δίπηχυ
δίπηχυς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: two cubits long, wide, deep, or high
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMδίπηχυςδίπηχυ
GENδίπηχεος
DATδίπηχει
ACCδίπηχυνδίπηχυ
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMδίπηχειςδίπηχεα
GENδίπηχεων
DATδίπηχεσι
ACCδίπηχειςδίπηχεα
διπλᾶ
διπλαῖ
διπλᾶς
διπλάσια
διπλασιαζόντων
διπλασιάζω
 • Meaning: to double, duplicate
 • Forms:
  • διπλασίασον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • διπλασιαζόντων Part: Pres Act Gen Plur Neut
διπλασιασμόν
διπλασιασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • act of doubling
  • duplication
διπλασίασον
διπλασίονα
διπλασίονος
διπλάσιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: twofold, double, twice as much as, twice as many as
 • Forms:
διπλασίων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: duplicate
 • Forms:
  • διπλασίονα
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
   • Adj: Nom/Acc/Voc Plur Neut
  • διπλασίονος Adj: Gen Sing MF
διπλῆ
διπλῇ
διπλῆς
διπλοΐδα
διπλοΐδι
διπλοΐδος
διπλοΐς, διπλοῖς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a double cloak (a special garment worn by the Cynics)
  • double
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδιπλοΐςδιπλοΐδες
GENδιπλοΐδοςδιπλοΐδων
DATδιπλοΐδιδιπλοΐσι(ν)
ACCδιπλοΐδαδιπλοΐδας
VOCδιπλοΐδιπλοΐδες
διπλοκαρδία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: duplicity, double-heartedness, having two allegiances
 • Forms:
διπλότερον
διπλότερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of διπλοῦς
 • Meaning: more double
διπλοῦν
διπλοῦς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For comparative, see διπλότερος
 • Meaning: double, twofold more; twofold
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMδιπλοῦςδιπλῆδιπλοῦν
GENδιπλοῦδιπλῆςδιπλοῦ
DATδιπλῷδιπλῇδιπλῷ
ACCδιπλοῦνδιπλῆνδιπλοῦν
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMδιπλοῖδιπλαῖδιπλᾶ
GENδιπλῶν
DATδιπλοῖςδιπλαῖςδιπλοῖς
ACCδιπλοῦςδιπλᾶςδιπλᾶ
διπλοῖ
διπλόω
 • Meaning: to double, pay double, render two-fold
 • Forms:
  • διπλώσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
διπλῷ
διπλώσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: διπλόω