ἔθαλλον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: θάλλω
ἔθαλψεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3r4d Sing
 • Meaning: to heat, soften by heat
 • Root: θάλπω
ἐθαμβήθη
ἐθαμβήθην
ἐθαμβήθησαν
ἐθάμβησαν
ἐθάμβησε, ἐθάμβησεν
ἐθαμβοῦντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: θαμβέω
ἐθανάτου
ἐθανατοῦντο
ἐθανατώθη
ἐθανατώθησαν
ἐθανατώθητε
ἐθανάτωσα
ἐθανάτωσαν
ἐθανάτωσας
ἐθανάτωσε, ἐθανάτωσεν
ἔθανον
ἔθαπτες
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • Root: θάπτω
ἐθάπτομεν
 • Parse: Verb: Imperf Act Ind 1st Plur
 • Meaning: to bury; to honour with funeral rites
 • Root: θάπτω
ἔθαπτον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: θάπτω
ἐθάρρησαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Meaning: to be of good courage
 • Root: θαρσέω
ἐθαύμαζε, ἐθαύμαζεν
ἐθαυμάζετο
ἐθαύμαζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: θαυμάζω
ἐθαύμασα
ἐθαύμασαν
ἐθαύμασας
ἐθαύμασε, ἐθαύμασεν
ἐθαυμάσθη
ἐθαυμάσθην
ἐθαυμάσθησαν
ἐθαύμασσα
ἐθαυμαστώθη
ἐθαυμαστώθην
ἐθαυμαστώθης
ἐθαυμάστωσε, ἐθαυμάστωσεν
ἔθαψα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: θάπτω
ἔθαψαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: θάπτω
ἐθάψατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: θάπτω
ἔθαψε, ἔθαψεν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: θάπτω
ἐθεάθη
ἐθεασάμεθα
ἐθεασάμην
ἐθεάσαντο
ἐθεάσασθε
ἐθεάσατο
ἔθει
ἔθεινον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Meaning: to strike
 • Root: θείνω
ἐθέλει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: ἐθέλω
ἐθέλειν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Meaning: to wish, will, want
 • Root: ἐθέλω
ἐθελήσω
ἐθελοδιδάσκαλοι
ἐθελοδιδάσκαλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: volunteer teacher
ἐθελοθρησκεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • self-imposed religion; self-made religion
  • quasi-religion (i.e., a ritual that appears to be religious, but is not)
  • will-worship, self-worship
  • voluntary (arbitrary and unwarranted) piety, i.e., sanctimony
 • Forms:
ἐθελοθρησκείᾳ
ἐθελοθρησκίᾳ
ἐθελοθρησκία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: self-made religion
 • Forms:
ἐθέλοι
ἐθελοκωφέω
 • Meaning: to pretend deafness, pretend not to hear
 • Forms:
  • ἐθελοκωφῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
ἐθελοκωφῶν
ἐθέλω
 • Meaning: to want, wish, will, desire [κοινή form is θέλω ]
 • Forms:
  • ἐθέλει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐθέλει Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • ἐθέλοι Verb: Pres Act Opt 3rd Sing
  • ἠθέληκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
ἐθεμελιώθη
ἐθεμελίωσα
ἐθεμελίωσαν
ἐθεμελίωσας
ἐθεμελίωσε, ἐθεμελίωσεν
ἐθέμην
ἔθεντο
ἐθεράπευε, ἐθεράπευεν
ἐθεραπεύετο
ἐθεραπεύθη
ἐθεραπεύθην
ἐθεραπεύθησαν
ἐθεράπευον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: θεραπεύω
ἐθεραπεύοντο
ἐθεράπευσα
ἐθεράπευσε, ἐθεράπευσεν
ἐθέριζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: θερίζω
ἐθέρισαν
ἐθερίσθη
ἐθερμαίνετο
ἐθερμαίνοντο
ἐθερμάνθη
ἐθερμάνθην
ἐθερμάνθησαν
ἐθερμάνθητε
ἔθεσαν
ἔθεσθε
ἔθεσι, ἔθεσιν
ἔθετο
ἐθετῶν
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc (Ps. 14:4 alt.)
