ἀνέκαθεν
 • Parse:
  • Adverb
 • Meaning:
  • from above
ἀνεκάθισε, ἀνεκάθισεν
ἀνεκαίνισε, ἀνεκαίνισεν
ἀνεκαινίσθη
ἀνεκαλεῖτο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning: to call up
 • Root: ἀνακαλέω
ἀνεκάλεσε, ἀνεκάλεσεν
ἀνεκαλύφθη
ἀνεκάλυψα
ἀνεκάλυψας
ἀνεκάλυψε, ἀνεκάλυψεν
ἀνέκαμπτες
ἀνεκάμψαμεν
ἀνέκαμψε, ἀνέκαμψεν
ἀνεκαύθη
ἀνεκαύθησαν
ἀνέκαυσαν
ἀνεκβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to cast out, throw ashore, divorce
ἀνεκδιήγητα
ἀνεκδιήγητον
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: ἄνειμι
ἀνεκδιήγητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: indescribable, unspeakable, not expounded in full
 • Forms:
ἀνεκδιηγήτου
ἀνεκδιηγήτῳ
ἀνέκειτο
ἀνεκήρυξε, ἀνεκήρυξεν
ἀνεκλάλητον
ἀνεκλάλητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: inexpressible, unutterable, unspeakable, not spoken out
 • Forms:
ἀνεκλαλήτῳ
ἀνέκλειπτα
ἀνέκλειπτον
ἀνέκλειπτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • inexhaustible, unfailing, not left out, that fails not
  • incessant, uninterrupted
 • Forms:
ἀνεκλίθη
ἀνέκλιναν
ἀνέκλινε, ἀνέκλινεν
ἀνεκλιπής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • unfailing, incessant, uninterrupted
  • always existent
  • always available
 • Forms:
ἀνεκοινώσατο
ἀνακομίζω
 • Meaning: to carry up; to bring back
ἀνεκόμισε
ἀνέκοψε, ἀνέκοψεν
ἀνέκραγε, ἀνέκραγεν
ἀνέκραγον
ἀνέκραξαν
ἀνέκραξε, ἀνέκραξεν
ἀνέκρινε
ἀνέκρινον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀνακρίνω
ἀνεκρούετο
ἀνεκρούοντο
ἀνεκτόν
ἀνεκτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For comparative, see ἀνεκτότερος
 • Meaning: bearable, endurable, tolerable
 • Forms:
  • ἀνεκτόν
   • Adj: Acc Sing MFN
   • Adj: Nom Sing Neut
ἀνεκτότερον
ἀνεκτότερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of ἀνεκτός
 • Meaning: more tolerable, more endurable
ἀνέκυψε, ἀνέκυψεν
ἀνέκφευκτα
ἀνέκφευκτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: inevitable, unavoidable, irremediable
 • Forms:
  • ἀνέκφευκτα
   • Adj: Nom Sing Fem
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut