ἐποζέσει
ἐπόζω
 • Meaning: to stink, reek, putrefy
 • Forms:
  • ἐποζέσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐπώζεσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐπόθει
 • Parse:
  • Verb: Imperf Act Ind 3rd Sing
 • Meaning:
  • to long for, yearn for
 • Root: ποθέω
ἐπόθην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: πίνω
ἐποίει
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: ποιέω
ἐποίεις
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • Root: ποιέω
ἐποιεῖτε
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • Root: ποιέω
ἐποιεῖτο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ποιέω
ἐποιήθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ποιέω
ἐποιήθην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: ποιέω
ἐποίησα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: ποιέω
ἐποιησάμεθα
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
 • Root: ποιέω
ἐποιήσαμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: ποιέω
ἐποιησάμην
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • Root: ποιέω
ἐποίησαν, ἐποιήσαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ποιέω
ἐποιήσαντο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • Root: ποιέω
ἐποίησας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: ποιέω
ἐποιήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: ποιέω
ἐποιήσατο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • Root: ποιέω
ἐποίησε, ἐποίησεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ποιέω
ἐποιήσω
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ποιέω
ἐποικέω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to liave as a settler; to settle
ἐποικίοις
ἐποίκιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: village, outlying settlement
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἐποίκιονἐποίκια
GENἐποικίουἐποικίων
DATἐποικίῳἐποικίοις
ACCἐποίκιονἐποίκια
ἐποικοδομεῖ
ἐποικοδομεῖσθαι
ἐποικοδομέω
 • Meaning:
  • to build on (something already there)
  • to continue building (something)
 • Forms:
Present
 • ἐποικοδομεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἐποικοδομεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐποικοδομούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἐποικοδομοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
Future
 • ἐποικοδομηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἐποικοδομηθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • ἐποικοδομῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐποικοδόμησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐποικοδόμησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπωκοδόμησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπῳκοδόμησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπωκοδόμησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπῳκοδόμησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐποικοδομηθέντες
ἐποικοδομηθήσεται
ἐποικοδομῆσαι
ἐποικοδόμησε, ἐποικοδόμησεν
ἐποικοδομούμενοι
ἐποικοδομοῦντες
ἐποίμαινε, ἐποίμαινεν
ἐποίμαινον
ἐποίμανε, ἐποίμανεν
ἐποιοῦ
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Meaning: to do, make
 • Root: ποιέω
ἐποιοῦμεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • Root: ποιέω
ἐποίουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ποιέω
ἐποιοῦντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ποιέω
ἐποιοῦσαν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ποιέω
ἐποίσει
ἐποίσω
ἐποκέλλω
 • Meaning:
  • to run aground
  • to drive upon the shore
  • to beach a vessel
 • Forms:
  • ἐπέκειλαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπώκειλαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
ἐπολέμει
ἐπολέμεις
ἐπολέμησα
ἐπολεμήσαμεν
ἐπολέμησαν
ἐπολέμησε, ἐπολέμησεν
ἐπολεμοτρόφει
ἐπολέμουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: πολεμέω
ἐπολέμωσε, ἐπολέμωσεν
ἐπολιόρκει
ἐπολιόρκησε, ἐπολιόρκησεν
ἐπολιόρκουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: πολιορκέω
ἐπολυώρησας
ἕπομαι
 • Meaning:
  • to follow, obey
  • to act in conformity with
 • Forms:
  • ἑπόμεθα Verb: Pres/Imperfect Mid/Pass Ind 1st Plur
  • ἑπομένῃ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Fem
  • ἕπεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
ἑπόμεθα
 • Parse: Verb: Pres/Imperfect Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Root: ἕπομαι
ἑπομένῃ
ἑπόμενον
ἑπομένως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: next, secondarily
ἐπονείδιστοι
ἐπονείδιστον
ἐπονείδιστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • reproached, shameful, ignominious, disgraceful
  • subjected to disgrace or reproach
 • Forms:
ἐπονειδίστους
ἐπόνεσα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: πονέω
ἐπόνεσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: πονέω
ἐπονέσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: πονέω
ἐπόνεσε, ἐπόνεσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: πονέω
ἐπονηρεύοντο
ἐπονηρεύσαντο
ἐπονηρεύσασθε
ἐπονηρεύσατο
ἐπονηρεύσω
ἐπονομάζῃ
ἐπονομάζουσι, ἐπονομάζουσιν
ἐπονομάζω
 • Meaning:
  • to call, name
  • to give a surname to
  • to determine (someone's name as)
  • to utter (a name)
  • to name by allegiance,

   σὺ Ἰουδαῖος ἐπονομάζῃ
   you are called a Jew

 • Forms:
Present
 • ἐπονομάζῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • ἐπονομάζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἐπονομάσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐπονομάσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐπονομάσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἐπονομάσω Verb: 1Aor Act Subj 1st Sing
 • ἐπωνόμασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπωνόμασε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπωνομάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
ἐπονομάσαι
ἐπονομάσας
ἐπονομάσω
ἐποξύνειν
ἐποξύνω
 • Meaning:
  • to hasten, go faster
  • to increase the speed of
 • Forms:
  • ἐποξύνειν Verb: Pres Act Infin
ἔποπα
ἔποπος
ἐπόπται
ἐποπτεύοντες
ἐποπτεύσαντες
ἐποπτεύω
 • Meaning: to observe, behold, watch, inspect
 • Forms:
  • ἐποπτεύοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • ἐποπτεύσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
ἐπόπτην
ἐπόπτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: all-seeing, eye-witness, observer, spectator, overseer, watcher
 • Forms:
ἐποπτική
ἐποπτικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • watching, pertaining to an overseer or watcher
  • acting as overseer
 • Concord:

  NT: _
  LXX: _
  Apocrypha: 4Macc 5:13
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐποπτικόςἐποπτικήἐποπτικόν
GENἐποπτικοῦἐποπτικῆςἐποπτικοῦ
DATἐποπτικῷἐποπτικῇἐποπτικῷ
ACCἐποπτικόνἐποπτικήνἐποπτικόν
Plural
 MascFemNeut
NOMἐποπτικοίἐποπτικαίἐποπτικά
GENἐποπτικῶνἐποπτικῶνἐποπτικῶν
DATἐποπτικοῖςἐποπτικαῖςἐποπτικοῖς
ACCἐποπτικούςἐποπτικάςἐποπτικά
ἐπόπτου
ἐποράω
 • Meaning:
  • to look upon, behold, observe, oversee
  • to watch over, take note of, consider
 • Forms:
Present
 • ἐπιδεῖν Verb: Pres Act Infin
 • ἐπίδῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • ἐπίδῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
Future
 • ἐπόψει Verb: Fut Ind Mid 2nd Sing
 • ἐπόψεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἐπόψῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἐπόψομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ἐπόψονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐπίδετε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐπιδών Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • ἐπεῖδε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπεῖδες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐπεῖδον Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐπεῖδον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπιδε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
ἐποργίζομαι
 • Meaning:
  • to be angry at
  • to react angrily to
 • Forms:
  • ἐπώργισται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐποργισθήσεται
ἐπορεύεσθε
ἐπορεύετο
ἐπορεύθη
ἐπορεύθημεν
ἐπορεύθην
ἐπορεύθης
ἐπορεύθησαν
ἐπορεύθητε
ἐπορευόμεθα
ἐπορευόμην
ἐπορεύοντο
ἐπορεύου
ἐπόρθει
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: πορθέω
ἐπόρθησε, ἐπόρθησεν
ἐπόρθουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: πορθέω
ἐπόρνευον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: πορνεύω
ἐπόρνευσαν
ἐπόρνευσας
ἐπόρνευσε, ἐπόρνευσεν
ἔπος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a word, a tale, story, tune
  • text of a song, lyrics

  ὡς ἔπος εἰπεῖν
  so to say, as one might say (Heb 7:9)

 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἔποςἔπη
GENἔπουςἐπῶν
ἔπέων
DATἔπειἔπεσι(ν)
ACCἔποςἔπη
ἐπόστρεψε, ἐπόστρεψεν
ἐπότιζε, ἐπότιζεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: ποτίζω
ἐποτίζετε
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • Root: ποτίζω
ἐποτίζετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ποτίζω
ἐπότιζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ποτίζω
ἐποτίζοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ποτίζω
ἐπότισα
ἐποτίσαμεν
ἐπότισαν
ἐπότισας
ἐποτίσατε
ἐπότισε, ἐπότισεν
ἐποτίσθημεν
ἐποτρύνοντες
ἐποτρύνοντος
ἐποτρύνω
 • Meaning:
  • to urge on, prompt, move, impel, stir up, excite. encourage
  • to egg on (to do something)
 • Forms:
  • ἐποτρύνοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • ἐποτρύνοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
ἐπουράνια
ἐπουράνιε
ἐπουράνιοι
ἐπουρανίοις
ἐπουράνιον
ἐπουράνιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • celestial, in heaven, high, heavenly
  • above the sky
 • Forms:
ἐπουρανίου
ἐπουρανίῳ
ἐπουρανίων
ἔποψ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: the hoopoe, stork, Upupa epops
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἔποψἔποπες
GENἔποποςἐπόπων
DATἔποπιἔποψι
ACCἔποπαἔποπας
ἐπόψει
ἐπόψεται
ἐπόψῃ
ἐπόψομαι
ἐπόψονται