ἠλαζονεύετο
ἠλάθην
ἠλάλαξαν
ἠλάλαξε, ἠλάλαξεν
ἤλασα
ἥλατο
ἠλαττονήθη
ἠλαττόνησε, ἠλαττόνησεν
ἠλαττονοῦτο
ἠλαττώθη
ἠλαττώθημεν
ἠλαττώθησαν
ἠλαττωμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἐλαττόω
ἠλάττωσας
ἤλαυνε, ἤλαυνεν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to drive, set in motion
 • Root: ἐλαύνω
ἠλαύνετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἐλαύνω
ἠλαύνοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ἐλαύνω
ἤλγησαν
ἤλεγξα
ἤλεγξε, ἤλεγξεν
ἠλέγχθην
ἠλέει
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to have pity on
 • Root: ἐλεέω
ἠλεήθημεν
ἠλεήθην
ἠλεήθητε
ἠλέηκα
ἠλέημαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: ἐλεέω
ἠλεημένη
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: ἐλεέω
ἠλεημένῃ
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Fem
 • Root: ἐλεέω
ἠλεημένην
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Root: ἐλεέω
ἠλεημένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: ἐλεέω
ἠλεημένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: ἐλεέω
ἠλέησα
ἠλέησαν
ἠλέησας
ἠλέησε, ἠλέησεν
ἠλειμμένοι
ἤλειφε, ἤλειφεν
ἤλειφον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀλείφω
ἠλειψάμην
ἤλειψας
ἠλείψατε
ἠλείψατο
ἤλειψε, ἤλειψεν
ἠλέκτρον, ἤλεκτρον
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Noun: Acc Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • amber
  • gold-alloy, alloy of silver and gold, electrum
 • Forms:
  • ἠλέκτρου Noun: Gen Sing Neut
ἠλέκτρου
ἠλευθερώκαμεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • Meaning: to set free, set at liberty
 • Root: ἐλευθερόω
ἠλευθέρωσε, ἠλευθέρωσεν
ἤληθον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀλήθω
ἦλθα
ἤλθαμεν
ἦλθαν
ἤλθατε
ἦλθε, ἦλθεν
ἦλθες
ἤλθετε
ἤλθομεν
ἦλθον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἔρχομαι
ἤλθοσαν
ἠλι/a>
ἠλιἠλιἠλι
 • Parse: Hebrew word
 • Meaning: my God
ἡλιάζω
 • Meaning:
  • to hang in the sun
  • to expose to the heat of the sun
  • to sit in the court
 • Forms:
  • ἡλιασθέντων Part: Aor Pass Gen Plur Masc
  • ἡλιάζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
ἡλιάζομαι
ἡλιασθέντων
ἡλίκην
ἡλικία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • prime of life
  • age, length of life reached
  • time of life
  • manhood, maturity
  • size, bodily stature
 • Forms:
ἡλικίᾳ
ἡλικίαις
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Meaning: age, size
 • Root: ἡλικία
ἡλικίαν
ἡλικίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ἡλικία
ἡλικιώτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: an equal in age, fellow, comrade
ἡλίκον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἡλίκος
ἡλίκος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Size: as big as
  • Age: as old as
  • Indirect question: how big, how great, how small
  • In exclamations: how much! how great!
 • Forms:
  • ἡλίκην Adj: Acc Sing Fem
  • ἡλίκον Adj: Acc Sing Masc
  • ἡλίκον Adj: Nom/Acc Sing Neut
ἧλιξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: (someone) of the same age, age companion
ἥλιον
ἥλιος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • sun, sunshine, daytime, east
  • On (Egyptian god of the sun)
ἡλίου
ἡλίους
 • Parse: Noun: Acc Plur Masc
 • Meaning: sun, sunshine, east
 • Root: ἥλιος
Ἡλιούπολις
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: Suncity
 • Forms:
  • Ἡλιουπόλεως Noun: Gen Sing Fem
Ἡλιουπόλεως
ἠλισγημένη
ἠλισγημένους
ἠλισγήσαμεν
ἡλίσθης
ἡλισμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἁλίζω
ἡλίῳ
ἧλκον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἕλκω
ἡλκωμένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: ἑλκόω
ἤλλαξα
ἤλλαξαν
ἠλλάξαντο
ἠλλάξατο
ἤλλαξε, ἤλλαξεν
ἤλλασσον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: ἀλλάσσω
ἤλλαχα
ἠλλάχθην
ἥλλετο
ἠλλοιώθη
ἠλλοιώθησαν
ἠλλοίωμαι
ἠλλοιωμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἀλλοιόω
ἠλλοίωσαν
ἠλλοίωσε, ἠλλοίωσεν
ἡλλόμην
ἠλλοτριοῦντο
ἠλλοτριοῦτο
ἠλλοτριώθη
ἠλόησε, ἠλόησεν
ἧλοι
ἥλοις
ἧλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: nail, stud, spike
ἥλους
ἤλπιζε/a>, ἤλπιζεν
ἤλπιζεἤλπιζεἤλπιζε
ἠλπίζομεν
ἤλπικα
ἠλπίκαμεν
ἠλπίκατε
ἤλπικε
ἤλπικεν
ἠλπικέναι
ἠλπικότες
ἤλπισα
ἠλπίσαμεν
ἤλπισαν
ἦλπισαν
ἤλπισας
ἠλπίσατε
ἤλπισε, ἤλπισεν
ἥλων