συμφαγεῖν
συμφάνεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: appearance, aspect
συμφανές
 • Parse: Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: manifest, evident
 • Root: συμφανής
συμφανής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: manifest, evident
συμφέρει
συμφέρειν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Meaning: to bring together, gather
 • Root: συμφέρω
συμφέρον
συμφέροντα
συμφέροντος
συμφερόντων
συμφερόντως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: profitably, advantageously, constructively
συμφέρω
 • Meaning:
  • to bring (something) together, gather, collect
  • to help, confer a benefit
  • to be expedient, desirable, judicious
  • to be advantageous, profitable, be useful
  • to be better; to be beneficial
  • Substantival: profit, advantage, benefit
 • Forms:
  • συνέφερε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • συμφέρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • συμφέρον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • συμφέροντα Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • συμφέροντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • συμφερόντων Part: Pres Act Gen Plur Neut
  • συνενέγκαντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
συμφεύγω
 • Meaning:
  • to flee along with
  • to take refuge (from danger)
 • Forms:
  • συμφυγόντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
  • συμφυγόντων Part: Aor Act Gen Plur Masc
  • συνέφυγε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνέφυγε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
σύμφημι
 • Meaning:
  • to talk together with
  • to talk in a conspiring way with
  • to agree, say jointly, assent to, consent unto
  • to conspire
συμφλέγοντες
συμφλέγω
 • Meaning: to burn to cinders, consume with fire
 • Forms:
  • συμφλέγοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
συμφλογίζω
 • Active Meaning:
  • to set on fire together
  • to burn with, burn together
  • to burn up with
 • Passive Meaning:
  • to be burnt together
 • Forms:
  • συνεφλογίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
συμφορά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a chance encounter usually resulting in something bad or good; but usually bad
  • misfortune, calamity, disaster, injury, calamitous mishap
 • Forms:
συμφορᾷ
σύμφορα
συμφοραί
συμφοράζω
 • Meaning: to bewail
 • Forms:
  • συμφοράσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
συμφοραῖς
συμφοράν
συμφοράς
συμφορᾶς
συμφοράσουσι, συμφοράσουσιν
συμφορέω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to collect, bring together, heap up
 • Forms:
  • ξυμφορῇσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
σύμφοροι
σύμφορον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: the good, welfare, profit, benefit
σύμφορος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: convenient, beneficial, advantageous, profitable
 • Forms:
  • σύμφοροι Adj: Nom Plur Masc/Fem
  • συμφορώτερον Comparative Adj: Acc Sing Masc
  • συμφορώτερον Comparative Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • σύμφορα Adj: Nom/Acc Plur Neut
συμφορτιζόμενος
συμφορτίζω
 • Meaning: to burden together with others
 • Forms:
  • συμφορτιζόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
συμφορῶν
συμφορώτερον
 • Parse:
  • Comparative Adj: Acc Sing Masc
  • Comparative Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: σύμφορος
συμφράξει
συμφράσσω
 • Meaning:
  • to fence in, hem in
  • to press or pack closely together
 • Forms:
  • συμφράξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
συμφρονέω
 • Meaning:
  • to agree
  • to conspire
  • to be of the same opinion as (someone)
  • to be of one mind with
 • Forms:
  • συμφρονοῦσιν Part: Pres Act Dat Plur Masc
συμφρονοῦσι, συμφρονοῦσιν
συμφρύγω
 • Meaning: to burn up, parch fully
 • Forms:
  • συνέφρυγε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • συνεφρύγησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
συμφυγόντας
συμφυγόντων
συμφυεῖσαι
συμφυλέτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: compatriot, co-tribesman, fellow-countryman
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMσυμφυλέτηςσυμφυλέται
GENσυμφυλέτουσυμφυλετῶν
DATσυμφυλέτῃσυμφυλέταις
ACCσυμφυλέτηνσυμφυλέτας
συμφυλετῶν
συμφυρμοί
συμφυρμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: orgy, mixing, mingling of sexual intercourse
συμφυρμούς
συμφυρόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: συμφύρω
συμφύρω
 • Active Meaning:
  • to knead together
  • to beat black and blue
 • Middle Meaning:
  • to mingle with (sexually)
  • to get involved in (something)
  • to associate, mix, have frequent dealings
 • Forms:
  • συμφυρόμενον Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • συνεφύροντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
σύμφυτοι
σύμφυτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • innate, born with
  • thickly wooded, grown together
 • Forms:
  • σύμφυτοι Adj: Nom Plur Masc
  • συμφύτῳ Adj: Dat Sing Fem
συμφύτῳ
συμφύω
 • Meaning:
  • to grow up with (something)
  • to grow together with
 • Forms:
  • συμπεφυκός Part: Perf Act Nom Sing Masc
  • συμφυεῖσαι Part: 2Aor Pass Nom Plur Fem
σύμφωνα
σύμφωνε
συμφωνεῖ
συμφωνέω
 • Meaning:
  • Of people:
   • to join
   • to be in harmony
   • to be in agreement
   • to make an agrement with, to make a treaty with
   • to agree
   • to be united (in purpose)
  • Of things:
   • to match with
   • to blend in (e.g., a patch blends in with the surrounding material)
   • to fit (in)
   • to agree with
   • to fit together, mate
   • to harmonize (in sound)
   • to indicate consent
   • to converge
 • Forms:
Present
 • συμφωνοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • συμφωνεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • συμφωνοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Imperfect
 • συνεφώνουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • συνεφώνουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • συμφωνησεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
Aorist
 • συμφωνήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • συμφωνήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • συνεφωνήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • συνεφώνησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • συνεφώνησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • συνεφώνησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνεφώνησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
συμφωνήσας
συμφωνήσασα
συμφωνησεῖ
συμφώνησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: harmony, agreement, accordance, concord
συμφωνήσωσι, συμφωνήσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: συμφωνέω
συμφωνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • harmonious music, lit.: symphony
  • concord
  • a musical instrument
 • Forms:
συμφωνίας
σύμφωνοι
σύμφωνον
σύμφωνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • harmonious, agreeing
  • corresponding with
  • consonant, concordant
 • Substantival Meaning:
  • agreement
  • consent
 • Forms:
συμφώνου
συμφωνοῦντες
συμφωνοῦσι, συμφωνοῦσιν
συμφώνῳ
συμφώνων
συμφώνως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: harmoniously