τελαμών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • wide bandage
  • a broad leather strap (for carrying something)
 • Forms:
τελαμῶνα
τελαμῶνι
τελέθειν
τελέθω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to come into being
τελεῖ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: τελέω
τέλει
τελεία
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: τέλειος
τελείᾳ
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: τελέω
τελείᾳ
τέλειαι
τελείαν
τελείας
τελείη
τέλειοι
τελειοῖ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • Root: τελειόω
τελείοις
τέλειον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: τέλειος
τέλειος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For comparative, see τελειότερος
 • Meaning:
  • mature, complete, perfect, full-grown
  • morally perfect
  • impeccable, faultless in beliefs and practice
  • maximum, utter (e.g., utter hatred)
  • Thummim (Ezra 2:63)
 • Forms:
τελειοτέρας
τελειότερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of τέλειος
 • Meaning: more mature, more perfect
τελειότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • completeness, perfection
  • maturity
  • state of being complete
  • sufficient specified quality or ingredient
  • not deficient
 • Forms:
τελειότητα
τελειότητι
τελειότητος
τελείου
τελειοῦμαι
τελειουμενων
τελειοῦται
τελειόω
 • Active Meaning:
  • to finish, accomplish
  • to complete, bring to its fullness
  • to help bring to a successful conclusion
  • to validate
  • to consummate
  • to consecrate
  • to bring to maturity
  • to fulfill
  • to make perfect, bring to perfection
 • Passive Meaning:
  • to die
  • to be perfect
  • to be consecrated to
  • to be initiated into
 • Forms:
Present
 • τελειοῖ Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
 • τελειοῖ Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • τελειοῦμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • τελειοῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
Imperfect
Future
 • τελειωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • τελειωθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • τελειώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • τελειώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • τελειώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐτελειώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐτελειώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐτελείωσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐτελείωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐτελείωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐτελείωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐτελέσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • τελειωθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • τελειωθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • τελειωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • τελειωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • τελειωθῆτε Verb: Aor, Pass Ind 2nd Plur
 • τελειωθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • τελειωθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • τελειωθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • τελειῶσαι Verb: Aor Act Infin
 • τελειωσάντων Part: Aor Act Gen Plur Masc
 • τελειώσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • τελειώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • τελειώσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • τελειώσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
Perfect
 • τετελείωκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • τετελείωμαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • τετελειωμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • τετελειωμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • τετελειωμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • τετελειωμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • τετελειωμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • τετελειωμένου Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • τετελειωμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
 • τετελείωται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
τελεῖται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: τελέω
τελεῖτε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: τελέω
τελειωθείς
τελειωθέντες
τελειωθῇ
τελειωθῆναι
τελειωθήσεται
τελειωθήσῃ
τελειωθῆτε
τελειωθῶμεν
τελειωθῶσι, τελειωθῶσιν
τελείων
τελείως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • perfectly, wholly, to the end, fully
  • thoroughly, completely
τελειώσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: τελειόω
τελειῶσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: τελειόω
τελειωσάντων
τελειώσας
τελειώσει
τελειώσεις
τελειώσεως
τελειώσῃ
τελείωσι, τελείωσιν
τελείωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • completion, act of doing (something) and completing it
  • accomplishment, fulfilment
  • perfection
  • maturity, mature age (opposite to νεότης)
  • validation
τελειώσουσι, τελειώσουσιν
τελειώσω
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: τελειόω
τελειώσωσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: τελειόω
τελειωτήν
τελειωτής
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Meaning: an accomplisher, finisher
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMτελειωτήςτελειωταί
GENτελειωτοῦτελειωτῶν
DATτελειωτῇτελειωταῖς
ACCτελειωτήντελειωτάς
τέλεον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: τέλεος
τέλεος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: perfect, finished, complete, mature, fulfilled, absolute
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMτέλεοςτελέατέλεον
GENτελέουτελέαςτελέου
DATτελέῳτελέᾳτελέῳ
ACCτέλεοντελέαντέλεον
Plural
 MascFemNeut
NOMτέλεοιτέλεαιτέλεα
GENτελέων
DATτελέοιςτελέαιςτελέοις
ACCτελέουςτελέαςτέλεα
τελέσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: τελέω
τελέσαντος
 • Parse: Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: τελέω
τελέσας
 • Parse:
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: τελέω
τελέσειν
τελέσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: τελέω
τελέσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: τελέω
τελέσητε
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: τελέω
τελεσθεῖσα
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Fem
 • Root: τελέω
τελεσθέντος
 • Parse:
  • Part: Aor Gen Sing Masc/Neut
 • Meaning:
  • to fulfil, accomplish
 • Root:τελέω
τελεσθέντων
 • Parse: Part: Aor Pass Gen Plur Masc/Neut
 • Root: τελέω
τελεσθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: τελέω
τελεσθῆναι
τελεσθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: τελέω
τελεσθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: τελέω
τελεσθήτω
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: τελέω
τελεσθῶσι, τελεσθῶσιν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: τελέω
τελεσιουργεῖ
τελεσιουργέω
 • Meaning:
  • to bring to maturity
  • to complete fully
  • to accomplish fully
  • to perfect
 • Forms:
  • τελεσιουργεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
τελεσμος
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • consecration-ceremony
 • Forms:
  • τελεσμοῦ Adj: Gen Sing Masc
τελεσμοῦ
τελέσοντα
 • Parse: Part: Fut Act Acc Sing Masc
 • Root: τελέω
τελεσφορέω
 • Meaning:
  • to bring (fruit) to maturity
  • to bring to a goal and accomplishment
  • to be perfected
