τρεῖς
 • Parse: Adj: Nom/Acc Plur Masc/Fem
 • Meaning: three
Plural
 MascFemNeut
NOMτρεῖςτρία
GENτριῶν
DATτρισί(ν)
ACCτρεῖςτρία
τρεισκαίδεκα, τρεῖς καὶ δέκα
 • Parse: Number
 • Meaning: thirteen
τρέμει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: τρέμω
τρέμειν
τρέμοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: τρέμω
τρέμοντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: τρέμω
τρέμοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: τρέμω
τρέμουσα
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Root: τρέμω
τρέμουσαν
 • Parse:
  • Part: Pres Act Gen Plur Fem
  • Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • Root: τρέμω
τρέμουσι, τρέμουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: τρέμω
τρέμω
 • Meaning: to be afraid, tremble, quiver, shake (with fear)
 • Forms:
  • τρέμουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
  • τρέμουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • τρέμουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • τρέμων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • τρέμει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • τρέμειν Verb: Pres Act Infin
  • τρέμοντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • τρέμοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • τρέμοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
τρέμων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: τρέμω
τρέπεσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass infin
 • Root: τρέπω
τρέπεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning: to turn
 • Root: τρέπω
τρέποιτο
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Opt 3rd Sing
 • Meaning: to turn
 • Root: τρέπω
τρεπομένην
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Meaning: to turn
 • Root: τρέπω
τρεπόμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Meaning: to turn
 • Root: τρέπω
τρεπόμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: τρέπω
τρέπονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: τρέπω
τρεπτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: apt to be turned or changed
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMτρεπτόςτρεπτάτρεπτόν
GENτρεπτοῦτρεπτᾶςτρεπτοῦ
DATτρεπτῷτρεπτᾷτρεπτῷ
ACCτρεπτόντρεπτάντρεπτόν
Plural
 MascFemNeut
NOMτρεπτοίτρεπταίτρεπτά
GENτρεπτῶν
DATτρεπτοῖςτρεπταῖςτρεπτοῖς
ACCτρεπτούςτρεπτάςτρεπτά
τρέπω
 • Active Meaning:
  • to turn (in a certain direction)
  • to charge, rush
  • to defeat
  • to shift
 • Middle Meaning:
  • to turn to
  • to turn in the direction of
  • to direct oneself (into another way of thinking or action)
  • to rout, put to flight, clobber
  • to fall (into a certain state involuntarily)
 • Passive Meaning:
  • to be turned to
  • to be turned into
  • to be changed in
 • Forms:
  • ἐτράπησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐτρέπετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐτρέψαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἐτρέψατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἔτρεψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • τρέψῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • τρέπονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • τραπείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
  • τραπείσης Part: Aor Pass Gen Sing Fem
  • τραπέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
  • τραπῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • τραπήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • τρεπόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • τρέψομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
τρέφε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: τρέφω
τρέφει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: τρέφω
τρέφειν
τρέφεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: τρέφω
τρέφεσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: τρέφω
τρέφεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: τρέφω
τρέφῃς
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • Root: τρέφω
τρέφηται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • Root: τρέφω
τρεφομένας
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Fem
  • Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • Root: τρέφω
τρεφομένη
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: τρέφω
τρεφόμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: τρέφω
τρεφόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: τρέφω
τρεφόμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: τρέφω
τρεφομένους
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: τρέφω
τρέφοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: τρέφω
τρέφονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: τρέφω
τρέφοντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: τρέφω
τρέφουσαν
 • Parse:
  • Part: Pres Act Gen Plur Fem
  • Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • Root: τρέφω
τρέφουσι, τρέφουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: τρέφω
τρέφω
 • Active Meaning:
  • to feed, nourish, maintain, care for, support, take care of
  • Of babies: to nurse
  • Of children: to rear, bring up, train
  • to educate
  • to keep alive, sustain physical life of (someone)
  • to let grow, allow to germinate
  • to rear, bring up, educate
  • to thicken (a liquid), congeal, curdle
 • Middle Meaning:
  • to grow up
 • Forms:
Present
 • τρέφοντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • τρέφοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • τρέφει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • τρέφεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • τρέφεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • τρέφηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • τρέφωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • τρέφῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • τρέφων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • τρέφε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • τρέφειν Verb: Pres Act Infin
 • τρέφεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • τρεφόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • τρεφομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • τρέφοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • τρέφουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Imperfect
 • ἔτρεφε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐτρέφετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐτρέφοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • θρέψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
Aorist
 • τραφείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • τραφῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἔθρεψα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐθρέψαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἔθρεψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐθρέψατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐτράφης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • θρέψαι Verb: Aor Act Infin
 • θρέψαντι Part: Aor Act Dat Sing Masc
 • θρέψας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • τραφῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
Perfect
 • τεθραμμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
τρέφων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: τρέφω
τρέφωσι, τρέφωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: τρέφω
τρέχει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: τρέχω
τρέχειν
τρέχεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: τρέχω
τρέχετε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: τρέχω
τρέχῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: τρέχω
τρέχῃς
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • Root: τρέχω
τρέχοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: τρέχω
τρέχοντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: τρέχω
τρέχοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: τρέχω
τρέχοντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: τρέχω
τρεχόντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: τρέχω
τρέχουσι, τρέχουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: τρέχω
τρέχω
 • Meaning:
  • to run quickly, run swiftly, race
  • to proceed quickly (without hindrance)
  • to travel quickly, travel rapidly
  • to spread quickly, spread rapidly
  • to charge through
  • to ride a (horse, donkey) quickly
 • Forms:
Present
 • τρέχει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • τρέχετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • τρέχῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • τρέχοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • τρέχοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • τρεχόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • τρέχουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • τρέχωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • τρέχεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • τρέχῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • τρέχοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • τρέχοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • τρέχων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἔτρεχε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐτρέχετε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • ἔτρεχον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἔτρεχον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • δραμεῖται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • δραμοῦμαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • δραμοῦμεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • δραμοῦνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • δράμε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • δραμεῖν Verb: Aor Act Infin
 • δραμοῦσα Part: 2Aor Act Nom Sing Fem
 • δράμω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • δραμών Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • ἔδραμε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐδράμομεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἔδραμον Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • ἔδραμον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
Perfect
τρέχωμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Root: τρέχω
τρέχων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: τρέχω
τρέψαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Imperativ 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Infin
 • Root:τρέπω
τρέψῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: τρέπω
τρέψομαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Root: τρέπω
τρέψω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: τρέπω
τρέω
 • Meaning: to flee
 • Forms:
  • τρωθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing