ἐγεγόνει
ἐγεγόνειν
ἐγέγραπτο
 • Parse: Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: γράφω
ἐγεῖραι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
 • Meaning: to awaken, arouse
 • Root: ἐγείρω
ἔγειραι
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Meaning: to awaken, arouse
 • Root: ἐγείρω
ἐγείραντα
 • Parse: Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • Meaning: to awaken, arouse
 • Root: ἐγείρω
ἐγείραντες
 • Parse: Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • Meaning: to awaken, arouse
 • Root: ἐγείρω
ἐγείραντος
 • Parse: Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • Meaning: to awaken, arouse
 • Root: ἐγείρω
ἐγείρας
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to awaken, arouse
 • Root: ἐγείρω
ἐγείρατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Meaning: to awaken, arouse
 • Root: ἐγείρω
ἔγειρε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Meaning: to awaken, arouse
 • Root: ἐγείρω
ἐγείρει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to awaken, arouse
 • Root: ἐγείρω
ἐγείρειν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Meaning: to awaken, arouse
 • Root: ἐγείρω
ἐγείρεις
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Meaning: to awaken, arouse
 • Meaning: to awaken, arouse
 • Root: ἐγείρω
ἐγείρεσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Meaning: to awaken, arouse
 • Root: ἐγείρω
ἐγείρεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • Meaning: to awaken, arouse
 • Root: ἐγείρω
ἐγείρεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning: to awaken, arouse
 • Root: ἐγείρω
ἐγείρετε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Meaning: to awaken, arouse
 • Root: ἐγείρω
ἐγείρῃ
 • Parse:
  • Verb: Pres/Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • Meaning: to awaken, arouse
 • Root: ἐγείρω
ἐγείρηται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • Meaning: to awaken, arouse
 • Root: ἐγείρω
ἐγείρητε
 • Parse: Verb: Aor/Pres Act Subj 2nd Plur
 • Meaning: to awaken, arouse
 • Root: ἐγείρω
ἐγείρομαι
ἐγειρόμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Meaning: to awaken, arouse
 • Root: ἐγείρω
ἐγειρομένῳ
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • Meaning: to awaken, arouse
 • Root: ἐγείρω
ἔγειρον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Meaning: to awaken, arouse
 • Root: ἐγείρω
ἐγείροντα
ἐγείρονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Meaning: to awaken, arouse
 • Root: ἐγείρω
ἐγείροντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Meaning: to awaken, arouse
 • Root: ἐγείρω
ἐγείροντι
 • Parse: Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • Meaning: to awaken, arouse
 • Root: ἐγείρω
ἐγείρου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Meaning: to awaken, arouse
 • Root: ἐγείρω
ἐγείρουσι, ἐγείρουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Meaning: to awaken, arouse
 • Root: ἐγείρω
ἐγείρω
 • Active Meaning:
  • to awake, wake up, awaken, arouse, rouse
  • to raise, help to rise
  • to lift up (something), push aside (something)
  • to raise up, erect, restore (building)
  • to raise up, bring into being
  • to rise (in arms)
  • to appear (e.g., a prophet has risen)
  • to stir, set in motion
  • to bring into existence
  • to give effect to
 • Middle Meaning:
  • to rise
 • Forms:
Present
 • ἔγειρε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἐγείρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐγείρειν Verb: Pres Act Infin
 • ἐγείρεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἐγείρεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • ἐγείρεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐγείρετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἐγείρηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • ἐγείρομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἐγειρόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἐγειρομένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc
 • ἐγείρονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἐγείροντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἐγείροντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • ἐγείρου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • ἐγείρουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐγείρων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • ἐγείρητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
Imperfect
 • ἤγειρε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • ἐγερῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἐγερεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐγερεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐγεροῦσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐγερθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • ἐγερθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐγερθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐγεῖραι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ἐγεῖραι Verb: Aor Act Infin
 • ἐγείραντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • ἐγείραντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἐγείραντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἐγείρας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἐγείρατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐγείρητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἔγειρον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐγερθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • ἐγερθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • ἐγερθέντι Part: Aor Pass Dat Sing Masc
 • ἐγερθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἐγερθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἐγέρθητε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • ἐγέρθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • ἐγερθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ἤγειρα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἤγειραν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἠγέρθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἠγέρθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἤγειρε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • ἐγηγερμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἐγηγερμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ἐγήγερται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐγρήγορα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
ἐγείρων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to awaken, arouse
 • Root: ἐγείρω
ἐγέλασα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: γελάω
ἐγέλασαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: γελάω
ἐγέλασας
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: γελάω
ἐγέλασε, ἐγέλασεν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: γελάω
ἔγεμε, ἔγεμεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: γέμω
ἐγέμισαν
ἐγέμισε, ἐγέμισεν
ἐγεμίσθη
ἔγεμον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: γέμω
ἐγενεαλογήθη
ἐγένεσθε
ἐγένετο
ἐγενήθη
ἐγενήθημεν
ἐγενήθην
ἐγενήθης
ἐγενήθησαν
ἐγενήθητε
ἐγεννήθη
ἐγεννήθημεν
ἐγεννήθην
ἐγεννήθης
ἐγεννήθησαν
ἐγέννησα
ἐγεννήσαμεν
ἐγέννησαν
ἐγέννησας
ἐγέννησε, ἐγέννησεν
ἐγεννῶσαν
ἐγενόμεθα
ἐγενόμην
ἐγένοντο
ἐγένου
ἐγερεῖ
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to awaken, arouse
 • Root: ἐγείρω
ἐγερεῖς
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Meaning: to awaken, arouse
 • Root: ἐγείρω
ἐγερθείς
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • Meaning: to awaken, arouse
 • Root: ἐγείρω
ἐγερθέντι
 • Parse: Part: Aor Pass Dat Sing Masc
 • Meaning: to awaken, arouse
 • Root: ἐγείρω
ἐγερθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Meaning: to awaken, arouse
 • Root: ἐγείρω
ἐγερθῆναι
 • Parse: Verb: Aor Pass Infin
 • Meaning: to awaken, arouse
 • Root: ἐγείρω
ἐγερθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning: to awaken, arouse
 • Root: ἐγείρω
ἐγερθήσῃ
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • Meaning: to awaken, arouse
 • Root: ἐγείρω
ἐγερθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Meaning: to awaken, arouse
 • Root: ἐγείρω
ἐγέρθητε
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • Meaning: to awaken, arouse
 • Root: ἐγείρω
ἐγέρθητι
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • Meaning: to awaken, arouse
 • Root: ἐγείρω
ἐγερθῶμεν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • Meaning: to awaken, arouse
 • Root: ἐγείρω
ἐγερθῶσι
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Meaning: to awaken, arouse
 • Root: ἐγείρω
ἐγεροῦσι, ἐγεροῦσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Meaning: to awaken, arouse
 • Root: ἐγείρω
ἐγέρσει
ἔγερσιν
ἔγερσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • act of arising
  • awaking, raising, resurrection
  • completion of building
ἐγερῶ
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to awaken, arouse
 • Root: ἐγείρω
ἐγευσάμην
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • Root: γεύω
ἐγεύσασθε
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
 • Root: γεύω
ἐγεύσατο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • Root: γεύω