ἀνάλαβε
ἀναλαβεῖν
ἀναλάβετε
ἀναλαβέτω
ἀναλάβοι
ἀναλάβοιμι
ἀναλαβόμενοι
ἀναλαβόντες
ἀναλαβοῦσα
ἀναλάβωμεν
ἀναλαβών
ἀναλάβωσι, ἀναλάβωσιν
ἀναλαμβάνει
ἀναλαμβάνειν
ἀναλημφθείς
ἀναλαμβανόμενον
ἀναλαμβάνω
 • Meaning:
  • to take, pick up, lift
  • to take up (in order to carry)
  • to take to oneself, adopt, pick out, select
  • to take along (a travel companion)
  • to transport to a higher location
  • to respond, react verbally to what has been said or to a situation
  • to begin speaking a response
  • to take in hand
  • to confiscate

   ἀναληφθήσεται ὑμῶν τὰ ὑπάρχοντα εἰς τὸ βασιλικόν
   your possessions will be confiscated for the king (Dan 2:5)

  • to receive into one's care and charge
  • to get into action
  • to exercise, decide to make use of resources of

   καθαρὸς δὲ χεῖρας ἀναλάβοι θάρσος
   let the one with pure hands exercise courage (Job 17:9)

  • to direct and turn upward
  • to accept and submit oneself to

   ἐν ᾧ τόπῳ ἔδοξαν τὸν ὄλεθρον ἀναλαμβάνειν
   in the place where he thought to receive destruction (3Macc 6:30)