  • to be brought to perfection
 • Forms:
  • τελεσφορηθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
  • τελεσφοροῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • τελεσφοροῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
τελεσφορηθέντες
τελεσφόρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • pertaining to mystery rites
  • being in charge
  • having a ritual task
 • Substantival Meaning:
  • (someone) with a sacral duty
  • temple prostitute
 • Forms:
τελεσφοροῦσι, τελεσφοροῦσιν
τελέσω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: τελέω
τελέσωμεν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root:τελέω
τελεσῶσι, τελεσῶσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: τελέω
τελεταί
τελετάς
τελετή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • pagan practices, pagan religion
  • initiation
  • cultic rite, ritual, pagan ritual
  • mystic rite
  • (pagan) sanctuary
 • Forms:
τελεύτα
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: τελευτάω
τελευτᾷ
τελευταία
τελευταῖα
τελευταῖαι
 • Parse:
  • Adj: Nom Plur Fem
  • Adj: Dat Sing Fem
 • Meaning:
  • last, final
τελευταίοις
τελευταῖον
τελευταῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: final, last (in sequence), end
 • Forms:
τελευταίους
τελευταίου
τελευταίων
τελευτᾶν, τελευτᾷν
τελευτᾶτε
τελευτάτω
τελευτάτῳ
τελευτάω
 • Meaning:
  • to die, end
  • to come to an end, finish, complete
 • Forms:
Present
 • τελευτῇ Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • τελευτῇ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • τελεύτα Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • τελεύτα Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • τελευτᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • τελευτᾶν Verb: Pres Act Infin
 • τελευτᾶτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • τελευτάτῳ Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • τελευτάτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • τελευτῶμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • τελευτῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • τελευτῶσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Imperfect
 • τελεύτα Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • τελευτήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • τελευτήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • τελευτήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • τελευτήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐτελεύτησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐτελεύτησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐτελεύτησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐτελεύτησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • τελευτῆσαι Verb: 1Aor Act Infin
 • τελευτήσαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • τελευτήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • τελευτησάσῃ Part: Aor Act Dat Sing Fem
 • τελευτήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • τελευτήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
Perfect
 • τετελεύτηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • τετελευτηκός Part: Perf Act Nom/Acc Sing Neut
 • τετελευτηκότος Part: Perf Act Gen Sing Masc
 • τετελευτηκυίᾳ Part: Perf Act Dat Sing Fem
 • τετελευτηκώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
τελευτή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • end (of life), death
  • end, limit
 • Forms:
τελευτῇ
τελευτήν
τελευτῆς
τελευτῆσαι
τελευτήσαντας
τελευτήσαντος
τελευτησαντων
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Imperativ 3rd Plur
  • Part: Aor Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root:τελευτάω
τελευτήσας
τελευτησάσῃ
τελευτησάσης
τελευτήσασι, τελευτήσασιν
 • Parse: Part: Aor Act Dat Plur Masc/Neut
 • Meaning: to accomplish
 • Root: τελευτάω
τελευτήσει
τελευτήσεις
τελευτήσῃ
τελευτήσουσι, τελευτήσουσιν
τελευτήσω
τελευτήσωσι, τελευτήσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: τελευτάω
τελευτῷ
τελευτῶμεν
τελευτῶν
τελευτῶντι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut
 • Root: τελευτάω
τελευτῶσι, τελευτῶσιν
τελέω
 • Meaning:
  • to bring (something) to maturity
  • to end, bring to an end, complete (something)
  • to carry out, accomplish, perform, fulfill, keep (something)
  • to do, effect
  • to pay
  • to initiate into, consecrate to (a deity)
 • Forms:
Present
 • τελείᾳ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • τελοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • τελεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • τελεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • τελεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • τελοῦσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
Imperfect
Future
 • τελείᾳ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • τελοῦσιν Part: Fut Act Dat Plur Masc/Neut
 • τελοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • τελέσοντα Part: Fut Act Acc Sing Masc
 • τελεσθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • τελεσθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐτέλεσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐτέλεσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐτέλεσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐτελέσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • τελέσαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • τελέσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • τελέσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • τελέσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • τελέσαι Verb: Aor Act Infin
 • τελέσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • τελέσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • τελεσθεῖσα Part: Aor Pass Nom Sing Fem
 • τελεσθέντων Part: Aor Pass Gen Plur Neut
 • τελεσθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • τελεσθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • τελεσθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • τελεσθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • τελεσῶσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • τελεσῶσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
Perfect
 • τετελέσθω Verb: Perf Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • τετέλεκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • τετελεκώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • τετελεσμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • τετελεσμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • τετελεσμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
 • τετέλεσται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
τελέως
τέλη
τελίσκομαι
τελισκόμενος
τελίσκω
 • Parse:
 • Active Meaning:
  • to dedicate or offer (as a temple prostitute)
  • to initiate
 • Passive Meaning:
  • to be initiated
  • to be a sodomite (i.e., homosexual)
 • Forms:
  • τελίσκομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • τελισκόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
τέλλω
 • Active Meaning:
  • to make to arise
  • to accomplish
 • Passive Meaning:
  • to come forth
  • to arise
τέλος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • end, fulfilment, completion, conclusion, outcome
  • end, the close of a period or process
  • goal, purpose, objective, target
  • result
  • totality
  • the full amount (of an assessment)
  • tax, levy, tribute
  • Adverbial: at last, finally, so,
  • ἀπὸ τέλους = at the end of

   κατελάβετο αὐτὴν ἀπὸ τέλους τριῶν ἐτῶν
   he took it at the end of three years (2Kings 18:10)

  • εἰς τέλος = in the end; at the end

   ἀναβιβάσω σὲ εἰς τέλος
   I shall bring you up in the end (Gen 46:4)

  • εἰς τέλος = ever; into the future; forever

   ἡ ὑπομονὴ τῶν πενήτων οὐκ ἀπολεῖται εἰς τέλος
   the patience of the needy won't ever perish (Ps 9:18)

  • ἐπὶ τέλει = at the end

   ἐπὶ τέλει τῶν ἐκβάσεων
   at the end of existence (Wis 11:14)

  • ἕως εἰς τέλος = until the end; until the finish, conclusion, utterly, completely

   συνετέλεσεν Μωυσῆς γράφων πάντας τοὺς λόγους τοῦ νόμου τούτου εἰς βιβλίον ἕως εἰς τέλος
   Moses finished writing all the words of this law in a book, even to the end (Deut 31:24,30)

  • ἕως τέλους = utterly, completely

   κατεκάμφθην ἕως τέλους
   I ... was weighed down completely (Ps 38/37:7)

  • μετὰ τὸ τέλος = at the end

   μετὰ τὸ τέλος τῶν ἑπτὰ ἐτῶν
   at the end of seven years (2Kings 8:3)

  • μέχρι τέλους = until the end; forever

   οὐ μέχρι τέλους ἔμεινεν ἡ ὀργή σου
   your wrath didn't remain forever (Wis 16:5)

  • πρὸς τέλος = to the height, to the full extent

   ἵνα μὴ πρὸς τέλος ἀφικομένων ἡμῶν τῶν ἁμαρτιῶν ὕστερον ἡμᾶς ἐκδικᾷ
   in order that he may not take vengeance on us afterward, when our sins have reached their height (2Macc 6:15)

 • Forms:
τελούμενα
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Fut Mid Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Fut Mid Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Meaning: to fulfill, accomplish
 • Root: τελέω
τελουμένων
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
  • Part: Fut Mid Gen Plur MFN
τελοῦνται
 • Parse #1: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: τέλλω
 • ——
 • Parse #2:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: τελέω
τέλους
τελοῦσα
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Root: τελέω
τελοῦσι, τελοῦσιν
 • Parse:
  • Part: Fut Act Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: τελέω
τελῶν
τελῶναι
τελωνείσθω
τελωνέω
 • Active Meaning:
  • to take a heavy toll of (someone)
  • to collect a tax
 • Middle Meaning:
  • to pay toll
  • to pay tribute
  • to pay tax
 • Passive Meaning:
  • to be subject to tax
  • to be demanded as toll
  • to be paid as toll
 • Concord:

  NT: _
  LXX: _
  Apocrypha: 1Macc 13:39
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
  • ἐτελωνεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • τελωνείσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
τελώνην
τελώνης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: tax collector, publican
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMτελώνηςτελῶναι
GENτελώνουτελωνῶν
DATτελώνῃτελώναις
ACCτελώνηντελώνας
τελώνιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: tax office, a tax-gatherer's place of business, revenue office
 • Forms:
τελωνῶν