 • Root: ἀθετέω
ἐθεώρει
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: θεωρέω
ἐθεώρεις
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • Root: θεωρέω
ἐθεωρεῖτε
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • Root: θεωρέω
ἐθεωρεῖτο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: θεωρέω
ἐθεωρήθη
ἐθεωρήθησαν
ἐθεώρησα
ἐθεώρησαν
ἐθεωροῦμεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • Root: θεωρέω
ἐθεώρουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • Root: θεωρέω
ἔθη
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἔθος
ἔθηκα
ἐθήκαμεν
ἔθηκαν
ἔθηκας
ἔθηκε, ἔθηκεν
ἐθήλαζε, ἐθήλαζεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: θηλάζω
ἐθήλασα
ἐθήλασαν
ἐθήλασας
ἐθήλασε, ἐθήλασεν
ἐθηρεύθη
ἐθήρευον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Meaning: to hunt
 • Root: θηρεύω
ἐθηρεύσαμεν
ἐθήρευσαν
ἐθηριομάχησα
ἐθηριομάχησε, ἐθηριομάχησεν
ἐθησαύρισαν
ἐθησαυρίσατε
ἐθησαύρισε, ἐθησαύρισεν
ἐθίζω
 • Meaning: to be accustomed to, accustom to, used to do
 • Forms:
  • ἐθίσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • εἰθισμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
  • εἰθίσμενον
   • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
   • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • εἴθιστο Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • εἰθισμένας
   • Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
   • Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Fem
ἐθίσας
 • Parse:
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Meaning: to accustom, use
 • Root: ἐθίζω
ἐθίσῃς
ἐθισμοῖς
 • Parse: Noun: Dat Plur Masc
 • Meaning: accustoming, habituation
 • Root: ἐθισμός
ἐθισμόν
ἐθισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • custom
  • something customary
ἐθισμούς
ἐθισμῷ
ἔθλασαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: θλάω
ἔθλασας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: θλάω
ἔθλασε, ἔθλασεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: θλάω
ἐθλάσθης
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • Root: θλάω
ἔθλιβε, ἔθλιβεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: θλίβω
ἐθλίβετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: θλίβω
ἐθλίβη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: θλίβω
ἐθλίβησαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: θλίβω
ἐθλίβητε
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: θλίβω
ἔθλιβον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: θλίβω
ἔθλιψαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: θλίβω
ἔθλιψε, ἔθλιψεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: θλίβω
ἔθλων
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: θλάω
ἐθνάρχῃ
ἐθνάρχης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: ethnarch, prince; the governor (not king) of a district
 • Forms:
ἔθνει
ἔθνεσι, ἔθνεσιν
ἔθνη
ἐθνηδόν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: by nations, as a whole nation, whole tribes, whole race
ἔθνῃσκον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: θνήσκω
ἐθνικαῖς
ἐθνικοί
ἐθνικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • heathen (man)
  • national esp. a Gentile
 • Note: origin of English word "ethnic"
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐθνικόςἐθνικήἐθνικόν
GENἐθνικοῦἐθνικῆςἐθνικοῦ
DATἐθνικῷἐθνικῇἐθνικῷ
ACCἐθνικόνἐθνικήνἐθνικόν
Plural
 MascFemNeut
NOMἐθνικοίἐθνικαίἐθνικά
GENἐθνικῶνἐθνικῶνἐθνικῶν
DATἐθνικοῖςἐθνικαῖςἐθνικοῖς
ACCἐθνικούςἐθνικάςἐθνικά
ἐθνικῶν
ἐθνικῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • after the manner of Gentiles
  • like a heathen
ἐθνοπάτορα
ἐθνοπάτωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: forefather, father of the nation, founding father, ancestor
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἐθνοπάτωρἐθνοπάτορες
GENἐθνοπάτοροςἐθνοπατόρων
DATἐθνοπάτοριἐθνοπάτορσι
ACCἐθνοπάτοραἐθνοπάτορας
ἐθνοπλήθης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • national
 • Substantival Meaning:
  • multitude of the nation
