ἀπονείμαντες
ἀπονείμας
ἀπονέμειν
ἀπονέμοντες
ἀπονέμω
 • Meaning: to assign, show, pay, give, apportion, bestow, impart to
 • Forms:
  • ἀπονέμειν Verb: Pres/Fut Act Infin
  • ἀπονέμοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • ἀπένειμε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπονείμαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • ἀπονείμας Part: Aor Act Nom Sing Masc
ἀπονενοῆσθαι
ἀπονεύω
 • Meaning: to withdraw, turn away from
ἀπονιζόμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Meaning: to wash off, wash away
 • Root: ἀπονίζω
ἀπονίζω
 • Meaning: to wash off (the hands, feet, i.e., a part of the body)
ἀπονίπτω
 • Meaning: to wash off, wash clean
 • Forms:
  • ἀπένιψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀπενίψατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἀπένιψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπονιψαμένη Part: Aor Mid Nom Sing Fem
ἀπονιψαμένη
ἀπονιψάμενοι
 • Parse: Part: Aor Mid Nom Plur Masc
 • Meaning: to wash off, wash away
 • Root: ἀπονίζω
ἀπονοέομαι
 • Active Meaning:
  • to have lost all sense
 • Passive Meaning:
  • to lose all sense
  • to rebel
 • Forms:
  • ἀπενοήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἀπονενοῆσθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
ἄπονοι
ἀπόνοια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: madness, frenzy, loss of all sense
 • Forms:
ἀπονοίᾳ
ἀπόνοιαν
ἀπονοίας
ἄπονος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • causing no pain
  • without trouble, painless
 • Forms:
ἀπόντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: ἄπειμι
ἀπόντες
ἀπόντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Meaning: to be away
 • Root: ἄπειμι