 • Forms:
Present
 • ἀναλαμβάνει Verb: Pres Mid/Pass 2nd Sing
 • ἀναλαμβάνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀναλαμβάνειν Verb: Pres Act Infin
 • ἀναλημφθείς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἀναλαμβανόμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἀναλαμβάνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Future
 • ἀναλήμψεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • ἀναλήμψεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἀναλήμψομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ἀναλήψεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • ἀναλήψεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἀναλήψομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ἀναλημφθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • ἀναληφθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀναληφθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἀναληφθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
Aorist
 • ἀναλάβωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἀναλαβόμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
 • ἀνάλαβε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀναλαβεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • ἀναλάβετε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd, Plur
 • ἀναλαβέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἀναλάβοι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἀναλάβοιμι Verb: Aor Act Opt 1st Sing
 • ἀναλαβόντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
 • ἀναλαβοῦσα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • ἀναλάβωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἀναλαβών Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • ἀναληφθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • ἀναλημφθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • ἀναλημφθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἀνέλαβε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀνελάβετε Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἀνέλαβον Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀνέλαβον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀνελήμωθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἀνελήμφθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀνελήμφθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἀνελήφθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
Perfect
 • ἀνειληφότων Part: Perf Act Gen Plur Masc/Neut
 • ἀνειληφότας Part: Perf Act Acc Plur Masc
ἀναλαμβάνων
ἀναλάμπω
 • Meaning: to flame up, catch fire, shine out, shine brightly
 • Forms:
  • ἀναλάμψῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀνέλαμψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀναλάμψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀναλάμψει Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ἀναλάμψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
ἀναλάμψει
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἀναλάμπω
ἀναλάμψῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἀναλάμπω
ἀναλάμψουσι, ἀναλάμψουσιν
ἀνάλγητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • Of people: unfeeling, hard-hearted, ruthless, insensible, indisposed toward toil and suffering
  • Of things: without pain, not painful
 • Substantival Meaning:
  • a fool
 • Forms:
ἀναλέγω
 • Active Meaning:
  • to gather up, pick up (some things and bring them to one place)
  • to note, select as noteworthy
  • to seize upon (something), catch
 • Middle Meaning:
  • to recover from mental shock, to pick up the pieces (of one's life)
 • Forms:
  • ἀναλεξάμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
  • ἀναλεξάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
  • ἀνέλεξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀνελέξαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἀνέλεξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀναλελυκώς
ἀναλεξάμενος
ἀνάλημμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • fortified wall, fortification, fortress
  • retaining wall, something used for repairing
ἀναλημπτέα
ἀναλημπτέος
 • Parse: Verbal-Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: confiscated, likely to be confiscated, must be brought, must be taken up
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀναλημπτέοςἀναλημπτέον
GENἀναλημπτέου
DATἀναλημπτέῳ
ACCἀναλημπτέον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀναλημπτέοιἀναλημπτέα
GENἀναλημπτέων
DATἀναλημπτέοις
ACCἀναλημπτέουςἀναλημπτέα
ἀναλημπτήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: bowl, ladle, bucket, vessel into which something is collected
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀναλημπτήρἀναλημπτῆρες
GENἀναλημπτῆροςἀναλημπτήρων
DATἀναλημπτῆριἀναλημπτῆρσι(ν)
ACCἀναλημπτῆραἀναλημπτῆρας
ἀναλημπτῆρας
ἀναλημφθείς
ἀναλημφθῆναι
ἀναλημφθήσῃ
ἀναλήμψεσθε
ἀναλήμψεται
ἀναλήμψεως
ἀνάλημψιν
ἀνάλημψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a taking up (in death to heaven)
  • death, ascension
  • taking away, removal
 • Note: also spelled ἀνάληψις
 • Forms:
ἀναλήμψομαι
ἀναληφθείς
ἀναληφθέν
ἀναληφθῆναι
ἀναληφθήσεται
ἀναληφθήσῃ
ἀναληφθήσονται
ἀναλήψεσθε
ἀναλήψεται
ἀναλήψεως
ἀνάληψιν
ἀνάληψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a taking up (in death)
  • death, ascension
  • taking away, removal
 • Note: also spelled ἀνάλημψις
 • Forms:
ἀναλήψομαι
ἀναλίσκει
ἀναλίσκειν
ἀναλίσκεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Meaning: to use up, spend
 • Root: ἀναλίσκω
ἀναλίσκεσθαι
ἀναλίσκον
ἀναλίσκονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Meaning: to use up, spend
 • Root: ἀναλίσκω
ἀναλίσκω
 • Meaning:
  • to spend, use up, consume
  • to consume (food, drink)
  • to destroy, cut off
 • Forms:
Present
 • ἀναλίσκει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀναλίσκειν Verb: Pres Act Infin
 • ἀναλίσκεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἀναλίσκον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
Imperfect
 • ἀνήλισκον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἀνήλισκον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἀνηλίσκετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀνήλουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἀνήλουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἀναλωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀναλωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἀναλώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἀναλωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἀναλωθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • ἀναλῶσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀναλώσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἀναλώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀνηλώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀνήλωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • ἀνήλωται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἀνάλλομαι
 • Meaning: to jump up
ἀναλογία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: proportion, right relationship
 • Forms:
ἀναλογίαν
ἀναλογίζομαι
 • Meaning:
  • to consider, take into consideration, consider carefully
  • to reckon up, sum up, estimate
 • Forms:
  • ἀναλογισώμεθα Verb: Aor Mid/Pass Subj 1st Plur
  • ἀναλογισάμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
  • ἀναλογίσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • ἀνελογισάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • ἀνελογίσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
ἀναλογισάμενοι
ἀναλογιζομένους
ἀναλογίσασθε
ἀναλογισώμεθα
ἀναλόγως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: proportionately, proportionally, analogously, alike, comparatively, likewise
ἄναλον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἄναλος
ἄναλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: lacking salt, insipid, lose saltiness, unlike salt
 • Forms:
ἀναλόω
 • Meaning: to consume, spend
ἀναλύει
ἀναλύειν
ἀναλυθήσονται
ἀναλύοντες
ἀναλῦσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀναλύω
ἀναλύσαντες
ἀναλύσας
ἀναλύσει
ἀναλύσεως
ἀναλύσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἀναλύω
ἀνάλυσιν
ἀνάλυσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: departure, loosing
ἀναλύω
 • Active Meaning:
  • to set free, revoke
  • to cancel, acquit
  • to return to the point of origin
  • to depart, go away, return
  • to loose, undo, untie, unravel
 • Passive Meaning:
  • to melt away
 • Forms:
Present
 • ἀναλύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀναλύειν Verb: Pres Act Infin
 • ἀναλύοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἀναλύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Future
 • ἀναλυθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἀναλύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἀναλῦσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀναλύσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἀναλύσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἀναλύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀνελύθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀνέλυσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀνέλυσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀνέλυσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • ἀναλελυκώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
ἀναλύων
ἀναλωθέντα
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Acc Sing Masc
  • Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: to use up, spend
 • Root: ἀναλίσκω
ἀναλωθῇ
ἀναλωθήσεται
ἀναλωθήσονται
ἀναλωθῆτε
ἀναλῶσαι
ἀναλώσας
ἀναλώσει
ἀναλώσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἀναλίσκω
ἀνάλωσι, ἀνάλωσιν
ἀνάλωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • wasting, consumption, act of consuming
  • exhaustion, depletion, bankruptcy
  • fatigue
  • outlay, expenditure