κτάομαι
 • Meaning:
  • to obtain, possess, get, gain
  • to purchase, buy
  • to provide, maintain
  • to procure for oneself, acquire
  • to bring upon oneself
  • to bring (into a certain state of mind)
 • Forms:
Present
 • κτᾶσαι Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • κτᾶσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • κτῶμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing Contracted form
 • κτώμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • κτωμένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
 • κτωμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • κτᾶται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
Imperfect
Future
 • κτηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • κτήσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • κτήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • κτήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • κτήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • κτησαμένου Part: Aor Mid Gen Sing Masc/Neut
 • κτησάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • κτήσωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
 • ἐκτησάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἐκτήσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐκτήσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἐκτήσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • κτῆσαι Verb: 1Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • κτησάμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
 • κτησάμενον Part: Aor Mid Acc Sing Masc
 • κτησαμένῳ Part: Aor Mid Dat Sing Masc
 • κτήσασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • κτήσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • κτήσῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • κτήσησθε Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
 • κτήσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • κτησώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
Perfect
 • κεκτημένου Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • κεκτήμεθα Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Plur
 • κέκτημαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • κεκτημένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • κεκτημένοις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • κεκτημένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • κεκτημένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • κεκτημένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • κεκτημένῳ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • κεκτημένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
 • κέκτηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • κεκτῆσθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
 • κέκτησθε Verb: Perf Mid/Pass Ind/Subj/Imperative 2nd Plur
κτᾶσαι
κτᾶσθαι
κτᾶται
κτεῖναι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: κτείνω
κτείναντα
 • Parse:
  • Part: Aor Act Acc Sing Masc
  • Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root:κτείνω
κτείνας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root:κτείνω
κτείνατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind/Imperativ 2nd Plur
 • Root: κτείνω
κτεῖνε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: κτείνω
κτείνει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root:κτείνω
κτείνειν
κτείνετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root:κτείνω
κτείνῃς
 • Parse: Verb: Pres/Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: κτείνω
κτεινομένους
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: κτείνω
κτείνουσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root:κτείνω
κτείνω
 • Meaning: to kill, slay
 • Forms:
  • κτείνουσι
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
   • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
  • κτείνειν Verb: Pres Act Infin
  • κτείνει
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • κτείνατε Verb: Aor Act Ind/Imperativ 2nd Plur
  • κτείνας
   • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
   • Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • κτείναντα
   • Part: Aor Act Acc Sing Masc
   • Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
  • κτείνετε
   • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • κτείνῃς Verb: Pres/Aor Act Subj 2nd Sing
  • κτεῖναι Verb: Aor Act Infin
  • κτεῖνε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • κτεινομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
κτενίζω
 • Meaning:
  • to comb (hair)
  • to curry (horses)
κτηθήσονται
κτῆμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • possessions, an acquirement, i.e., estate
  • real estate, land, house
  • farm, landed property, field, piece of ground
 • Forms:
κτήματα
κτήματος
κτημάτων
κτήνει
κτήνεσι, κτήνεσιν
κτήνη
κτῆνος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • livestock (of sheep, cattle)
  • domestic animals in general
  • large animal (in general whether domesticated or not)
  • farm animal, pet
  • horse, donkey, mount (for riding on)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκτῆνοςκτήνη
GENκτήνουςκτηνῶν
DATκτήνεικτήνεσι(ν)
ACCκτήνοςκτήνη
κτηνοτρόφοι
κτηνοτρόφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • pertaining to stock-farming
  • cattle-raising (land)
  • grazing (cattle)
 • Substantival Meaning:
  • stockman, rancher
  • livestock
 • Forms:
κτηνοτρόφων
κτήνους
κτηνώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: like a beast, brutish, beastly
κτηνῶν
κτῆσαι
κτησάμενοι
κτησάμενον
 • Parse:
  • Part: Aor Mid Nom Sing Neut
  • Part: Aor Mid Acc Sing Masc/Neut
 • Root: κτάομαι
κτησάμενος
κτησαμένου
κτησαμένῳ
κτήσασθαι
κτήσασθε
κτήσει
κτήσεις
κτήσεσθε
κτήσεται
κτήσεων
κτήσεως
κτήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • Root: κτάομαι
κτήσησθε
κτήσηται
κτῆσιν
κτῆσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • acquisition, getting
  • portion, part
  • possession, what has been acquired
  • property
κτήσομαι
κτήσονται
κτησώμεθα
κτήσωνται
κτήτορες
κτητός
 • Parse: Adv: Nom Sing Masc
 • Meaning: acquired, obtained, gained
κτήτωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: property owner, owner of houses
 • Forms:
  • κτήτορες Noun: Nom Plur Masc
κτίζειν
κτιζόμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: κτίζω
κτιζόμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: κτίζω
κτίζοντι
 • Parse: Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut
 • Root: κτίζω
κτίζω
 • Meaning:
  • to found, build (a city)
  • to found, establish
  • to create, make, fabricate
  • to bring into being
  • to perpetrate
 • Forms:
Present
 • κτιζόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • κτίζειν Verb: Pres Act Infin
 • κτιζόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • κτίζοντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • κτίζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
Future
 • κτισθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
Aorist
 • κτισθέντων Part: Aor Pass Gen Plur Masc/Neut
 • κτίσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • κτίσαν Part: Aor Act Nom/Acc Sing Neut
 • ἔκτισα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἔκτισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔκτισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἔκτισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔκτισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐκτίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκτίσθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἐκτίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • κτίσαι Verb: Aor Act Infin
 • κτίσαντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • κτίσαντι Part: Aor Act Dat Sing Masc
 • κτίσαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • κτίσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • κτίσασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • κτίσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • κτίσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • κτισθέντα Part: Aor Pass Acc Sing Masc
 • κτισθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • κτισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
Perfect
 • ἐκτισμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • ἐκτισμένῃ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Fem
 • ἐκτισμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • ἐκτισμένης Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
 • ἔκτισται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
κτίζων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: κτίζω
κτίννυμι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to kill
 • Forms:
κτίσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: κτίζω
κτίσαν
 • Parse:
  • Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • Part: Aor Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: κτίζω
κτίσαντα
 • Parse: Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • Root: κτίζω
κτίσαντι
 • Parse: Part: Aor Act Dat Sing Masc/Neut
 • Root: κτίζω
κτίσαντος
 • Parse: Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: κτίζω
κτίσας
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: κτίζω
κτίσασα
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • Root: κτίζω
κτίσει
κτίσεις
κτίσεως
κτίσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: κτίζω
κτισθέντα
 • Parse: Part: Aor Pass Acc Sing Masc
 • Root: κτίζω
κτισθέντες
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • Root: κτίζω
κτισθέντων
 • Parse: Part: Aor Pass Gen Plur Masc/Neut
 • Root: κτίζω
κτισθῆναι
κτισθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κτίζω
κτίσιν
κτίσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • what has been brought into being
  • ordinance, institution
  • creation, creature, building, original formation
κτίσμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • creature
  • creation
  • created thing, what has been created
 • Forms:
κτίσμασι, κτίσμασιν
κτίσματα
κτίσματι
κτισμάτων
κτίσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: κτίζω
κτίστα
κτίστῃ
κτίστην
κτίστης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: creator
 • Forms:
κ.τ.λ.
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: and the rest
 • Note: abbreviation for καὶ τὰ λοιπά similar to "etc."
κτύπος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • loud sound of something violently breaking or falling
  • crash, blast, boom, clang, clatter, sound, thunder
κτῶμαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing Contracted form
 • Root: κτάομαι
κτώμενος
κτωμένου
κτωμένων