εὐνάζετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning: to lay in ambush, put to bed
 • Root: εὐνάζω
εὐνάζω
 • Meaning: to lay in ambush, put to bed
εὐνή
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • bed
 • Forms:
  • εὐνῆς Noun: Gen Sing Fem
εὐνῆς
εὐνοέω
 • Meaning:
  • to be well-disposed (to someone), well-inclined, favourable to
  • to be friendly to
  • to make friends with
  • to agree, reconcile
 • Forms:
  • εὐνοήσειν Verb: Fut Act Infin
  • εὐνοοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • εὐνοοῦσιν Part: Pres Act Dat Plur Masc
  • εὐνοῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
εὐνοήσειν
εὔνοια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • benevolence, favour, affection, goodwill
  • zeal, enthusiasm
  • conjugal duty
 • Forms:
εὐνοίᾳ
εὔνοιαν
εὐνοίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: εὔνοια
εὐνοϊκώτατος
 • Parse:
  • Superl Adj Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • most favourable
εὐνομία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • concord, love of order, observance of the law
  • a way of life that conforms to the law
 • Forms:
εὐνομίαν
εὔνοος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: kindly, friendly
εὐνοοῦντες
εὐνόους
εὐνοοῦσι, εὐνοοῦσιν
εὔνους
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: well-minded, well-disposed, kindly, friendly, loyal
εὐνούστατος
 • Parse:
  • Superl Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • most friendly
εὐνουχία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: state of being unmarried
 • Forms:
εὐνουχίζω
 • Meaning: to castrate, make a eunuch (of someone)
 • Forms:
  • εὐνούχισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • εὐνουχίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
εὐνούχισαν
εὐνουχίσθησαν
εὐνοῦχοι
εὐνούχοις
εὐνοῦχον
εὐνοῦχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • eunuch, a castrated person
  • a high-ranking eunuch
  • (someone) incapable of begetting children
  • a celibate person
εὐνούχου
εὐνούχους
εὐνούχῳ
εὐνούχων
εὐνοῶν
εὐνόως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: kindly, friendly