ὧν
 • Parse: Relative Pronoun: Gen Plur MFN
 • Root: ὅς
ὤν
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: εἰμι
ὠνάσθης
ὠνείδιζεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to reproach
 • Root: ὀνειδίζω
ὠνείδιζες
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • Meaning: to reproach
 • Root: ὀνειδίζω
ὠνείδιζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ὀνειδίζω
ὠνείδισα
ὠνείδισαν
ὠνείδισας
ὠνειδίσατε
ὠνείδισε, ὠνείδισεν
ὠνειδίσθη
ὠνειδίσθης
ὠνέομαι
 • Meaning: to buy, purchase
 • Forms:
  • ὠνήσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • ὠνήσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
ὤνησα
ὠνησαμένη
ὠνήσασθαι
ὠνησάμενος
 • Parse: Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • Meaning: to buy, purchase
 • Root: ὠνέομαι
ὠνήσατο
ὤνησε, ὤνησεν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Meaning:
  • to help, benefit
 • Root:ὀνίνημι
ὠνήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • Verb: Fut/FutPerf Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Meaning: to buy, purchase
 • Root: ὠνέομαι
ὠνητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: buyer, purchaser
ὠνητός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: bought
ὠνητοῦ
 • Parse #1: Noun: Gen Sing Masc
 • Meaning: buyer, purchaser
 • Root: ὠνητής
 • ——
 • Parse #2: Adj: Gen Sing MFN
 • Meaning: bought
 • Root: ὠνητός
ὠνόμαζε
ὠνόμασα
ὠνόμασαν
ὠνόμασε, ὠνόμασεν
ὠνομάσθαι
ὠνομάσθη
ὠνομάσθης
ὠνομάσθησαν
ὠνομασμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root:ὀνομάζω
ὠνομασμένων
ὠνόμαστο
ὠνοῦντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Meaning: to buy, purchase
 • Root: ὠνέομαι
ὧνπερ
 • Parse:
  • Pronoun: Gen Plur MFN
 • Meaning:
  • his, hers, its
 • Root:ὅς
ὠνυχίσατο