ἐπιμαίνομαι
 • Meaning:
  • to be mad for, madly desirous
  • to rage madly
 • Forms:
  • ἐπιμαινομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
ἐπιμαινομένους
ἐπιμαρτύρασθε
ἐπιμαρτυρεῖ
ἐπιμαρτυρέω
 • Meaning:
  • to warn, admonish sternly
  • to bear witness to, testify
  • to attest further, i.e., corroborate
  • to call as a witness
  • to depose
 • Forms:
  • ἐπιμαρτυρεῖ Verb: Pres/Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐπεμαρτυράμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • ἐπεμαρτύρατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἐπεμαρτύρω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • ἐπιμαρτύρασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • ἐπιμαρτυρῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
ἐπιμαρτυρήσας
ἐπιμαρτυρῶν
ἐπιμαστίδιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: at the breast, not yet weaned
ἐπιμαστιδίων
ἐπιμείγνυμι
ἐπιμείγνυται
ἐπιμεῖναι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐπιμένω
ἐπιμείνῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • Root: ἐπιμένω
ἐπιμείνῃς
ἐπιμείνωσι, ἐπιμείνωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἐπιμένω
ἐπιμέλεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • care for concerns, care for affairs
  • care, attention, carefulness
  • public administration
  • refreshment, refresh self
  • a commission, charge
  • toiletries, items needed for women's bodily care (Est 2:3)
 • Forms:
ἐπιμελείᾳ
ἐπιμέλειαν
ἐπιμελείας
ἐπιμελεῖς
ἐπιμελέομαι
 • Meaning:
  • to take care of
  • to care for (physically or otherwise)
  • to pay eager attention to, show active interest in
  • to have charge of, have the management of
 • Forms:
  • ἐπεμελήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπιμεληθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἐπιμελήθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • ἐπιμελήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἐπιμελοῦ Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • ἐπιμελοῦμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
ἐπιμελές
ἐπιμέλεσθε
ἐπιμελέστερον
ἐπιμεληθῆναι
ἐπιμελητήν
ἐπιμελητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: governor, manager
ἐπιμελήθητι
ἐπιμελής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: careful, attentive
 • Forms:
ἐπιμελήσεται
ἐπιμελοῦ
ἐπιμελοῦμαι
ἐπιμελούμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: to take care of , manage
 • Root: ἐπιμελέομαι
ἐπιμέλω
 • Meaning: to have an interest upon, take care to
 • Forms:
  • ἐπιμέλεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
ἐπιμελῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: diligently, carefully, intently, fervently, passionately, ardently
 • Forms:
  • ἐπιμελέστερον Adverb
ἐπίμενε
ἐπιμενεῖν, ἐπιμένειν
ἐπιμένετε
ἐπιμένῃ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἐπιμένω
ἐπιμένῃς
ἐπιμένομεν
ἐπιμένοντας
ἐπιμένοντος
ἐπιμενόντων
ἐπιμενοῦμεν
ἐπιμένουσι, ἐπιμένουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres/Fut Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἐπιμένω
ἐπιμένω
 • Meaning:
  • to stay, remain
  • to stay over, remain, persevere
  • to stay on without departing
  • to continue, persist
 • Forms:
Present
 • ἐπιμένοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἐπιμένοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • ἐπιμένῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • ἐπιμένῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • ἐπίμενε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἐπιμενεῖν Verb: Pres Act Infin
 • ἐπιμένετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἐπιμένῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • ἐπιμένομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἐπιμενόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • ἐπιμένουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐπιμένουσι(ν) Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • ἐπιμένωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • ἐπιμένωσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • ἐπιμένωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
Imperfect
 • ἐπέμενε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐπέμενον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐπέμενον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἐπιμένῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἐπιμενοῦμεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ἐπιμένουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐπιμενῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐπέμεινα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐπεμείναμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐπιμεῖναι Verb: Aor Act Infin
 • ἐπιμείνῃς Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐπιμείνωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐπιμείνωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐπιμείνῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐπιμείνῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
ἐπιμενῶ
ἐπιμένωμεν
ἐπιμένωσι, ἐπιμένωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἐπιμένω
ἐπιμερίζω
 • Meaning: to impart, give a portion
 • Forms:
  • ἐπεμέρισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐπιμήκης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: extensive, far-stretching, long, oblong
ἐπιμιγῆναι
ἐπιμίγνυμι
 • Meaning:
  • to add to by mixing, mix with
  • to mingle with (others), have fellowship with
  • to consort with, have dealings with
 • Forms:
  • ἐπεμίγη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπεμίγης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ἐπιμίγνυται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπιμείγνυται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπιμιγῆναι Verb: Aor Pass Infin
ἐπιμίγνυται
ἐπίμικτοι
ἐπίμικτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • mixed, blended, compound
  • attached to
 • Substantival Meaning:
  • a mixed group; mixed company
 • Forms:
ἐπιμιμνήσκομαι
 • Meaning: to remember, bethink oneself, make mention of
ἐπιμιμνήσκω
 • Active Meaning:
  • to remind
 • Middle/Passive Meaning:
  • to remember
  • to recollect
  • to think of
  • to call to mind
 • Forms:
  • ἐπεμνήσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ἐπιμίξ
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • confusedly, indiscriminately
  • mixedly, in a mixed manner
ἐπιμισγόμενοι
ἐπιμισγώμεθα
ἐπιμνήσεως
ἐπιμνησθῆναι
ἐπίμνησις
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Meaning: recollection
ἐπιμονή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: steadfastness, diligence, a staying on, tarrying, delay
 • Forms:
ἐπίμονος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: lasting, continuous, permanent
 • Forms:
  • ἐπιμόνου Adj: Gen Sing Masc/Neut
  • ἐπινομήν Adj: Acc Sing Fem
ἐπιμόνου
ἐπίμοχθον
ἐπίμοχθος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: labourious, tiring, toilsome, with toil, strenuous
 • Forms:
  • ἐπίμοχθον Adj: Acc Sing Fem
ἐπιμύλιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: millstone, upper millstone
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἐπιμύλιονἐπιμύλια
GENἐπιμυλίουἐπιμυλίων
DATἐπιμυλίῳἐπιμυλίοις
ACCἐπιμύλιονἐπιμύλια
ἐπιμυλίου