πᾶς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • every, all, the whole, always
  • complete, entire, utter
 • Combination:
  • οὐ πᾶς = "none, not any" (Ps. 142(143):2)
  • πᾶς + article + noun = "all"

   πᾶσα ἡ πόλις
   all the city

  • article + πᾶς + noun = "whole"

   ἡ πᾶσα πόλις
   the whole city

  • (no article) + πᾶς + noun = "every, any"

   πᾶσα πόλις
   every city, any city

  • always, continually, constantly, to the very end

   διὰ παντός
   for all time, continually

 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMπᾶςπᾶσαπᾶν
GENπαντόςπάσηςπαντός
DATπαντίπάσῃπαντί
πάνθ’
ACCπάντα
πάντ’
πᾶσανπᾶν
Plural
 MascFemNeut
NOMπάντεςπᾶσαιπάντα
πάντ’
GENπάντωνπασῶνπάντων
DATπᾶσι(ν)πάσαιςπᾶσι(ν)
ACCπάνταςπάσαςπάντα
πάντ’
πᾶσα
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Root: πᾶς
πᾶσαι
 • Parse: Adj: Nom Plur Fem
 • Root: πᾶς
πάσαις, πᾶσαις
 • Parse: Adj: Dat Plur Fem
 • Root: πᾶς
πασάμεναι
 • Parse: Part: Aor Mid Nom Plur Fem
 • Root: πάσσω
πᾶσαν
 • Parse: Adj: Acc Sing Fem
 • Root: πᾶς
πάσας
 • Parse: Adj: Acc Plur Fem
 • Root: πᾶς
πασάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: πάσσω
πάσῃ
 • Parse: Adj: Dat Sing Fem
 • Root: πᾶς
πάσης
 • Parse: Adj: Gen Sing Fem
 • Root: πᾶς
πᾶσι, πᾶσιν
 • Parse: Adj: Dat Plur Masc/Neut
 • Root: πᾶς
πάσσαλοι
πασσάλοις
πάσσαλον
πάσσαλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a peg (for hanging something), post
  • a stake (for securing a tent)
  • a small trowel (for digging a hole to bury feces)
  • euphemism for penis (Sir 26:12)
πασσάλου
πασσάλους
πασσάλῳ
πάσσει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: πάσσω
πάσσοντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: πάσσω
πάσσω
 • Meaning: to strew, sprinkle, scatter
 • Forms:
  • ἔπασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • πεπασμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • πασάμεναι Part: Aor Mid Nom Plur Fem
  • πασάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • πάσσει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • πάσσοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • πάσσων Part: Pres Act Nom Sing Masc
πάσσων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: πάσσω
παστόν
παστός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a bridal bedroom
  • bed chamber of a newly wed person
παστοῦ
παστούς
παστοφόρια
παστοφορίοις
παστοφόριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • priest's chamber (in the temple)
  • chamber of someone who carries holy things
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπαστοφόριονπαστοφόρια
GENπαστοφορίουπαστοφορίων
DATπαστοφορίῳπαστοφορίοις
ACCπαστοφόριονπαστοφόρια
παστοφορίου
παστοφορίων
παστῷ
πάσχα
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut (Hebrew word)
 • Hebrew:
 • Meaning:
  • Passover festival
  • Passover, Easter, lit. a passing over
  • paschal lamb
 • Forms:
  • πάσχᾳ Noun: Dat Sing Masc
πάσχᾳ
πάσχει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: πάσχω
πάσχειν
πάσχεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: πάσχω
πάσχετε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: πάσχω
πασχέτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: πάσχω
πάσχοιτε
 • Parse: Verb: Pres Act Opt 2nd Plur
 • Root: πάσχω
πάσχομεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: πάσχω
πάσχοντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: πάσχω
πάσχοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: πάσχω
πασχόντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root:πάσχω
πάσχουσα
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Root: πάσχω
πάσχουσι, πάσχουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: πάσχω
πάσχω
 • Active Meaning:
  • to feel passion, suffer, vex, endure, undergo
  • to have something done to oneself
  • to experience a sensation or impression (usually painful)
  • to grieve oneself (over something)
 • Passive Meaning:
  • to suffer, inflict, do (something painful)
 • Forms:
Present
 • πασχόντων
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • πάσχεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • πάσχωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • πάσχουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • πάσχει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • πάσχειν Verb: Pres Act Infin
 • πάσχετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • πασχέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • πάσχοιτε Verb: Pres Act Opt 2nd Plur
 • πάσχομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • πάσχοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • πάσχουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • πάσχουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • πάσχων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • πάσχοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
Imperfect
 • ἔπασχον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἔπασχον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • παθεῖται Verb: Fut Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • πείσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • πάθοι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • πάθωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • παθῶμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • πάθω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • παθοῦσαν Part: Aor Act Acc Sing Fem
 • παθοῦσαν Part: Aor Act Gen Plur Fem
 • παθόντων Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • παθόντων Part: Aor Act Gen Plur Masc/Neut
 • παθόντα Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
 • παθόντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • ἔπαθε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπάθετε Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἔπαθον Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • παθοῦσαι Part: Aor Act Dat Sing Fem
 • παθοῦσαι Part: Aor Act Nom Plur Fem
 • παθόντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • παθεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • πάθῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • παθόντας Part: 2Aor Act Acc Plur Masc
 • παθόντος Part: 2Aor Act Gen Sing Masc
 • παθοῦσα Part: 2Aor Act Nom Sing Fem
 • παθών Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • πάθωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
Perfect
 • πεπονθέναι Verb: Perf Act Infin
 • πεπόνθατε Verb: 2Perf Act Ind 2nd Plur
 • ἐπεπόνθεισαν Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
 • πεπόνθασι Verb: 2Perf Act Ind 3rd Plur
 • πεπόνθασιν Verb: 2Perf Act Ind 3rd Plur
 • πέπονθε Verb: 2Perf Act Ind 3rd Sing
 • πέπονθεν Verb: 2Perf Act Ind 3rd Sing
 • πεπονθώς Part: 2Perf Act Nom Sing Masc
πάσχωμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Root: πάσχω
πάσχων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: πάσχω
πασῶν
 • Parse: Adj: Gen Plur Fem
 • Root: πᾶς