νόει
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: νοιέω
νοεῖ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: νοέω
νοεῖν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: νοέω
νοεῖς
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: νοέω
νοεῖσθαι
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root:νοέω
νοεῖτε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: νοιέω
νοεῖτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: νοιέω
νοεράν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Fem
  • Adj: Gen Plur Masc/Fem
 • Root:νοερός
νοερόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: νοερός
νοερός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: intelligent, perceptive, reflective, understanding
 • Forms:
  • νοερόν Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • νοερόν Adj: Acc Sing Masc
  • νοερῶν Adj: Gen Plur MFN
νοερῶν
νοέω
 • Meaning:
  • to think, consider, ponder
  • to perceive, notice, realize, comprehend
  • to be thoughtful, understand, intend
 • Forms:
Present Verbs
 • νοῇς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • νοεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • νοεῖ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • νοεῖ Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • νοεῖν Verb: Pres Act Infin
 • νοεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • νοοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • νοοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • νοῶ Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
Present Participles
 • νοούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • νοοῦσι Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • νοοῦσιν Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • νοῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἐνόουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐνόουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἐνοοῦσαν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • νοήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • νοήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • νοήσητε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • νοήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • νοήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist Verbs
 • ἐνόησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐνόησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐνόησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐνόησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • νόησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • νοησάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • νοήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • νοησάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • νοήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • νοήσεις Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • νοήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • νοήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • νοήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • νοήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
Aorist Participles
 • νοήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • νοησάντων Part: Aor Act Gen Plur Masc/Neut
 • νοήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
Perfect
 • νενόηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
νόημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • mind, thought
  • purpose, design, plot, plan
  • strategy, scheme, device
 • Forms:
νοήματα
νοημάτων
νοήμονες
νοήμονι
νοήμων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: intelligent, thoughtful, prudent, discreet, discerning, wise, reflective
 • Note: opposite to ἄφρων
 • Forms:
  • νοήμονες Adj: Nom Plur Masc
  • νοήμονι Adj: Dat Sing Masc/Neut
νοῇς
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: νοέω
νοήσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: νοιέω
νοῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: νοιέω
νοήσαντες
 • Parse: Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • Root: νοέω
νοησάντων
 • Parse: Part: Aor Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: νοέω
νοήσας
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: νοέω
νοήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: νοέω
νοησάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: νοέω
νοησάτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: νοέω
νοήσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: νοέω
νοήσεις
 • Parse #1: Noun: Nom/Acc Plur Fem
 • Root: νόησις
 • ——
 • Parse #2:
  • Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: νοέω
νοήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: νοέω
νοήσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: νοέω
νοήσητε
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: νοέω
νόησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: thought, intelligence, understanding
νόησον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: νοέω
νοήσουσι, νοήσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: νοέω
νοήσω
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: νοέω
νοήσωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: νοέω
νοήσωσι, νοήσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: νοιέω
νοητά
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root:νοητός
νοητοί
νοητός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: falling within the province of the mind, mental
νοητοῦ
νοητῶν
 • Parse #1: Verb: Pres Act Imperativ 3rd Plur
 • Meaning: to think
 • Root: νοέω
 • ——
 • Parse #2: Adj: Gen Plur MFN
 • Root: νοητός
νοητῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: thoughtfully, carefully, attentively
νόθα
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root:νόθος
νοθεύεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: νοθεύω
νοθεύω
 • Meaning: to commit adultery, adulterate, corrupt a marriage
 • Forms:
  • νοθεύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • νοθεύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
νοθεύων
νόθοι
νόθοις
νόθος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • cross-bred
  • illegitimate, bastard (born out of wedlock)
 • Forms:
  • νόθοι Adj: Nom Plur Masc
  • νόθων Adj: Gen Plur MFN
νόθου
νόθων
νόθως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • insincerely
  • illegitimately, disingenuously
νοΐ
νοιέω
 • Meaning:
  • to consider, perceive, think, understand
  • to to exercise the mind
  • to comprehend, heed
  • to observe
 • Forms:
  • νόει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • νοεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • νοεῖτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • νοῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • νοήσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • νοήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • νοοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • νοούμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • νοοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
νομάδες
νομάδων
νομαί
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: νομή
νομαῖς
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: νομή
νομάς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • nomad, Arab
 • Substantival Meaning:
  • free-ranging, at pasture, roaming about for pasture
 • Forms:
Masculine/Feminine
 SingularPlural
NOMνομάςνομάδες
GENνομάδοςνομάδων
DATνομάδινομάσι
ACCνομάδανομάδας
νομάς
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: νομή
νόμε
νομεύω
 • Meaning:
  • to graze
  • to cause (flocks) to go to pasture
νομή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • pasture (a place for sheep to spread out), pasture land, grazing land
  • a spreading out (of an ulcer)
  • flock or herd feeding in a pasture land
  • nourishment, food
  • ἐν χειρῶν νομαῖς = hand-to-hand conflict
 • Forms:
νομῇ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: νομή
νομήν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: νομή
νομῆς
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: νομή
νόμιζε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: νομίζω
νομίζει
νομίζειν
νομίζεις
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: νομίζω
νομίζεσθαι
νομίζεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning: to use customarily, practise
 • Root: νομίζω
νομίζετε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Imperative 2nd Plur
 • Root: νομίζω
νομίζοι
 • Parse: Verb: Pres Act Opt 3rd Sing
 • Meaning: to use customarily, practise
 • Root: νομίζω
νομίζομεν
νομιζόμενα
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root:νομίζω
νομιζομένης
νομιζόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • Root:νομίζω
νομιζόμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: νομίζω
νομιζομένους
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: νομίζω
νομιζομένων
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: νομίζω
νομίζονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: νομίζω
νομίζοντες
νομίζοντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: νομίζω
νομίζουσα
νομίζουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root:νομίζω
νομίζω
 • Active Meaning:
  • to suppose, think, consider, believe
  • to decide as
  • to have in common use
 • Passive Meaning:
  • to be the custom, be customary
 • Forms:
Present
 • νομίζουσιν
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • νομιζόμενα
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • νομιζόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • νομίζουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • νομίζεις Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • νομιζομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • νομίζετε Verb: Pres Act Ind/Imperative 2nd Plur
 • νομίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • νομίζειν Verb: Pres Act Infin
 • νομίζομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • νομιζομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • νομίζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • νομίζοντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • νομίζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἐνόμιζε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐνομίζετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐνομίζομεν Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • ἐνόμιζον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐνόμιζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
Aorist
 • ἐνόμισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐνόμισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • νομίσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • νομίσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • νομίσειεν Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • νομίσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • νομίσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
νομίζωμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Meaning: to use customarily, practise
 • Root: νομίζω
νομίζων
νομικάς
νομικοί
νομικοῖς
νομικόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: νομικός
νομικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • learned in the law (of the Jews)
  • about the law, quarrels about the law
  • lawyer, legal expert, jurist
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMνομικόςνομικήνομικόν
GENνομικοῦνομικῆςνομικοῦ
DATνομικῷνομικῇνομικῷ
ACCνομικόννομικήννομικόν
Plural
 MascFemNeut
NOMνομικοίνομικαίνομικά
GENνομικῶννομικῶννομικῶν
DATνομικοῖςνομικαῖςνομικοῖς
ACCνομικούςνομικάςνομικά
νομικούς
νομικῶν
νομικῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • lawfully, legitimately (esp., agreeably to the rules of the lists)
  • in conformity with the law
νόμιμα
νομίμοις
νόμιμον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: νόμιμος
νόμιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • statute, mandate, ordinance, precept, conduct (a particular decree prescribing a person's conduct or behaviour )

   ἀφανισθήσεται νόμιμα λαοῦ μου
   the ordinance of my people shall be abolished (Micah 6:15)

  • lawful ways, conformable to law

   τὰς μὲν νομίμους καταλύων πολιτείας
   he destroyed the polity’s lawful ways of living (2 Macc 4:11)

  • due, something to which one is entitled to

   νόμιμον γάρ σοὶ ἐστιν καὶ νόμιμον τοῖς υἱοῖς σου
   for it is your due and your sons' due (Lev 10:13)

  • customary (used as a substantive : custom, pattern)

   ἐν τοῖς νομίμοις τῶν πατέρων ὑμῶν μὴ πορεύεσθε
   don't walk in the customs of your fathers (Ezek 20:18)

 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMνόμιμοςνομίμηνόμιμον
GENνομίμουνομίμηςνομίμου
DATνομίμῳνομίμῃνομίμῳ
ACCνόμιμοννομίμηννόμιμον
VOCνόμιμενομίμηνόμιμε
Plural
 MascFemNeut
NOMνόμιμοινόμιμαινόμιμα
GENνομίμωννομίμωννομίμων
DATνομίμοιςνομίμαιςνομίμοις
ACCνομίμουςνομίμαςνόμιμα
VOCνόμιμοινόμιμαινόμιμα
νομίμου
νομίμους
νομίμων
νομίμως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • lawfully, legitimately (esp., agreeably to the rules of the lists)
  • in conformity with the law
νομίσαντες
νομίσας
νομίσειας
νομίσειεν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: νομίζω
νομίσῃ
 • Parse #1:
  • Noun: Dat Sing Fem
 • Meaning: belief, opinion
 • Root: νόμισις
 • ——
 • Parse #2:
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • Meaning: use customarily
 • Root: νομίζω
νομίσῃς
νομίσητε
νομισθείσας
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Gen Sing Fem
  • Part: Aor Pass Acc Plur Fem
 • Root:νομίζω
νόμισις
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Meaning:
  • belief, opinion
νόμισμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • money, coin, what is reckoned as of value (after the Latin numisma ), i.e., current coin
  • royal mandate
  • coinage
 • Forms:
νομίσματος
νομίσματα
νομιστέον
νομιστέος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • to be accounted, be thought, be supposed
  • Neuter one must take the view
 • Forms:
  • νομιστέον Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • νομιστέον Adj: Acc Sing Masc
νομιῶ
νομοδιδάσκαλοι
νομοδιδάσκαλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: teacher of the law, an expounder of the (Jewish) law, i.e., a Rabbi
νομοδιδασκάλων
νομοθεσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • code of laws
  • lawgiving, legislation, giving of the law
 • Forms:
νομοθεσίᾳ
νομοθεσίαν
νομοθεσίας
νομοθέσμως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • according to the law, in conformity with law
  • lawfully, legitimately
νομοθέται
νομοθετέω
 • Active Meaning:
  • to give laws to (someone)
  • to frame laws
  • to instruct, teach (moral matters)
  • to ordain, enact
  • to function as a lawgiver
  • to legislate
 • Passive Meaning:
  • to be appointed by law to (someone)
 • Forms:
  • ἐνομοθέτησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐνομοθέτησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • νενομοθετημένοις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
  • νενομοθέτηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • νενομοθέτητο Verb: PluPerf Pass Ind 3rd Sing
  • νομοθετηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • νομοθετῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • νομοθετήσαντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
  • νομοθετήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • νομοθέτησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • νομοθετῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
νομοθέτῃ
νομοθετηθῇ
νομοθέτην
νομοθέτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • lawgiver, a legislator
  • law-enforcement officer, policeman
 • Forms:
νομοθετῆσαι
νομοθετήσαντα
 • Parse:
  • Part: Aor Act Nom Sing Neut
  • Part: Aor Act Acc Sing Masc/Neut
 • Root: νομοθετέω
νομοθετήσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • to frame laws
 • Root:νομοθετέω
νομοθετήσασι
 • Parse: Part: Aor Act Dat Plur Masc/Neut
 • Meaning: to frame laws, give laws
 • Root: νομοθετέω
νομοθετήσει
νομοθέτησον
νομοθετῶν
νομοθέτου
νόμοι
νόμοις
νόμον
νομόν
νόμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • law, list of rules about a person’s conduct
  • a rule, principle, norm
  • binding regulation (about a specific matter)
  • Torah, all the regulations found in the Pentateuch (i.e., the books of Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy)
νομός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • district
  • province
  • nome (i.e., a territorial or administrative division of Egypt or Greece)
 • Forms:
νόμου
νόμους
νομούς
νομοφύλαξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a guardian of the laws
  • someone who keeps the law
 • Forms:
νόμῳ
νόμων
νομῶν
νοός
νοοῦμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: νοιέω
νοούμενα
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: νοιέω
νοούμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: νοέω
νοοῦντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: νοιέω
νοοῦσι, νοοῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: νοέω
νοσεῖ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root:νοσέω
νοσεῖν
νοσερός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of sickness, sickly, sickening
 • Forms:
  • νοσερῷ Adj: Dat Sing Masc/Neut
νοσερῷ
νοσέω
 • Meaning:
  • to be sick, be ailing
  • to have a morbid craving for (something)
  • to be obsessed
 • Forms:
  • νοσεῖ
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἐνόσουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐνόσουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • νοσήσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • νοσήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • νοσούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
  • νοσῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • νοσεῖν Verb: Pres Act Infin
  • νοσοῦσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
  • νοσοῦντα
   • Part: Pres Act Acc Sing Masc
   • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • νοσοῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • νοσοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • νοσοῦντι
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut
νόσημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • disease
  • an ailment
  • moral sickness
 • Forms:
νοσήματι
νοσήσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: νοσέω
νόσοι
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Meaning: disease
 • Root: νόσος
νόσοις
νοσοκομέω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to tend the sick, care for the sick
  • Pass: to be under medical treatment
 • Forms:
  • νοσοκομήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
νοσοκομήσαντες
νόσον
νόσος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: disease, infirmity, sickness; a malady
 • Note: It would seem that νόσος is the disease (which needs to be cured) while μαλακία is the state of being ill or feeling unwell resulting in nausea or vomiting (which needs to be managed or controlled); ἄρρωστος is the state of being ill to the point of being powerless
 • Forms:
νόσου
νοσοῦντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root:νοσέω
νοσοῦντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: νοσέω
νοσοῦντι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut
 • Root:νοσέω
νοσοῦντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: νοσέω
νόσους
νοσοῦσα
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Root: νοσέω
νοσούσης
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • Root: νοσέω
νοσοῦσι, νοσοῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Meaning: to be sick, ill
 • Root: νοσέω
νοσσεύοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc/Neut
 • Root: νοσσεύω
νοσσεύουσαι
νοσσεύω
 • Meaning:
  • to nest, build a nest, hatch
  • to build a dwelling
 • Forms:
  • ἐνόσσευον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐνόσσευον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἐνόσσευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐνόσσευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • νοσσεύοντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • νοσσεύουσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
νοσσιά
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Meaning:
  • nest, nested compartment
  • brood (of chickens)
  • space provided for rest and protection
  • lion's den, lair
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMνοσσιάνοσσιαί
GENνοσσιάςνοσσιῶν
DATνοσσιᾷνοσσιαῖς
ACCνοσσιάννοσσιάς
νοσσία
νοσσιᾷ
νοσσιαί
νοσσιάν
νοσσιάς
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: νοσσιά
νοσσιᾶς
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: νοσσιά
νοσσίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: young bird, chick, nestling, a birdling
 • Forms:
νοσσοί
νοσσοποιέω
 • Meaning: to make a nest, make a den, make a lair
 • Forms:
  • νοσσοποιήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
νοσσοποιήσουσι, νοσσοποιήσουσιν
νοσσός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: young bird, nestling, fledgling
 • Forms:
νοσσούς
νοσφίζομαι
νοσφιζόμενοι
