δεῖ
 • Parse: Impersonal Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Meaning:
  • it is necessary
  • to be proper, be meet
  • ought, should
 • Forms:
  • δέῃ Impersonal Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • δεήσει Impersonal Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • δεῖν Impersonal Verb: Pres Act Infin
  • ἔδει Impersonal Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
δεῖγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a specimen, example, sample, pattern
 • Forms:
δείγματα
δειγματίζω
 • Meaning: to exhibit, expose, make an example of, disgrace, make a show
 • Forms:
  • δειγματίσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐδειγμάτισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
δειγματίσαι
δειδίσσομαι
 • Meaning: to frighten, alarm
 • Forms:
  • δεδίττεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
δείδω
 • Meaning:
  • to stand in awe of
  • to dread, fear, feel scared
 • Forms:
  • δεδοικέναι Verb: Perf Act Infin
  • δέδοικε(ν) Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • δέδοικα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • δεδιέναι Verb: Perf Act Infin
  • δέδια Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • δέδοικας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
  • δεδοίκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • δεδοικότες Part: Perf Act Nom Plur Masc
  • δεδοικώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
  • ἐδεδοίκειν Verb: PluPerf Act Ind 1st Sing
δείκηλον
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • representation, exhibition, image
δεικνύει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: δεικνύω
δεικνύειν
δεικνύεις
δείκνυμεν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Infin
  • Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • Verb: Imperf Act Ind 1st Plur
 • Root:δείκνυμι
δεικνυμέναις
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Fem
 • Meaning:
  • to show forth
 • Root:δείκνυμι
δεικνυμένην
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Meaning:
  • to show forth
 • Root:δείκνυμι
δείκνυμι
 • Meaning:
  • to show, point out, make known, reveal
  • to explain, prove
  • to cause to be seen
  • to point to
  • to bring to light, display
  • to demonstrate
δεικνύναι
δείκνυνται
δεικνύντας
δεικνύοντι
δεικνύοντος
δεικνύουσι, δεικνύουσιν
δεικνύς
 • Parse:
  • Verb: Pres Ind Ind 2nd Sing
  • Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: δεικνύω
δείκνυσθαι
δείκνυσιν
δείκνυται
δεικνύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Note: Alt. form of δείκνυμι
 • Meaning:
  • to show, point out, make known
  • to explain, prove
  • to cause to be seen
  • to point to
  • to bring to light, display
  • to demonstrate
 • Forms:
Present
 • δείκνυται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • δεικνύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • δεικνύει Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • δεικνύειν Verb: Pres Act Infin
 • δεικνύεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • δεικνύντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • δεικνύοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • δεικνύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • δεικνύς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • δεικνύς Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • δείκνυσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • δεικνύω Verb: Pres Act Subj 1st Sing
 • δεικνύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
Future
 • δείξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • δείξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • δείξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • δείξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • δεῖξαι Verb: Aor Act Infin
 • δείξας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • δείξασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • δείξατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • δειξάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • δείξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • δείξῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • δείξητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • δεῖξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • δείξωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • δειχθέντα Part: Aor Pass Acc Sing Masc
 • δειχθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • δειχθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • ἔδειξα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἔδειξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔδειξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἔδειξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔδειξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐδείχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
Perfect
 • δεδειγμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • δεδειγμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • δέδειχεν Verb: Perf Act Infin
 • δέδειχεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • δέδειχεν Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
 • δέδειχα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
δεικνύων
δείκτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: exhibitor, guide
δειλαία
δειλαίᾳ
δείλαιαι
δειλαίαν
δείλαιοι
δειλαινόμενα
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: δειλαίνω
δειλαινόμενος
δειλαίνω
 • Active Meaning:
  • to be a coward
  • to act cowardly
 • Passive Meaning:
  • to be overcome with fright
 • Forms:
  • δειλαινόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • δειλαινόμενα
   • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
   • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • δειλανθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
δείλαιοι
δείλαιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: wretched, sorry, miserable, paltry
 • Forms:
δειλαῖς
δειλανδρέω
 • Meaning:
  • to be cowardly
  • to behave as a coward
 • Forms:
  • δειλανδρῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • δειλανδρήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • δειλανδροῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
δειλανδρῆσαι
δειλανδρήσωμεν
δειλανδροῦντες
δειλανθῇ
δείλη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • afternoon
  • evening, late afternoon
 • Forms:
δειλή
δείλης
δειλία
 • Parse #1: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: δειλιάω
 • ——
 • Parse #2: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • cowardice, timidity
  • fear, fearfulness, apprehension
  • faintness
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδειλίαδειλίαι
GENδειλίαςδειλίων
DATδειλίᾳδειλίαις
ACCδειλίανδειλίας
δειλίᾳ
δειλιαίνω
 • Meaning: to make afraid, frighten
 • Forms:
  • δειλιᾶν Verb: Pres Act Infin
  • δειλιάνῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
δειλίαν
δειλιᾶν
δειλιάνῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: δειλιαίνω
δειλίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: δειλία
δειλιάσας
δειλιάσει
δειλιάσῃ
δειλιάσῃς
δειλιάσητε
δειλιάσουσι, δειλιάσουσιν
δειλιάσω
δειλιάτω
δειλιάω
 • Meaning:
  • to be afraid, fear, be fearful
  • to be timid, be cowardly
 • Forms:
  • δειλιάσας Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • δειλία Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • δειλιάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • δειλιάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • δειλιάσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • δειλιάσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • δειλιάσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • δειλιάσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • δειλιάτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἐδειλίασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐδειλίασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
δειλινήν
δειλινῆς
δειλινόν
δειλινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Adjectival Meaning:
 • Substantival Meaning:
  • afternoon, toward evening, dusk
 • Forms:
  • δειλινήν Adj: Acc Sing Fem
  • δειλινῆς Adj: Gen Sing Fem
  • δειλινόν Adj: Nom/Acc Sing Neut
δειλοί
δειλοῖς
δειλόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: δειλός
δειλόομαι
 • Meaning: to fear, be afraid, become scared of
 • Forms:
  • δειλούμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • δειλωθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • ἐδειλώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
δειλός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • timid, fearful, cowardly, fainthearted
  • miserable, wretched, worthless
  • deserving pity, deserving contempt
 • Note: Also see δείλη = afternoon
 • Forms:
δειλότερα
δειλότερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: more timid, more cowardly
δειλοῦ
δειλούμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: δειλόομαι
δειλούς
δειλόψυχοι
δειλόψυχος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • fainthearted, afraid in the soul
  • cowardly
 • Forms:
δειλωθῆτε
δειλῶν
δειλῶς
 • Parse:
  • Adverb
 • Meaning:
  • cowardly, fearfully
δεῖμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: fear, terror, sense of dread
 • Forms:
δειμάμενος
 • Parse:
  • Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • to build
 • Root:δέμω
δείμασθαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Infin
 • Root:δέμω
δείματα
δειματόω
 • Meaning: to frighten
δεῖν
δεῖνα
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc/Fem
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: so-and-so, such a one (used when the person is not specified)
 • Forms:
Indefinite
 SingularPlural
NOMδεῖναδεῖνες
GENδεῖνοςδείνων
DATδεῖνι--
ACCδεῖναδεῖνας
δεινά
δεινάζω
 • Meaning:
  • to be in straits, take offence, be indignant, be displeased
  • to become angry
 • Forms:
  • ἐδείναζον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐδείναζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
δειναῖς
δεινάς
δεινή
δεινήν
δεινοί
δεινοῖς
δεινόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: δεινός
δεινοπαθέω
 • Meaning: to complain loudly of sufferings
 • Forms:
  • δεινοπαθήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
δεινοπαθήσας
δεινός
δεινοτάτη
δεινότατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Superlative of δεινός
 • Meaning: most dreadful, most fearful
δεινότερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of δεινός
 • Meaning: more fearful, more terrible
δεινότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: terribleness, harshness, severity, sternness
 • Forms:
δεινούς
δεινῷ
δεινῶν
δεινῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • terribly, fearfully, dreadfully, horribly, excessively, grievously, vehemently
  • to frightening degree
  • to vehement, forcible manner
δεῖξαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: δεικνύω
δείξαντα
 • Parse:
  • Part: Aor Act Acc Sing Masc
  • Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root:δείκνυμι
δείξας
δείξασα
δείξατε
δειξάτω
δειξάτωσαν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Imperativ 3rd Plur
 • Meaning:
  • to bring to light
 • Root:δείκνυμι
δείξει
δείξειε, δείξειεν
δείξεις
δείξῃ
δείξῃς
δείξητε
δεῖξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: proof, mode of proof, exhibition, display
 • Forms:
δείξομεν
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root:δείκνυμι
δεῖξον
δείξουσι, δείξουσιν
δείξω
δείξωσι, δείξωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: δεικνύω
δειπνεῖν
δειπνέω
 • Meaning:
  • to dine, eat the main meal (the evening meal)
  • to eat supper
  • to have dinner
  • to make a meal
 • Forms:
  • δειπνοῦντα
   • Part: Pres Act Acc Sing Masc
   • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • δειπνήσοντες Part: Fut Act Nom Plur Masc
  • δειπνεῖν Verb: Pres Act Infin
  • δειπνῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • δειπνήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • δειπνήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • δειπνήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • δειπνήσων Part: Fut Act Nom Sing Masc
  • δειπνοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • ἐδείπνησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐδείπνησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
δειπνῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: δειπνέω
δειπνήσοντες
δειπνήσουσι, δειπνήσουσιν
δειπνήσω
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: δειπνέω
δειπνήσων
δείπνοις
δειπνοκλήτωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a host
δεῖπνον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • main meal (in evening)
  • supper
  • formal dinner, banquet, feast
  • food, provisions
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMδεῖπνονδεῖπνα
GENδείπνουδείπνων
DATδείπνῳδείπνοις
ACCδεῖπνονδεῖπνα
δεῖπνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: evening meal
 • Note: late form of δεῖπνον
δείπνου
δειπνοῦντα
δειπνοῦντες
δείπνῳ
δεῖραι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: δέρω
δείραντες
 • Parse: Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • Root: δέρω
δειρή
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: neck, throat
δειρήν
 • Parse #1:
  • Verb: Pres Act Infin
 • Meaning: to skin, flay
 • Root: δέρω
 • ——
 • Parse #2:
  • Noun: Acc Sing Fem
 • Meaning: neck, throat
 • Root: δειρή
δεῖσα
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: slime, filth
δείσαντα
 • Parse:
  • Part: Aor Acc Sing Masc
  • Part: Aor Nom/Acc Plur Masc
 • Meaning: to fear
 • Root:δείδω
δείσας
 • Parse #1:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to fear
 • Root: δείδω
 • ——
 • Parse #2:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Meaning: slime, filth
 • Root: δεῖσα
δεῖσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: δέω
δεισιδαιμονεστάτος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Superlative of δεισιδαίμων
 • Meaning: most religious, most superstitious
δεισιδαιμονέστερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of δεισιδαίμων
 • Meaning:
  • more religious than others
  • too superstitious
δεισιδαιμονεστέρους
δεισιδαιμονία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: religion, superstition, fear of the gods, religious feeling
 • Forms:
δεισιδαιμονίαν
δεισιδαιμονίας
δεισιδαίμων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Note: For comparative, see δεισιδαιμονέστερος
 • Meaning:
  • In Bad Sense: fearing the gods, superstitious
  • In Good Sense: pious, religious
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMδεισιδαίμωνδεισιδαίμον
GENδεισιδαίμος
DATδεισιδαίμονι
ACCδεισιδαίμοναδεισιδαίμον
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMδεισιδαίμεςδεισιδαίμα
GENδεισιδαίμῶν
DATδεισιδαίμοσι
ACCδεισιδαίμοςδεισιδαίμα
δεισιδαιμόνως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: fearing the gods, superstitiously
δεῖται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: δέω
δειχθέντα
δειχθῆναι
δειχθήσεται
δειχθήτω