ἀμύγδαλα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: almond
ἀμύγδαλον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: almond tree
 • Forms:
  • ἀμυγδάλων Noun: Gen Plur Neut
ἀμυγδάλων
ἀμύθητα
ἀμύθητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • unspeakable, untold, unmentioned
  • unspeakably great, innumerable
  • immeasurable quantity, immeasurable size
 • Forms:
ἀμυθήτους
ἀμυθήτων
ἀμύμονα
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing MFN
  • Adj: Nom Sing Neut
 • Root: ἀμύμων
ἀμύμων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: blameless, noble, excellent
 • Forms:
  • ἀμύμονα
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
ἄμυνα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • warding off an attack, self-defence, defence against, protection from
  • revenge on, vengeance on
  • repulsion
 • Forms:
ἄμυναν
ἀμύνασθαι
ἀμύνῃ
 • Parse:
  • Verb: Pres/Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • Meaning: to keep off
 • Root: ἀμύνω
ἀμύητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: uninitiated, profane
ἀμύνομαι
ἀμύνω
 • Meaning:
  • to retaliate, defend
  • to ward off, protect
  • to help and defend
  • to repulse, reject, keep off
 • Forms:
  • ἀμύνασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • ἀμύνομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἀμυνώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
  • ἀμυνώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
  • ἀμύνωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
  • ἠμυνάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • ἠμύναντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἠμύνατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
ἀμυνώμεθα
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
  • Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
 • Root: ἀμύνω
ἀμύνωνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • Root: ἀμύνω