πρόῃ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • Root: πρόειμι
προήγαγον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: προάγω
προηγάπησα
προῆγε
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: προάγω
προηγεῖται
προῆγε, προῆγεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: προάγω
προηγέομαι
 • Meaning:
  • to go before, precede
  • to go first and lead the way, escort
  • to prefer
  • to occur prior to
  • to be the leader, take the lead, lead the way for others, show deference
 • Forms:
  • προηγουμένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
  • προηγήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • προηγήσεται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • προηγεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • προηγησαμένου Part: Aor Mid Gen Sing Masc
  • προηγούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • προηγούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • προηγουμένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
  • προηγουμένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc
  • προηγουμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
  • προηγοῦντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
προηγησαμένου
προηγήσεται
προῆγμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to lead forward
 • Root: προάγω
προῆγον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: προάγω
προηγορέω
 • Meaning:
  • to speak on the part of (someone)
  • to be a spokesman for (someone)
  • to speak in defence
 • Forms:
  • προηγορήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
προηγορήσαντες
προήγορον
προήγορος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • spokesman
  • someone who speaks in behalf of others
  • An advocate
  • A defender
προηγούμενοι
προηγουμένοις
προηγούμενος
προηγουμένους
προηγουμένῳ
προηγουμένων
προηγοῦντο
προηγωνίζετο
προῄδει
προηδικημένοι
προηθληκότων
προηθληκώς
προηκούσατε
προήκω
 • Meaning:
  • to have gone before
  • to move forward
  • to be the first
  • to have advanced ahead
  • to have advanced in age
 • Forms:
  • προήκων Part: Pres Act Nom Sing Masc
προήκων
προῆλθε, προῆλθεν
προῆλθον
προηλπικότας
προημαρτηκόσι, προημαρτηκόσιν
προημαρτηκότων
προῆν
 • Parse:
  • Verb: Imperf Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperf Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Imperf Act Ind 3rd Sing
 • Root: πρόειμι (to exist before)
προήνεγκε, προήνεγκεν
προῃρήμεθα
 • Parse: Verb: Perf/PluPerf Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Meaning: to bring forth
 • Root: προαιρέω
προῃρημένοι
προῃρημένος
προῄρηται
προῄρητο
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning: to bring forth
 • Root: προαιρέω
προηρμηνευμένων
προῃροῦντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Meaning: to bring forth
 • Root: προαιρέω
προήρχετο
προῆσαν
 • Parse: Verb: Imperfect Acdt Ind 3rd Plur
 • Meaning: to be before, already existed
 • Root: πρόειμι
προήσεται
προήσομαι
προητιασάμεθα
προητοίμασας
προητοίμασε, προητοίμασεν
προήχθη
προήχθημεν