εἶθ’
εἴθε
 • Parse: interjection
 • Meaning:
  • would that!
  • Oh, that!
  • if only
 • Forms:
  • εἶθ’ Interjection
εἵθην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: ἵημι
εἰθισμένας
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Fem
 • Root:ἐθίζω
εἰθισμένην
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Root: ἐθίζω
εἰθίσμενον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἐθίζω
εἰθισμένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Meaning: to accustom, use
 • Root: ἐθίζω
εἰθισμένους
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Meaning: to accustom
 • Root: ἐθίζω
εἰθισμένων
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Meaning: to accustom
 • Root: ἐθίζω
εἰθισμένως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: in the accustomed manner
εἴθιστο
 • Parse: Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἐθίζω