ἀνάγαγε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀνάγω
ἀναγαγεῖν
ἀναγάγετε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἀνάγω
ἀναγάγῃς
ἀναγαγόντες
ἀναγαγόντι
 • Parse: Part: Aor Act Dat Sing Masc/Neut
 • Root: ἀνάγω
ἀναγάγω
ἀναγαγών
 • Parse: Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: ἀνάγω
ἀνάγαιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: upper room; lit: above the land, above ground floor
ἀναγγεῖλαι
ἀναγγείλαντες
ἀναγγείλατε
ἀναγγειλάτω
ἀναγγειλάτωσαν
ἀναγγείλῃ
ἀναγγείλῃς
ἀναγγείλητε
ἀνάγγειλον
ἀναγγείλω
ἀναγγείλωμεν
ἀναγγείλωσι, ἀναγγείλωσιν
ἀναγγελεῖ
ἀναγγελεῖς
ἀναγγελεῖτε
ἀναγγελῇ
ἀναγγελήσεται
ἀναγγελία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: proclamation
ἀνάγγελλε
ἀναγγελλεῖ
ἀναγγέλλειν
ἀναγγέλλεις
ἀναγγέλλετε
ἀναγγέλλομεν
ἀναγγέλλοντες
ἀναγγέλλοντι
ἀναγγέλλοντος
ἀναγγέλλουσι, ἀναγγέλλουσιν
ἀναγγέλλω
 • Meaning:
  • to report, carry back news of, tell, inform
  • to disclose, announce, proclaim, teach, make known publicly
 • Forms:
Present
 • ἀναγγέλλοντι Part: Pres Act Dat Sing Neut
 • ἀνάγγελλε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἀναγγελλεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀναγγέλλεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἀναγγέλλειν Verb: Pres Act Infin
 • ἀναγγέλλετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἀναγγέλλομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἀναγγέλλοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἀναγγέλλοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἀναγγέλλουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀναγγέλλων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἀνήγγελλον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἀνήγγελλον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἀναγγελεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀναγγελεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀναγγελεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ἀναγγελήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀναγγελοῦμεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ἀναγγελοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἀναγγέλω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἀναγγελῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἀναγγεῖλαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀναγγείλαντες Part: 1Aor Act Nom Plur Masc
 • ἀναγγείλατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἀναγγειλάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἀναγγειλάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • ἀναγγείλῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀναγγείλῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἀναγγείλητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἀνάγγειλον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀναγγείλω Verb: 1Aor Act Subj 1st Sing
 • ἀναγγείλωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἀναγγείλωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἀναγγελῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἀνήγγειλα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀνηγγείλαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἀνήγγειλαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀνήγγειλας Verb: 1Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἀνήγγειλε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀνήγγειλε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀνηγγέλη Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀνηγγέλησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
Perfect
 • ἀνήγγελκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
ἀναγγέλλων
ἀνάγγελμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: proclamation
ἀναγγελοῦμεν
ἀναγγελοῦσι, ἀναγγελοῦσιν
ἀναγγέλω
ἀναγγελῶ
ἀναγεγεννημένοι
ἀναγεγραμμένα
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἀναγράφω
ἀναγεγραμμέναι
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Fem
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
 • Root: ἀναγράφω
ἀναγεγραμμένοι
ἀναγεγραμμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἀναγράφω
ἀναγεγραμμένων
ἀναγέγραπται
ἀνάγει
ἀνάγειν
ἀνάγεις
ἀναγεννάω
 • Meaning: to beget again, cause to be born again, bear again
 • Forms:
  • ἀναγεγεννημένοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • ἀναγεννήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
ἀναγεννήσας
ἀνάγεσθαι
ἀναγινώσκειν
ἀναγινώσκεις
ἀναγινώσκεται
ἀναγινώσκετε
ἀναγινώσκῃς
ἀναγινώσκηται
ἀναγινωσκομένας
ἀναγινωσκομένη
ἀναγινωσκόμενος
ἀναγινώσκοντα
ἀναγινώσκοντας
ἀναγινώσκοντες
ἀναγινώσκοντος
ἀναγινώσκουσα
ἀναγινώσκουσαν
ἀναγινωσκούσης
ἀναγινώσκω
 • Meaning:
  • to read, read aloud (lit.: to know again)
  • to know well, know certainly
 • Forms:
Present
 • ἀναγινώσκειν Verb: Pres Act Infin
 • ἀναγινώσκεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἀναγινώσκεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀναγινώσκετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἀναγινώσκῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • ἀναγινώσκηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • ἀναγινωσκομένας Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Fem
 • ἀναγινωσκομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἀναγινωσκόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἀναγινώσκοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • ἀναγινώσκοντα Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • ἀναγινώσκοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἀναγινώσκοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἀναγινώσκουσα Part: Pres/Fut Act Nom Sing Fem
 • ἀναγινώσκουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • ἀναγινώσκουσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • ἀναγινώσκουσαν Part: Pres Act Gen Plur Fem
 • ἀναγινωσκούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • ἀναγινώσκων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἀνεγίγνωσκε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἀνεγίνωσκε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἀνεγιγνώσκοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἀνεγινώσκετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀνεγίνωσκον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἀνεγίνωσκον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἀναγνώσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • ἀναγνώσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἀναγνώσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἀναγνωσθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἀναγνώσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
Aorist
 • ἀνήφθησαν Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἀναγνόντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
 • ἀναγνούς Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • ἀναγνῷ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀνάγνωθι Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀναγνῶναι Verb: 2Aor Act Infin
 • ἀναγνωσθέντων Part: Aor Pass Gen Plur Masc
 • ἀναγνωσθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἀναγνωσθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἀναγνῶσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἀναγνῶσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἀναγνῶτε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἀνέγνω Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀνέγνων Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀνέγνων Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀνέγνωσαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀνεγνώσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀνεγνώσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἀνέγνωτε Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
Perfect
 • ἀνεγνωσμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἀνεγνωσμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ἀνεγνωσμένῳ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
ἀναγινώσκων
ἀναγκάζει
ἀναγκάζειν
ἀναγκάζεις
ἀναγκάζεσθαι
ἀναγκάζοι
ἀναγκάζομαι
ἀναγκαζομένη
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Meaning: to force, compel
 • Root: ἀναγκάζω
ἀναγκαζομένην
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Meaning: to force, compel
 • Root: ἀναγκάζω
ἀναγκαζόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • Root: ἀναγκάζω
ἀναγκάζοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: ἀναγκάζω
ἀναγκάζοντες
ἀναγκάζουσι, ἀναγκάζουσιν
ἀναγκάζω
 • Meaning: to force, compel, invite, urge, necessitate
 • Forms:
Present
 • ἀναγκάζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἀναγκάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀναγκάζειν Verb: Pres Act Infin
 • ἀναγκάζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἀναγκάζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἀναγκάζοι Verb: Pres Act Opt 3rd Sing
 • ἀναγκαζόμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ἀναγκαζόμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἀναγκάζοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • ἀναγκάζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἀναγκάζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀναγκάζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἠνάγκαζε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἠναγκάζετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἠνάγκαζον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἠνάγκαζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἠναγκάζοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • ἀναγκάσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ἀναγκάσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἀναγκάσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀναγκασθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • ἀνάγκασον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀναγκάσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • ἀναγκάσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἠνάγκασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἠναγκάσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἠνάγκασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἠνάγκασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἠναγκάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἠναγκάσθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
Perfect
 • ἠναγκασμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
ἀναγκάζων
ἀναγκαῖα
ἀναγκαίαν
ἀναγκαίας
ἀναγκαῖον
ἀναγκαῖος
ἀναγκαιοτάτη
ἀναγκαιότατον
ἀναγκαιότατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Superlative of ἀναγκαῖος
 • Meaning: most necessary, nearest
ἀναγκαιότερον
ἀναγκαιότερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of ἀναγκαῖος
 • Meaning: more necessary, nearer
ἀναγκαίους
ἀνάγκαις
ἀνάγκαι
ἀναγκαίων
ἀναγκαίως
ἀνάγκας
ἀναγκάσαι
ἀναγκάσετε
ἀναγκασθείς
ἀνάγκασον
ἀναγκαστῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: by constraint, compulsorily
ἀναγκάσω
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: ἀναγκάζω
ἀνάγκη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • Necessity
   • + Infin. or Acc. + Infin. = it is necessary, it is inevitable, it is unavoidable

    ἀνάγκη γὰρ ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα
    for it is inevitable that stumbling blocks come (Matt. 18:7)

   • necessarily, undoubtedly, unquestionably, compulsorily
   • necessity, compulsion, constraint, destiny, pressure
  • Distress
   • distress, calamity, tribulation, punishment

    ἐνεστῶσαν ἀνάγκην
    in the present distress (1Cor. 7:26)

 • Forms:
ἀνάγκῃ
ἀνάγκην
ἀνάγκης
ἀναγκῶν
ἀνάγλυφα
ἀναγλυφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: scooped out cavity, a work in low relief
 • Forms:
ἀναγλυφήν
ἀνάγλυφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: scooped out cavity, worked in low relief
 • Forms:
ἀναγνεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: abominable wickedness
 • Forms:
ἀναγνείαν
ἀναγνόντες
ἄναγνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unchaste, impure, unclean, defiled
 • Forms:
ἀναγνούς
ἀνάγνους
ἀναγνῷ
ἀνάγνωθι
ἀναγνῶναι
ἀναγνωρίζομαι
ἀναγνωρίζω
 • Active Meaning:
  • to reveal, make known
 • Middle Meaning:
  • to reveal one's identity
 • Forms:
  • ἀναγνωρίζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἀνεγνωρίζετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀνεγνωρισάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • ἀνεγνωρίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
ἀναγνώσει
ἀναγνώσεσθε
ἀναγνώσεσι
ἀναγνώσεται
ἀναγνώσεως
ἀναγνώσῃ
ἀναγνωσθέντων
ἀναγνωσθῇ
ἀναγνωσθῆναι
ἀναγνωσθήσονται
ἀναγνῶσι, ἀναγνῶσιν
ἀνάγνωσι, ἀνάγνωσιν
ἀνάγνωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • act of reading, public reading
  • what is publicly read
ἀναγνώσομαι
ἀναγνῶσται
ἀναγνώστῃ
ἀναγνώστην
ἀναγνώστης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a public reader, a person who reads aloud and explains, a slave trained to read
 • Forms:
ἀναγνῶτε
ἀναγομένοις
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἀνάγω
ἀνάγον
 • Parse: Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἀνάγω
ἀνάγοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: ἀνάγω
ἀναγόντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: ἀνάγω
ἀναγορεύεσθαι
ἀναγορευθῆναι
ἀναγορεύω
 • Active Meaning:
  • to proclaim publicly
  • to designate
 • Passive Meaning:
  • to be called
  • to be publicly proclaimed
 • Forms:
  • ἀναγορεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀναγορευθῆναι Verb: Aor Pass Infin
ἀνάγουσα
ἀνάγουσι, ἀνάγουσιν
ἀναγραφαῖς
ἀναγραφάς
ἀναγράφειν
ἀναγράφεσθαι
ἀναγράφεται
ἀναγραφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: public records, written record, a registering, registration, writing
 • Note: ἀναγραφάς Alt. form for Noun: Gen Sing Fem
 • Forms:
ἀναγραφήν
ἀναγραφομένων
ἀναγράφουσι, ἀναγράφουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: ἀναγράφω
ἀναγράφω
 • Meaning:
  • to record in writing, engrave and set up
  • to enrol in a register
 • Forms:
Present
 • ἀναγράφειν Verb: Pres Act Infin
 • ἀναγράφεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἀναγράφεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀναγραφήν Verb: Pres Act Infin
 • ἀναγραφομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • ἀναγράφουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀναγράφουσι(ν) Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
Imperfect
Future
Aorist
 • ἀναγραφήν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἀναγράψαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀνεγράψαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἀνέγραψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀναγράφουσι(ν) Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
Perfect
 • ἀναγεγραμμένα Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἀναγεγραμμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • ἀναγεγραμμέναι Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Fem
 • ἀναγεγραμμέναι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
 • ἀναγεγραμμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἀναγεγραμμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ἀναγεγραμμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἀναγεγραμμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • ἀναγέγραπται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἀναγράψαι
ἀνάγω
 • Active Meaning:
  • to lead, guide, bring
  • to move from a lower to a higher position
  • to move from the south to the north
  • to move to a more central location
  • to restore, bring back, move back (to the starting point)
  • to remove, do away with
  • to cause to emerge, to effect
  • to deploy
  • to deliver (for execution)
  • to regurgitate

   ἀνάγω μηκυκισμόν
   to chew the cud; regurgitate the cud

  • nautical: to launch, set forth, sail
 • Middle/Passive Meaning:
  • to put out to sea, sail
 • Forms:
Present
 • ἀνάγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀνάγειν Verb: Pres Act Infin
 • ἀνάγεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἀνάγεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἀναγομένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • ἀνάγον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • ἀνάγοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἀναγόντων Part: Pres Act Gen Plur Neut
 • ἀνάγουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • ἀνάγουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀνάγων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἀνῆγον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἀνῆγον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἀνάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀνάξει Noun: Dat Sing Fem of ἄναξις
 • ἀνάξομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ἀνάξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἀνάγαγε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀναγαγεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • ἀναγάγετε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἀναγάγῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἀναγαγόντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἀναγαγόντι Part: Aor Act Dat Sing Masc
 • ἀναγάγω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἀναγαγών Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • ἀναχθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • ἀναχθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • ἀναχθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἀνήγαγε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀνήγαγες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἀνηγάγετε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἀνήγαγον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀνήχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀνήχθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • ἀνήχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ἀναγωγεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • lifting device, windlass
  • someone who leads upward
  • strap holding shield
 • Forms:
ἀναγωγότερον
ἀναγώγως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: contemptuously, rudely
 • Forms:
  • ἀναγωγότερον Adverb
ἀνάγων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: ἀνάγω