προοδεύω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to walk first; to travel ahead, travel before
προοδηγόν
προοδηγός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: leader, someone who goes before to show the way
προοδοιπορέω
 • Meaning:
  • Literally: to go on before
  • Figurative: to die before now
 • Forms:
  • προοδοιπορήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
προοδοιπορήσαντες
προοδοιπόρον
προοδοιπόρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: forerunner
 • Forms:
  • προοδοιπόρον Adj: Acc Sing Masc
πρόοιδα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to know beforehand
  • to have foreknowledge of
 • Forms:
  • προεῖδεν Verb: Perf Act Infin
  • προειδέναι Verb: Perf Act Infin
  • προειδότα
   • Part: Perf Act Acc Sing Masc
   • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
  • προῄδει Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
προοιμιάζομαι
 • Meaning: to make a prelude, preamble
 • Forms:
  • προοιμιαζομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
προοιμιαζομένους
προοίμιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • prelude, preamble, preface, an opening or introduction to something
  • premonition
  • poem, parable
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Job 25:2
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: Pap. 3:2

 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπροοίμιονπροοίμια
GENπροοιμίουπροοιμίων
DATπροοιμίῳπροοιμίοις
ACCπροοίμιονπροοίμια
προοιμίῳ
προόν
προόντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Meaning: to be before, already existed
 • Root: πρόειμι
προόντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Meaning: to be before, already existed
 • Root: πρόειμι
προορᾶσθαι
προοράω
 • Active Meaning:
  • to catch sight of, see beforehand

   προεῖδον δὲ αὐτὸν μακρόθεν πρὸ τοῦ ἐγγίσαι αὐτὸν πρὸς αὐτοὺς
   they caught sight of him in the distance before he came near to them (Gen 37:18)

  • to see previously (as looking back from the present, e.g., I had previously seen London)
  • to see visually beforehand
  • to know beforehand
 • Middle Meaning:
  • to see before one
  • to look at (something) in front of oneself
  • to have before one's eyes
 • Forms:
  • προορῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • προορῶν Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • προεῖδες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • προεῖδον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • προειδυίας Part: Perf Act Acc Plur Fem
  • προείρηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • προεωρακότες Part: Perf Act Nom Plur Masc
  • προωρώμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
προορίζω
 • Meaning:
  • to determine before, ordain, predestine
  • to limit in advance, i.e., (figuratively) predetermine
 • Forms:
  • προωρισμένῃ Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
  • προωρισμένῃ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Fem
  • προορίσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • προορισθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
  • προορώμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
  • προώρισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • προώρισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
προορίσας
προορισθέντες
προορώμενοι
προορώμην
προορῶν
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: προοράω
προοῦσα
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Meaning: to be before, already existed
 • Root: πρόειμι