βλάβας
βλαβεῖεν
βλαβείη
βλαβείς
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Nom Sing Masc
  • Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • Root: βλάπτω
βλαβέντας
βλαβερά
βλαβεραί
βλαβεράς
βλαβερόν
βλαβερός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: harmful, hurtful, noxious, disadvantageous, potentially damaging
 • Forms:
βλαβερῶς
βλάβη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: hurt, harm, damage, wound, injury
 • Forms:
βλάβην
 • Parse:
  • Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: βλάπτω
βλαβῆναι
βλάβης
βλαβήσεται
βλαβησομένους
βλαβησομένων
βλαβῆτε
 • Parse:
  • Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
  • Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: βλάπτω
βλάπτει
βλάπτειν
βλάπτεις
βλάπτεσθαι
βλάπτῃ
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: βλάπτω
βλάπτηται
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • Root: βλάπτω
βλάπτοι
βλάπτομαι
βλαπτόμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: βλάπτω
βλαπτόμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: βλάπτω
βλάπτονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: βλάπτω
βλάπτοντας
βλάπτοντι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Acst Dat Sing Masc/Neut
 • Root: βλάπτω
βλάπτοντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: βλάπτω
βλάπτουσαν
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Fem
  • Part: Pres Act Gen Plur Fem
 • Root: βλάπτω
βλάπτουσιν, βλάπτουσι
βλάπτω
 • Active Meaning:
  • to harm, injure, hurt, damage
  • to impede, arrest, hinder
 • Passive Meaning:
  • to be hurt, suffer the damage of
  • to be hindered (from doing something)
 • Note: Compare: ἀβλαβής = harmless
 • Forms:
Present
 • βλάπτουσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • βλάπτουσαν Part: Pres Act Gen Plur Fem
 • βλάπτει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • βλάπτειν Verb: Pres Act Infin
 • βλάπτεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • βλάπτῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • βλάπτῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • βλάπτομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • βλάπτουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • βλάπτοι Verb: Pres Act Opt 3rd Sing
Imperfect
Future
 • βλαβήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • βλάψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἔβλαψεν Verb: FutPerf Act Infin
Aorist
 • βλάψῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • βλάβην Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • βλάβην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • βλάψαν Part: Aor Act Nom/Acc Sing Neut
 • βλάψῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐβλάβησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἔβλαψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
βλαστᾷ
βλαστάνειν
βλαστάνῃ
βλαστάνον
 • Parse:
  • Verb: Imperf Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperf Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: to bud, sprout, grow
 • Root:βλαστάνω
βλαστάνουσι, βλαστάνουσιν
 • Parse:
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: βλαστάνω
βλαστάνω
 • Meaning: to bring forth, bud, sprout, spring (up), blossom, flourish
 • Forms:
  • βλαστᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • βλαστάνειν Verb: Pres Act Infin
  • βλαστάνῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • βλαστήσασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
  • βλαστήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • βλαστησάτω Verb: 1Aor Act Imperative 3rd Sing
  • βλαστήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • βλαστήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • βεβλαστηκυῖα Part: Perf Act Nom Sing Fem
  • βεβλάστηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἐβλάστησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐβλάστησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
βλαστάω
 • Meaning: to bring forth, bud, blossom, flourish
 • Forms:
  • βλαστῶντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
βλάστημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: shoot, offspring, an offshoot
βλαστήσασα
βλαστήσατε
βλαστησάτω
βλαστήσει
βλαστήσειε, βλαστήσειεν
βλαστήσῃ
βλαστήσουσι
βλάστησι, βλάστησιν
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Meaning: to bud, sprout, grow
 • Root:βλαστάνω
βλαστοί
βλαστόν
βλαστός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • bud, sprout, blossom
  • offspring
βλαστοῦ
βλαστούς
βλαστούσας
βλαστῶντα
βλάσφημα
βλασφημεῖ
βλασφημεῖν
βλασφημεῖς
βλασφημείσθω
βλασφημεῖται
βλασφημεῖτε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Opt 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • Verb: Imperf Acdt Ind 2nd Plur
 • Root:βλασφημέω
βλασφημείτω
βλασφημέσαντες
βλασφημέω
 • Meaning:
  • Toward a person
   • to slander, defame, rail on, revile, speak evil
   • to malign, injure the reputation of (someone)
   • to misrepresent
   • to defame, besmirch
   • to throw abuse and insults at (someone)
  • Toward God
   • to speak impiously, speak irreverently (of God)
   • to blaspheme
   • to speak outrageously
 • Forms:
Present Verbs
 • βλασφημεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • βλασφημεῖν Verb: Pres Act Infin
 • βλασφημεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • βλασφημείσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • βλασφημεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • βλασφημῆται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • βλασφημοῦμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • βλασφημούμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • βλασφημοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • βλασφημοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • βλασφημοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Present Active Participles
 • βλασφημοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • βλασφημοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • βλασφημούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
Present Mid/Pass Participles
Imperfect
 • ἐβλασφήμουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐβλασφήμουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἐβλασφήμει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • βλασφημηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
Aorist Verbs
 • ἐβλασφήμησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐβλασφήμησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐβλασφήμησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐβλασφήμησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • βλασφημηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • βλασφημῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • βλασφημήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • βλασφημήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
Aorist Participles
 • βλασφημήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • βλασφημήσαντι Part: Aor Act Dat Sing Masc
βλασφημηθῆναι
βλασφημηθήσεται
βλασφημῆσαι
βλασφημήσαντα
 • Parse:
  • Part: Aor Act Acc Sing Masc
  • Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: βλασφημέω
βλασφημήσαντες
βλασφημήσαντι
βλασφημήσαντος
βλασφημήσας
βλασφημήσῃ
βλασφημήσωσι, βλασφημήσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: βλασφημέω
βλασφημῆται
βλασφημία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: blasphemy, evil speaking, railing, profanity
 • Forms:
βλασφημίαι
βλασφημίαν
βλασφημίας
βλασφημιῶν
βλάσφημοι
βλασφημοῖεν
βλασφήμοις
βλάσφημον
βλάσφημος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • blasphemous, slanderous, railing
 • Substantival Meaning:
  • blasphemer, slanderer, insulter
 • Forms:
βλασφημοῦμαι
βλασφημούμεθα
βλασφημούμενοι
βλασφημοῦνται
βλασφημοῦντας
βλασφημοῦντες
βλασφημοῦντος
βλασφημούντων
βλασφήμους
βλασφημοῦσι, βλασφημοῦσιν
βλασφήμως
 • Parse:
  • Adverb
 • Meaning:
  • scornfully, slanderously, insultingly
βλάψαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Imperativ 2nd Sing
 • Meaning:
  • to disable, hinder
 • Root: βλάπτω
βλάψαν
βλάψαντες
βλαψάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperativ 3rd Sing
 • Root: βλάπτω
βλάψει
βλάψειν
βλάψῃ
βλάψῃς
βλαψίφρον
βλαψίφρονος
βλαψίφρων
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • maddening
 • Forms:
  • βλαψίφρονος Adj: Gen Sing MFN
  • βλαψίφρον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
βλάψουσι
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • Part: Fut Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: βλάπτω
βλάψω
βλέμμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: glance, look, seeing
 • Forms:
βλέμμασι, βλέμμασιν
βλέμματι
βλέπε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: βλέπω
βλέπει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: βλέπω
βλέπειν
βλέπεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: βλέπω
βλέπεσθαι
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root:βλέπω
βλέπετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: βλέπω
βλεπέτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: βλέπω
βλεπέτωσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Root: βλέπω
βλέπῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: βλέπω
βλέπῃς
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • Root: βλέπω
βλέποι
 • Parse: Verb: Pres Act Opt 3rd Sing
 • Root: βλέπω
βλέποιεν
 • Parse: Verb: Pres Act Opt 3rd Plur
 • Root: βλέπω
βλεπόμεθα
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
  • Verb: Imperf Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Root: βλέπω
βλέπομεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: βλέπω
βλεπόμενα
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: βλέπω
βλεπομένη
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: βλέπω
βλεπόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: βλέπω
βλεπόμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: βλέπω
βλεπομένων
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: βλέπω
βλέπον
 • Parse: Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: βλέπω
βλέποντα
βλέποντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: βλέπω
βλέποντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: βλέπω
βλέποντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: βλέπω
βλεπόντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: βλέπω
βλέπουσα
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Root: βλέπω
βλέπουσαι
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • Root: βλέπω
βλέπουσαν
 • Parse: Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • Root: βλέπω
βλεπούσης
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • Root: βλέπω
βλέπουσι, βλέπουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: βλέπω
βλεπουσῶν
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Fem
 • Root: βλέπω
βλέπω
 • Meaning:
  • to look, see, behold, perceive, regard, sight
  • to beware, take heed, watch out, be careful
  • to consider, look at, recognize
  • to have good eyesight, keen-sighted
