δέξαι
δεξαμενάς
δεξαμενή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a reservoir, tank, cistern, trough
 • Forms:
δεξαμένη
δεξάμενοι
δεξαμένοις
δεξάμενον
 • Parse #1:
  • Part: Aor Mid Acc Sing Masc
  • Part: Aor Mid Nom/Acc Neut
 • Meaning: to take, receive
 • Root: δέχομαι
 • ——
 • Parse #2:
  • Part: Aor Mid Acc Sing Masc
  • Part: Aor Mid Nom/Acc Neut
 • Meaning: to bring to light
 • Root: δείκνυμι
δεξάμενος
δεξαμένων
δέξασθαι
δέξασθε
δεξάσθω
δέξεται
δέξῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: δέχομαι
δέξηται
δεξιά
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Nom Sing Fem
 • Root: δεξιός
δεξιᾷ
δεξιάζω
 • Meaning:
  • to greet with the right hand
  • to approve, welcome
 • Forms:
  • δεξιασθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
δεξιαῖς
δεξιάν
δεξιάς
δεξιᾶς
δεξιασθείς
δεξιοβάλους
δεξιοβόλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: body-guard, right-hand guard
 • Note: Found in Acts 23:23, may be misspelling of δεξιολάβος
δεξιοῖς
δεξιολάβος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a body-guard, guardsman, spearman, right-hand guard
δεξιολάβους
δεξιόν
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: δεξιός
δεξιόομαι
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to greet with right hand
 • Forms:
  • δεξιούμενοιPart: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • δεξιοῦσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
δεξιός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • right as opposed to the left
 • Substantival Meaning:
  • the right hand
  • the right-hand side
 • Forms:
δεξιοῦ
δεξιούμενοι
δεξιούς
δεξιοῦσθαι
δεξιτερήν
δεξιτερός
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: right-hand of two
 • Forms:
  • δεξιτερήν Adj: Acc Sing Fem
δεξιῷ
δεξιῶς
 • Parse:
  • Adverb
 • Meaning:
  • on right hand, favourably
δεξιῶν
δεξίωσι, δεξίωσιν
 • Parse #1:
  • Noun: Acc Sing Fem
 • Meaning: greeting; the offer of the right hand
 • Root: δεξίωσις
 • ——
 • Parse #2:
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • Part: Fut Act Dat Plur Masc/Neut
 • Meaning: to approve
 • Root: δεξιάζω
 • ——
 • Parse #3:
  • Verb: Pres Mid/Pass Subj 3nd Sing
 • Meaning: to welcome, greet with the right hand
 • Root: δεξιόομαι
δεξιώσεις
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Plur Fem
 • Meaning:
  • greeting, offer of the right hand
 • Root:δεξίωσις
δεξιώσεως
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
 • Meaning:
  • greeting, offer of the right hand
 • Root:δεξίωσις
δεξιώτατος
 • Parse:
  • Superl Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • most on the right hand, most welcome
 • Forms:
δέξομαι
δέξωνται