κίβδηλα
κίβδηλον
κίβδηλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • base, false, counterfeit coin, coin of base metal covered in gold plating
  • spurious item (e.g., cheap threads in an expensive garment)
  • not genuine
  • hybrid, of mixed race (of human beings)
 • Forms:
  • κίβδηλα Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • κίβδηλον Adj: Nom/Acc Sing Neut
κιβώριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: ciborium, seed-vessel of Egyptian bean
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκιβώριονκιβώρια
GENκιβωρίουκιβωρίων
DATκιβωρίῳκιβωρίοις
ACCκιβώριονκιβώρια
κιβώτιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: box
κιβωτόν
κιβωτός
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • box, chest
  • ark, ark of the covenant
  • ark, Noah's ark
 • Forms:
κιβωτοῦ
κιβωτούς
κιβωτῷ
κιδάρεις
κιδάρεως
κίδαριν
κίδαρις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • turban (of Jewish high priest)
  • headdress (Persian)
 • Forms:
κιθάρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: harp, lyre, cithara, kithara
 • Note: In modern Greek κιθάρα has come to mean "guitar."
 • Forms:
κιθάρᾳ
κιθάραις
κιθάραν
κιθάρας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: κιθάρα
κιθαριζόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: κιθαρίζω
κιθαριζόντων
κιθαρίζω
 • Meaning: to strum, play on a lyre, harp
 • Forms:
  • κιθάρισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • κιθαριζόμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • κιθαριζόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
κιθάρισον
κιθαρῳδός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • lyre-player, someone who plays the lyre (λύρα)
  • harpist
 • Note: Also without the iota subscript as in κιθαρωδῶν
κιθαρωδῶν
κιθαρῳδῶν
κινάμωμον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: cinnamon
κινδυνεύει
κινδυνεύειν
κινδυνεύομεν
κινδυνευόντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: κινδυνεύω
κινδυνεύουσαν
κινδυνεύσαντες
κινδυνευούσης
κινδυνεύουσι , κινδυνεύουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root:κινδυνεύω
κινδυνεύσει
κινδυνεύσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root:κινδυνεύω
κινδυνεύσουσι, κινδυνεύσουσιν
κινδυνεύσω
κινδυνεύω
 • Meaning:
  • to face a dangerous situation
  • to be in danger, stand in jeopardy, undergo peril, run a risk, be daring
 • Forms:
  • κινδυνεύουσι , κινδυνεύουσιν
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
  • κινδυνεύουσαν
   • Part: Pres Act Gen Plur Fem
   • Part: Pres Act Acc Sing Fem
  • κινδυνευούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
  • κινδυνεύσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • κινδυνεύσῃ
   • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
   • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
   • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ἐκινδύνευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐκινδύνευε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐκινδύνευον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐκινδύνευον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἐκινδύνευσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • κινδυνευόντων Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • κινδυνευόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
  • κινδυνεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • κινδυνεύειν Verb: Pres Act Infin
  • κινδυνεύομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • κινδυνεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • κινδυνεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • κινδυνεύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
κίνδυνοι
κινδύνοις
κίνδυνον
κίνδυνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: peril, danger, risk, distress
κινδύνους
κινδύνῳ
κινδύνων
κινεῖ
 • Parse:
  • Verb: Pres/Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: κινέω
κινεῖν
κινεῖσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: κινέω
κινεῖται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κινέω
κινέω
 • Active Meaning:
  • to move, move away, remove
  • to set in motion, stir
  • to shake (the head)
  • to cause, bring about
 • Middle Meaning:
  • to set oneself in motion
  • to set itself in motion
 • Passive Meaning:
  • to arouse, inflame
  • to provoke
 • Forms:
Present
 • κινεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • κινεῖν Verb: Pres Act Infin
 • κινεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • κινούμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • κινουμένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • κινουμένης Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • κινούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • κινουμένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • κινούμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • κινουμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Fem
 • κινούμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • κινοῦντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • κινοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • κινοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
Imperfect
 • ἐκινεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
Future
 • κινηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • κινηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • κινήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • κινήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • κινήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐκινήθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • ἐκινήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκινήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐκίνησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐκίνησε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • κινηθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • κινηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • κινηθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • κινηθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • κινῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • κινήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • κινήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • κινησάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • κινησάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
κινηθείς
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • Root: κινέω
κινηθέντα
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Acc Sing Masc
  • Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: κινέω
κινηθέντος
 • Parse: Part: Aor Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: κινέω
κινηθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: κινέω
κινηθῇς
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • Root: κινέω
κινηθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κινέω
κινηθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κινέω
κινηθῶσι, κινηθῶσιν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: κινέω
κίνημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • commotion
  • motion, movement
  • uproar, excitement
  • impulse
 • Forms:
κινήματα
κινῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: κινέω
κινήσας
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: κινέω
κινήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: κινέω
κινησάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: κινέω
κινησάτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: κινέω
κινήσει
κινήσεις
κινήσεως
κίνησιν
κίνησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • motion, moving, movement, a stirring
  • derisive shaking, brandishing
  • beating (of the heart)
κινήσουσι, κινήσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: κινέω
κινήσω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: κινέω
κινητικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: mobile, of or for putting in motion
 • Forms:
  • κινητικώτερον Comparative Adj: Nom/Acc Sing Neut
κινητικώτερον
 • Parse:
  • Comparative Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Comparative Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: κινητικός
κιννάμωμον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • cinnamon
  • a superior kind of cassia, Cinnamonum cassia
 • Hebrew:
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκιννάμωμονκιννάμωμα
GENκινναμώμουκινναμώμων
DATκινναμώμῳκινναμώμοις
ACCκιννάμωμονκιννάμωμα
κινναμώμου
κινναμώμῳ
κινούμεθα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Root: κινέω
κινούμενα
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: κινέω
κινουμένη
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: κινέω
κινουμένης
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • Root: κινέω
κινούμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: κινέω
κινουμένοις
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: κινέω
κινούμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: κινέω
κινούμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: κινέω
κινουμένων
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Fem
 • Root: κινέω
κινοῦντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: κινέω
κινοῦνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κινέω
κινοῦντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: κινέω
κινύρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a harp, lyre, kinnor, stringed instrument played with the hand
 • Hebrew:
 • Forms:
κινύρᾳ
κινύραι
κινύραις
κινύραν
κινύρας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: κινύρα
κίονας
 • Parse: Noun: Acc Plur Masc
 • Root: κίων
κιόνων
 • Parse: Noun: Gen Plur Masc
 • Root: κίων
κίοσικίοσιν
 • Parse: Noun: Dat Plur Masc/Fem
 • Root: κίων
κιρνάω
 • Meaning: to mix
 • Forms:
  • ἐκίρνων Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐκίρνων Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
κισσάω
 • Note: Also see ἐγκισσάω
 • Meaning:
  • to desire to conceive
  • to crave (for unusual food)
  • to become pregnant with (someone)
 • Forms:
  • ἐκίσσησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐκίσσησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
κισσός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: ivy
κισσόν
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Meaning: ivy
 • Root: κισσός
κισσοῦ
 • Parse: Noun: Gen Sing Masc
 • Meaning: ivy
 • Root: κισσός
κισσούς
κισσόφυλλον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: ivy leaf
 • Forms:
  • κισσοφύλλῳ Noun: Dat Sing Neut
κισσοφύλλῳ
κίχλα
κίχλαν
κίχλη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: thrush (bird)
 • Forms:
  • κίχλα Noun: Nom Sing Fem
  • κίχλαν Noun: Nom Sing Fem
κιχρᾷ
κιχράω
 • Meaning:
  • to lend
  • to put at someone else's disposal
 • Forms:
  • κιχρᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • κιχρῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • κιχρῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
κίχρημι
 • Note: Alternate form of χράω
 • Meaning: to lend
κιχρῶ
κιχρῶν
κίων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: pillar, column
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMκίωνκίονες
GENκίονοςκιόνων
DATκίονικίοσι(ν)
ACCκίονακίονας