βαθέα
βαθεῖ
βάθει
βαθεῖα
βαθείᾳ
βαθεῖαν
βαθέος
βάθεσι
βαθέων
βαθέως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: profoundly, in a profound manner
βάθη, βαθῆ
βαθμίς
βαθμόν
βαθμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a step, grade, threshold
  • a degree (on a sundial)
βαθμοῖς
βαθμούς
βάθος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • depth, deep place
  • deepness
  • profundity
  • deep things
 • Forms:
βάθους
βάθρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: ladder
βάθροις
βάθρον
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning:
  • something on which you step
 • Forms:
  • βάθροις
   • Noun: Dat Plur Neut
βαθύ
βαθύν
βαθύνας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root:βαθύνω
βαθύνατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: βαθύνω
βαθύνεται
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • Root:βαθύνω
βαθύνω
 • Meaning:
  • to dig deep, go down deep
  • to deepen, hollow out
  • figurative: to have profound thoughts
 • Forms:
  • βαθύνατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐβάθυνε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐβάθυνε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐβαθύνθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
βαθύρροον
βαθύρροος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: deep-flowing
 • Forms:
  • βαθύρροον Adj: Acc Sing Masc/Fem; Adj: Nom/Acc Sing Neut
βαθύς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For comparative, see βαθύτερος
 • Note: For superlative, see βαθύτατος
 • Meaning:
  • Literally: deep or high (depending on one's perspective
  • thick (woods, hair)
  • violent (storm)
  • intense (sleep)
  • very (rich)
  • very early (far advanced in time)
  • profound (deep in the mind), inscrutable, incomprehensible
  • reaching great extent
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMβαθύςβαθεῖαβαθύ
GENβαθέοςβαθείαςβαθέος
DATβαθεῖβαθείᾳ βαθεῖ
ACCβαθύνβαθεῖανβαθύ
Plural
 MascFemNeut
NOMβαθεῖςβαθεῖαιβαθέα
GENβαθέωνβαθειωνβαθέων
DATβαθέσιβαθείαιςβαθέσι
ACCβαθεῖςβαθείαςβαθέα
βαθύτατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: deepest, thickest
 • Note: Superlative of βαθύς
βαθύτερα
βαθύτερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of βαθύς
 • Meaning: deeper, thicker
βαθύφωνον
βαθύφωνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • of deep voice (i.e., guttural)
  • hollow voice
  • speaking an unintelligible language
 • Forms:
  • βαθύφωνον Adj: Acc Sing Masc
βαθύχειλον
βαθύχειλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • strange speech
  • foreign language
  • obscure speech
  • speaking an unintelligible language
 • Forms: