ἐκραγείη
ἔκραζε, ἔκραζεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: κράζω
ἔκραζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: κράζω
ἐκράθην
ἔκραξα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: κράζω
ἔκραξαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: κράζω
ἔκραξας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: κράζω
ἔκραξε, ἔκραξεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κράζω
ἐκραταιοῦτε
ἐκραταιοῦτο
ἐκραταιώθη
ἐκραταιώθην
ἐκραταιώθησαν
ἐκραταίωσα
ἐκραταίωσαν
ἐκραταίωσας
ἐκραταίωσε, ἐκραταίωσεν
ἐκράτει
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: κρατέω
ἐκρατήθη
ἐκρατήθησαν
ἐκράτησα
ἐκρατήσαμεν
ἐκράτησαν
ἐκράτησας
ἐκρατήσατε
ἐκράτησε, ἐκράτησεν
ἐκρατοῦντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κρατέω
ἐκράτυνε
 • Parse: Verb: Aor/Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to strengthen, confirm
 • Root: κρατύνω
ἐκραυγαζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: κραυγάζω
ἐκραύγασα
ἐκραύγασαν
ἐκραύγασε, ἐκραύγασεν
ἐκρεανόμησε, ἐκρεανόμησεν
ἐκρέμασα
ἐκρεμάσαμεν
ἐκρέμασαν
ἐκρέμασε, ἐκρέμασεν
ἐκρεμάσθη
ἐκρεμάσθην
ἐκρεμάσθησαν
ἐκρέματο
ἐκρεριμμένην
ἐκρέω
 • Meaning:
  • to fall off (of leaves)
  • to flow out
  • to shed (fruit)
  • to disappear, slip away
 • Forms:
  • ἐκρυήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἐξερρύημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
  • ἐξερρύησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ἔκρηγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • rupture, bursting, breach
  • a breaking forth of a stream, flash flood
  • piece torn off
  • ravine
ἐκρήγνυμι
 • Meaning:
  • to break off, snap apart
  • to be taken away and become unavailable
 • Forms:
  • ἐκραγείη Verb: Aor Pass Opt 3rd Sing
ἐκρήμνισαν
ἐκριζοῖ
ἐκριζοῦν
ἐκριζόω
 • Meaning:
  • to uproot, pull out by the roots
  • to utterly destroy
 • Forms:
  • ἐκριζοῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐκριζοῦν Verb: Pres Act Infin
  • ἐκριζωθέντα Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
  • ἐκριζωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐκριζώθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • ἐκριζῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐκριζώσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἐξερριζώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξερρίζωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκριζωθέντα
ἐκριζωθήσεται
ἐκριζώθητι
ἐκριζῶσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐκριζόω
ἐκριζώσητε
ἐκριζωτής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: one who roots out, destroyer, uprooter
ἐκρίθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κρίνω
ἐκρίθην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: κρίνω
ἐκρίθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κρίνω
ἔκρινα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: κρίνω
ἐκρίναμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: κρίνω
ἔκριναν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: κρίνω
ἔκρινας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: κρίνω
ἐκρίνατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: κρίνω
ἔκρινε, ἔκρινεν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: κρίνω
ἐκρίνετε
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • Root: κρίνω
ἐκρινόμεθα
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Root: κρίνω
ἔκρινον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: κρίνω
ἐκρίνοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κρίνω
ἐκρίνοσαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: κρίνω
ἐκρίπτει
ἐκριπτεῖ
ἐκριπτέω
 • Meaning:
  • to throw out
  • to spread abroad, scatter, strew, disperse
  • to cast forth, cast out
  • to fan the flame, stir up
 • Forms:
  • ἐκριπτεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
ἐκρίπτω
 • Active Meaning:
  • to cast forth, cast out
  • to throw out, throw away, drive away
 • Passive Meaning:
  • to be spread abroad
  • to be driven out (by the wind like chaff is blown away)
 • Forms:
  • ἐκρίπτει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐξερρίπτουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἐκριφήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐκρίψειν Verb: Fut Act Infin
  • ἐκριφῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἐξερρίφη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξερρίφησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξέρριψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐκρίψας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • ἐξερρίμμενα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • ἐκρεριμμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
ἐκριφῆναι
ἐκριφήσεται
ἐκρίψας
ἐκρίψειν
ἐκρότησαν
ἐκρότησας
ἔκρουσαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: κρούω
ἔκρουσε, ἔκρουσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κρούω
ἐκρύβη
ἐκρύβημεν
ἐκρύβην
ἐκρύβης
ἐκρύβησαν
ἐκρυήσεται
ἐκρύπτετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning: to hide, cover
 • Root: κρύπτω
ἔκρυσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • outlet (for sewage)
  • outflow, flooding, discharge, drain
ἔκρυφα
ἐκρύφθην
ἔκρυψα
ἔκρυψαν
ἔκρυψας
ἔκρυψε, ἔκρυψεν