ἐθνόπληθος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: large crowd
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἐθνόπληθοςἐθνόπληθη
GENἐθνοπλήθουςἐθνοπληθῶν
DATἐθνοπλήθειἐθνόπληθεσι(ν)
ACCἐθνόπληθοςἐθνόπληθη
ἐθνοπλήθους
ἔθνος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • Gentile, heathen, nation, people
  • pagan people
  • a body of people with a common culture, religion, and language
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἔθνοςἔθνη
GENἔθνουςἐθνῶν
DATἔθνειἔθνεσι(ν)
ACCἔθνοςἔθνη
ἔθνους
ἐθνῶν
ἐθορυβήθην
ἐθορύβουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: θορυβέω
ἐθορυβοῦντο
ἔθος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • habit, usage
  • custom, manner, law
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἔθοςἔθη
GENἔθουςἐθῶν
DATἔθειἔθεσι(ν)
ACCἔθοςἔθη
ἔθου
ἔθους
 • Parse: Noun: Acc Plur Neut
 • Meaning: custom, habit
 • Root: ἔθος
ἔθραυσας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: θραύω
ἔθραυσε, ἔθραυσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: θραύω
ἐθραύσθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: θραύω
ἔθρεψα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: τρέφω
ἐθρέψαμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: τρέφω
ἔθρεψαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: τρέφω
ἐθρέψατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: τρέφω
ἐθρέψατο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • Meaning: to thicken, make to grow
 • Root: τρέφω
ἐθρήνει
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: θρηνέω
ἐθρηνήσαμεν
ἐθρήνησε, ἐθρήνησεν
ἐθρήνουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: θρηνέω
ἐθρηνοῦσαν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: θρηνέω
ἐθρησκεύετο
ἐθρήσκευον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: θρησκεύω
ἐθροήθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: θροέω
ἐθρονίσθη
ἐθρύλουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: θρυλέω
ἔθυε, ἔθυεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: θύω
ἐθυθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: θύω
ἐθυμία
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: θυμιάω
ἐθυμίασαν
ἐθυμιάσατε
ἐθυμίασε, ἐθυμίασεν
ἐθυμιᾶτε
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • Root: θυμιάω
ἐθυμίων
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: θυμιάζω
ἐθυμιῶσαν
ἐθυμώθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: θυμόω
ἐθυμώθην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: θυμόω
ἐθυμώθης
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • Root: θυμόω
ἐθυμώθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: θυμόω
ἐθύμωσε, ἐθύμωσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: θυμόω
ἔθυον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: θύω
ἐθύρωσαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: θυρόω
ἔθυσα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: θύω
ἔθυσαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: θύω
ἔθυσας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: θύω
ἔθυσε, ἔθυσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: θύω
ἐθυσίαζε, ἐθυσίαζεν
ἐθυσίαζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: θυσιάζω
ἐθυσίασαν
ἐθυσίασε, ἐθυσίασεν
ἔθω
 • Meaning:
  • to be accustomed (e.g., he was accustomed to work)
  • to be customary (e.g., it was customary to see him)
  • to be custom, be in the habit of (e.g., it was his custom to skip a meal, he was in the habit of doing this)
  • to be usual (e.g., it was usual to find him there)
  • to be wont, manner (e.g., he wrought much evil after his wont)
 • Forms:
  • εἰώθασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • εἰώθειν Verb: Perf Act Infin
  • εἴωθα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • εἰώθαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
  • εἰωθει Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
  • εἴωθεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • εἰωθος Part: Perf Act Nom/Acc Sing Neut
ἐθῶν