπεκουλατώρα
σπένδει
σπένδειν
σπένδεσθαι
σπένδομαι
σπενδομένους
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: σπένδω
σπένδουσι, σπένδουσιν
σπένδω
 • Active Meaning:
  • to pour out as an offering
  • to offer drink offerings
  • to offer a libation
 • Middle Meaning:
  • to offer to (someone)
 • Passive Meaning:
  • to (be ready to) be offered
  • to be devoted
 • Forms:
Present
 • σπένδουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • σπένδει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • σπένδειν Verb: Pres Act Infin
 • σπένδομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • σπένδεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
Imperfect
 • ἔσπενδον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἔσπενδον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • σπείσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • σπείσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
Aorist
 • ἐσπείσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐσπείσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἔσπεισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔσπεισε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • σπεῖσαι Verb: Aor Act Infin
Perfect
σπερεῖ
σπερεῖς
σπερεῖτε
σπέρμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • seed, semen, issue
  • descendant, children, posterity, offspring, progeny, spawn
  • act of sowing
 • Forms:
σπέρμασι, σπέρμασιν
σπέρματα
σπέρματι
σπερματίζον
σπερματίζω
 • Active Meaning:
  • to sow
  • to fertilize, implant seeds
  • to go to seed
  • to seed (plants), be in seed
  • to form seeds
 • Passive Meaning:
  • to conceive, become pregnant
 • Forms:
  • σπερματισθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • σπερματίζον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
σπερματισθῇ
σπερματισμόν
σπερματισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • insemination
  • copulation
  • production of seed
  • production of offspring
σπέρματος
σπερμάτων
σπερμολόγος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a seed picker, (e.g., birds picking up seed)
  • a gossip, babbler
  • a rag-picker, someone who lives by picking up scraps
σπερῶ
σπεῦδε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: σπεύδω
σπεύδει
σπεύδειν
σπεύδοι
 • Parse: Verb: Pres Act Opt 3rd Sing
 • Meaning: to set going, urge on, hasten
 • Root: σπεύδω
σπεύδοντας
σπεύδοντες
σπευδούσῃ
σπεύδω
 • Meaning:
  • to speed, hurry, hasten
  • to act with speed, urge on, quicken
  • to seek eagerly, strive after, promote vigorously
  • to become mentally unsettled
  • to accelerate
  • With infinitive: to be eager to do (something)
 • Forms:
Present
 • σπεῦδε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • σπεύδει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • σπεύδειν Verb: Pres Act Infin
 • σπεύδοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • σπεύδοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • σπεύδων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἔσπευδε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐσπεύδετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἔσπευδον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἔσπευδον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • σπεύσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • σπεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • σπεύσῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • σπεύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἔσπευσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἔσπευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔσπευσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἔσπευσε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • σπεύσαντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
 • σπεύσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • σπεύσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • σπεύσασα Part: 1Aor Act Nom Sing Fem
 • σπεύσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • σπεύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • σπεῦσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • σπεύσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
Perfect
σπεύδων
σπεύσαντας
σπεύσαντες
σπεύσας
σπεύσασα
σπεύσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: σπεύδω
σπεύσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: σπεύδω
σπεύσῃς
σπεῦσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: σπεύδω
σπεύσουσι, σπεύσουσιν
σπεύσωμεν
σπήλαια
σπηλαίοις
σπήλαιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • cavern, cave, den
  • private parts (i.e., genitals), secret parts
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMσπήλαιονσπήλαια
GENσπηλαίουσπηλαίων
DATσπηλαίῳσπηλαίοις
ACCσπήλαιονσπήλαια
σπηλαίου
σπηλαίῳ
span
σπιθαμή
σπιθαμή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • span
  • the maximum distance between the thumb and little finger when stretched out, about 230mm (half a cubit)
 • Forms:
σπιθαμῇ
σπιθαμῆς
σπιλάδες
σπιλάς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a ledge, rock washed by the sea, hidden reef
  • spot, stain (possible confusion with σπίλος)
 • Forms:
σπίλοι
σπίλον
σπίλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: stain, blemish, spot
σπίλους
σπιλοῦσα
σπιλόω
 • Meaning: to stain, soil, defile, spot
 • Forms:
  • σπίλους Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἐσπιλωμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • ἐσπιλωμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • σπιλοῦσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
  • σπιλωθέν Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
σπιλωθέν
 • Parse: Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: σπιλόω
σπινθήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a spark, sparkling
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMσπινθήρσπινθῆρες
GENσπινθῆροςσπινθήρων
DATσπινθῆρισπινθῆρσι(ν)
ACCσπινθῆρασπινθῆρας
σπινθῆρα
σπινθῆρας
σπινθῆρες
σπινθῆρος
σπλάγχα
σπλάγχνα
σπλαγχνίζειν
σπλαγχνίζεται
σπλαγχνίζομαι
σπλαγχνιζόμενος
σπλαγχνίζω
 • Meaning:
  • to eat the inner organs
  • to feel pity, feel compassion, feel mercy, feel empathy
  • to have gut feeling
  • to share in the sacrifices
  • to eat the sacrifice
 • Forms:
  • σπλαγχνισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • σπλαγχνιζόμενος Verb: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • σπλαγχνίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐσπλαγχνίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • σπλαγχνίζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • σπλαγχνίζειν Verb: Pres Act Infin
  • σπλαγχνισθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
  • σπλαγχνισθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
σπλαγχνισθείς
σπλαγχνισθῇ
σπλαγχνισθήσεται
σπλαγχνισμόν
σπλαγχνισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: eating the sacrifice, a feeding on the intestines of a sacrifice
σπλαγχνισμούς
σπλαγχνισμῷ
σπλάγχνοις
σπλάγχνον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • intestines, bowels, guts, entrails (i.e., the inner organs)
  • inward affection, tender mercy
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMσπλάγχνονσπλάγχνα
GENσπλάγχνουσπλάγχνων
DATσπλάγχνῳσπλάγχνοις
ACCσπλάγχνονσπλάγχνα
σπλαγχνοφάγον
σπλαγχνοφάγος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • consisting of eating the internal organs
  • eating the intestines, (esp. a sacrificial practise of eating parts of their human victim)
  • devouring human flesh, cannibalizing
 • Forms:
  • σπλαγχνοφάγον Adj: Nom/Acc Sing Neut
σπλάγχνων
σπόγγον
σπόγγος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a sponge
σπόγγους
σπόγγων
σποδιά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a heap of ashes, ashes
 • Forms:
σποδιάν
σποδιᾶς
σποδοειδεῖς
σποδοειδῆ
σποδοειδής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: ashen, ashy, ash-coloured
 • Forms:
σποδόν
σποδόομαι
 • Meaning:
  • to be burnt to ashes
  • to cast ashes upon one’s head
 • Forms:
  • ἐσποδώσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • σποδωθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
σποδός
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • ashes
  • dust
 • Forms:
σποδοῦ
σποδῷ
σποδωθείς
σπονδαί
σπονδάς
σπονδεῖα
σπονδεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: libation cup, a cup or bowl from which a libation is poured
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMσπονδεῖονσπονδεῖα
GENσπονδείουσπονδείων
DATσπονδείῳσπονδείοις
ACCσπονδεῖονσπονδεῖα
σπονδείου
σπονδείων
σπονδή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: libation, drink offering
 • Forms:
σπονδήν
σπονδῆς
σπονδίζω
 • Meaning: to pour out as an offering, offer
 • Forms:
  • σπονδισθῆναι Verb: 1Aor Pass Infin
σπονδισθῆναι
σπόνδυλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: spine, vertebra
σπονδύλων
σπονδῶν
σπορά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • act of sowing
  • seed
  • parentage
 • Forms:
σποράδην
 • Parse:
  • Adverb
 • Meaning:
  • scatteredly, here and there
σπορᾶς
σπόριμον
σπόριμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • seed producing
  • sowing
  • able to germinate, fit for sowing, bearing seed
 • Substantival Meaning:
  • standing grain, grainfields
  • a planted field, sown field
 • Forms:
  • σπόριμον Adj: Acc Sing Masc
  • σπορίμου Adj: Gen Sing Neut
  • σπορίμων Adj: Gen Plur MFN
σπορίμου
σπορίμων
σπόρον
σπόρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • seed time, season for sowing
  • act of sowing
  • seed, scattered seed
  • harvest, crop
  • offspring
σπόρου
σπόρῳ
σπουδάζειν
σπουδάζεται
σπουδάζετε
σπουδάζομεν
σπουδάζοντες
σπουδάζω
 • Meaning:
  • to hasten, hurry, use speed, act with speed
  • to be zealous, eager, diligent
  • to be busy, be persistent
  • to become mentally unsettled
 • Forms:
Present
 • σπουδάζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • σπουδάζειν Verb: Pres Act Infin
 • σπουδάζετε Verb: Pres Act Ind/Imperative 2nd Plur
 • σπουδάζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • σπουδάζωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
Imperfect
 • ἐσπούδαζον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐσπούδαζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • σπουδάσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐσπουδάσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐσπούδασα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐσπουδάσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐσπούδασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐσπούδασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐσπούδασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • σπουδάσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • σπουδάσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • σπούδασον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • σπουδάσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
Perfect
 • ἐσπούδακα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
σπουδάζωμεν
σπουδάζων
σπουδαί
σπουδαῖα
σπουδαίοις
σπουδαῖον
σπουδαῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For comparative, see σπουδαιότερος
 • Meaning: eager, zealous, prompt, energetic, earnest, diligent, excellent, fine quality
 • Forms:
σπουδαιότερον
σπουδαιότερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of σπουδαῖος
 • Meaning:
  • more eager, more zealous
  • more prompt, more energetic
  • more earnest, more diligent
σπουδαιοτέρως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: more speedily, more carefully
σπουδαιότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: earnestness, seriousness, goodness
 • Forms:
σπουδαιότητι
σπουδαίων
σπουδαίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: earnestly, ardently, promptly, diligently, instantly, zealously
σπουδάσατε
σπουδάσῃς
σπούδασον
σπουδάσω
σπουδάσωμεν
σπουδή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • speed, haste
  • zeal, pains, exertion, trouble, diligence, carefulness
  • earnest commitment in discharge of a task
  • zeal, earnestness, seriousness
  • loss of composure, panic, fright
  • an object of attention, a serious engagement, a business
  • with great exertion, with difficulty, hardly, scarcely
  • earnestly, seriously, urgently
 • Forms:
σπουδῇ
σπουδήν
σπουδῆς
σπυρίδας
σπυρίδι
σπυρίδων
σπυρίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: large basket, a lunch kit, basket, hamper
 • Note: The size must be large for lowering Paul down the wall (Acts 9:25)
 • Note: Compare the basket size used in feeding 5000 which is κόφινος
 • Concord:

  NT: Matt 15:37; 16:10; Mark 8:8,20; Acts 9:25
  LXX: _
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
σπώμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: σπάω
σπωμένων
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: σπάω
σπῶνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: σπάω