 • Parse #1:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Meaning: to turn one's back upon
 • Root: νοσφίζομαι
 • ——
 • Parse #2:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Meaning: to turn away, shrink back
 • Root: νοσφίζω
νοσφιζομένους
νοσφίζω
 • Meaning:
  • to misappropriate, put aside for oneself, keep back, steal, purloin, sequestrate for oneself, i.e., embezzle
  • to turn away, shrink back
 • Forms:
  • νοσφισάμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
  • ἐνοσφίσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἐνοσφίσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • νοσφίζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • νοσφιζομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
  • νοσφισάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Neut
  • νοσφίσασθαι Verb: Aor Mid Infin
νοσφισάμενοι
νοσφισάμενος
νοσφίσασθαι
νόσῳ
νόσων
νοσῶν
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: νοσέω
νότε
νότον
νότος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • south (direction)
  • south-west wind
  • the south (country)
νότου
νότῳ
νοῦ
 • Parse #1:
  • Noun: Gen Sing Masc
 • Meaning: mind, intelligence
 • Root: νόος
 • ——
 • Parse #2:
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperativ 2nd Sing
  • Verb: Imperf Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Meaning: to swim, float
 • Root: νέω
 • ——
 • Parse #3:
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperativ 2nd Sing
  • Verb: Imperf Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Meaning: to spin
 • Root: νέω
 • ——
 • Parse #4:
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperativ 2nd Sing
  • Verb: Imperf Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Meaning: to heap, pile up
 • Root: νέω
 • ——
 • Parse #5:
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperativ 2nd Sing
  • Verb: Imperf Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Meaning: next year
 • Root: νέω
 • ——
 • Parse #6:
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperativ 2nd Sing
  • Verb: Imperf Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Meaning: to go, come
 • Root: νέομαι
νουθεσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: admonition, instruction, warning, calling attention to
 • Forms:
νουθεσίᾳ
νουθεσίαν
νουθετεῖν
νουθετεῖς
νουθετεῖσθαι
νουθετεῖτε
νουθετέω
 • Active Meaning:
  • to give advice to, give counsel to
  • to admonish, contend, warn
  • to reprimand (an offender), rebuke
  • to advise, let know
  • to instruct, exhort
  • to put in mind
 • Middle Meaning:
  • to heed counsel about
 • Forms:
Present Verbs
 • νουθετοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • νουθετεῖν Verb: Pres Act Infin
 • νουθετεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • νουθετεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • νουθετῇ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • νουθετεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • νουθετοῦ Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • νουθετοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • νουθετῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
Present Participles
 • νουθετούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • νουθετούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • νουθετοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • νουθετοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • νουθετῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἐνουθέτεις Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • ἐνουθέτει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • νουθετήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἐνουθέτησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • νουθετήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • νουθετηθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
Perfect
 • νενουθέτησαι Verb: Perf Mid/Pass Subj 2nd Sing
νουθετήσειε, νουθετήσειεν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Meaning:
  • to put in mind
 • Root:νουθετέω
νουθετοῖς
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • Meaning: to put in mind, advise, warn
 • Root: νουθετέω
νουθετοῦνται
νουθετῇ
νουθετηθέντες
νουθέτημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: admonition, discipline, warning
νουθετῆσαι
νουθετήσει
νουθέτησιν
νουθέτησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: admonition, warning, reproof
νουθετήσωμεν
νουθετοῦ
νουθετούμενοι
νουθετούμενος
νουθετοῦντας
νουθετοῦντες
νουθετοῦσι, νουθετοῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: νουθετέω
νουθετῶ
νουθετῶν
νουμηνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • new moon
  • the festival of new moon
  • first day of the month
 • Forms:
νουμηνίᾳ
νουμηνίαι
νουμηνίαις
νουμηνίας
νουμηνιῶν
νοῦν
νουνεχῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • wisely, thoughtfully, discreetly
  • understandingly, sensibly, prudently
νοῦς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • mind, understanding
  • the intellect
  • what is on one's mind, one's intention
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMνοῦςνοες
GENνοόςνοῶν
DATνοΐνουσι
ACCνοῦννόας
νοῶ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Root: νοέω
νοῶν
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: νοέω