  • to face, turn one's face toward
  • to take into consideration
  • to see to it (that something happens)
  • to to cause the look of one's face to assume the character of
 • Forms:
Present Verbs
 • βλέπε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • βλέπει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • βλέπειν Verb: Pres Act Infin
 • βλέπεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • βλέπετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • βλέπετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • βλέπωσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • βλέπωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • βλεπέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • βλεπέτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • βλέπῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • βλέπῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • βλέπουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • βλέπουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • βλέπομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
Present Active Participles
 • βλέποντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • βλέποντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • βλέποντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • βλέποντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • βλέπον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • βλέπουσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • βλέπουσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • βλέπουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • βλέπων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • βλεπουσῶν Part: Pres Act Gen Plur Fem
 • βλεπούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • βλεπόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
Present Mid/Pass Participles
Imperfect
 • ἔβλεπε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἔβλεπον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἔβλεπον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἐβλέποντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • βλέψετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • βλέψῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • βλέψονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • βλέψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • βλέψας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • βλέψητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • βλέψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἔβλεψα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἔβλεψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
βλέψωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: βλέπω
βλέπων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: βλέπω
βλέπωσι, βλέπωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: βλέπω
βλέφαρα
βλεφάροις
βλέφαρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: eyelid, eyelash
 • Forms:
βλεφάρων
βλέψας
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: βλέπω
βλέψετε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: βλέπω
βλέψῃ
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: βλέπω
βλέψητε
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: βλέπω
βλέψον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: βλέπω
βλέψονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: βλέπω
βλέψουσι, βλέψουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: βλέπω
βλέψω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: βλέπω
βληθείς
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • Root: βάλλω
βληθεῖσα
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Nom Sing Fem
 • Root:βάλλω
βληθείσῃ
 • Parse: Part: Aor Pass Dat Sing Fem
 • Root: βάλλω
βληθέν
 • Parse: Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: βάλλω
βληθέντα
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Aor Pass Acc Sing Masc
 • Root: βάλλω
βληθέντος
 • Parse: Part: Aor Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: βάλλω
βληθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: βάλλω
βληθῆναι
βληθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: βάλλω
βληθήσῃ
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • Root: βάλλω
βληθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: βάλλω
βλήθητι
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: βάλλω
βληθήτω
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: βάλλω
βλῆμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a throw, cast (of dice)
βλητέον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: βλητέος
βλητέος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: must be put
 • Forms:
  • βλητέον Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • βλητέον Adj: Acc Sing Masc
βλητός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: stricken, smitten by disease
 • Forms:
βληχράν
βληχροί
βληχρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: feeble, faint, gentle
 • Forms:
βλιμάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to handle, treat
 • Forms:
  • βλιμάζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
βλιμάζων
βλύζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to bubble, gush forth
βλώσκω
 • Meaning: to come, go
 • Note: Root is ΜΟΛ so that βλώσκω is for μολώσκω
 • Forms:
  • μόλῃ Verb: Aor Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • μόλῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • μόλῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing