ἐξοδεύειν
ἐξοδευθείς
ἐξοδεύσαντες
ἐξοδεύω
 • Active Meaning:
  • to march out, march along
  • to depart
 • Passive Meaning:
  • to depart this life
  • to expire, pass out, die
 • Forms:
  • ἐξοδεύειν Verb: Pres Act Infin
  • ἐξοδευθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
  • ἐξοδεύσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • ἐξοδεύωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
ἐξοδεύωσι, ἐξοδεύωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἐξοδεύω
ἐξοδία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: marching out, expedition, exit, exodus, departure
 • Forms:
ἐξοδίᾳ
ἐξοδιάζω
 • Meaning:
  • to pay in full, discharge (debt)
  • to spend, give out as expenses
  • to scatter
 • Forms:
  • ἐξωδιάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
ἐξοδίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ἐξοδία
ἐξόδιον
 • Parse:
  • Noun: Acc Sing Masc
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • finale, holiday
  • a feast to commemorate the exodus, exodus feast
  • last day of a festival
  • a solemn assembly
  • of or belonging to an exit
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἐξόδιονἐξόδια
GENἐξοδίουἐξοδίων
DATἐξοδίῳἐξοδίοις
ACCἐξόδιονἐξόδια
ἐξοδίου
ἔξοδοι
ἐξόδοις
ἔξοδον
ἔξοδος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • the Exodus, the way out
  • place for exit
  • act of exiting
  • departure (from life), demise, death
  • fate, destination
  • origin, source
  • coming to the end (of a period of time and entering the next phase)
 • Forms:
ἐξόδου
ἐξόδους
ἐξόδῳ
ἐξόδων
ἐξοιδέω
 • Meaning: to swell, be swollen up, inflate
 • Forms:
  • ἐξοιδῆσαι Verb: Aor Act Infin
ἐξοιδῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐξοιδέω
ἔξοικος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: houseless, homeless
 • Forms:
ἐξοίσει
ἐξοίσεις
ἐξοίσετε
ἐξοίσομεν
ἐξοίσουσι, ἐξοίσουσιν
ἐξοίσω
ἐξοκέλλω
 • Meaning:
  • to run aground
  • to drive headlong
  • to cause to drift off the correct course
  • to compel
 • Forms:
  • ἐξώκειλε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐξολεθρεύεσθαι
ἐξολεθρευθείη
ἐξολεθρευθῇ
ἐξολεθρευθῆναι
ἐξολεθρευθῇς
ἐξολεθρευθήσεται
ἐξολεθρευθήσονται
ἐξολεθρευθῆτε
ἐξολεθρευθῶσι, ἐξολεθρευθῶσιν
ἐξολέθρευμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • destruction, act of destruction
  • something that is utterly destroyed
 • Forms:
ἐξολεθρεύματος
ἐξολεθρεύοντες
ἐξολεθρεύοντι
ἐξολεθρεύσαι
ἐξολεθρεῦσαι
ἐξολεθρεύσας
ἐξολεθρεύσατε
ἐξολεθρεύσει
ἐξολεθρεύσεις
ἐξολεθρεύσεως
ἐξολεθρεύσῃ
ἐξολεθρεύσῃς
ἐξολέθρευσιν
ἐξολέθρευσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: destruction
 • Note: Also spelled ἐξολόθρευσις
ἐξολέθρευσον
ἐξολεθρεύσουσι, ἐξολεθρεύσουσιν
ἐξολεθρεύσω
ἐξολεθρεύσωμεν
ἐξολεθρεύσωσι, ἐξολεθρεύσωσιν
ἐξολεθρεύω
 • Meaning:
  • to ruin, devastate
  • to destroy utterly, root out, exterminate
  • to suffer serious damage
 • Note: also spelled ἐξολοθρεύω
 • Forms:
Present
 • ἐξολεθρεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἐξολεθρεύοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἐξολεθρεύοντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • ἐξολεθρεύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
Future
 • ἐξολεθρευθήσεται Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐξολεθρευθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἐξολεθρεύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐξολεθρεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐξολεθρεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐξολεθρεύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἐξολεθρεύσῃ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐξολοθρεύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἐξολοθρευθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐξολοθρευθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἐξολοθρεύσει Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐξολοθρεύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἐξολοθρεύσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • ἐξολοθρεύσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἐξολεθρευθείη Verb: Aor Pass Opt 3rd Sing
 • ἐξολεθρευθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἐξολεθρευθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἐξολεθρευθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • ἐξολεθρευθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • ἐξολεθρευθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ἐξολοθρευθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ἐξολεθρεῦσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐξολεθρεύσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἐξολεθρεύσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐξολεθρεύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐξολέθρευσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐξολεθρεύσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἐξολεθρεύσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐξωλεθρεύθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐξωλεθρεύθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐξωλέθρευσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐξωλεθρεύσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐξωλέθρευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξωλέθρευσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐξωλεθρεύσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐξωλέθρευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐξολεθρεύων
ἐξολεῖται
ἐξολῇ
ἐξολλύει
ἐξόλλυμι
 • Active Meaning:
  • to destroy utterly
 • Passive Meaning:
  • to perish utterly
 • Forms:
  • ἐξολεῖται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἐξολῇ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ἐξολλύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐξόλλυσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
ἐξόλλυσιν
ἐξολοθρευθείη
ἐξολοθρεύεσθαι
ἐξολοθρευθῇ
ἐξολοθρευθῆναι
ἐξολοθρευθῇς
ἐξολοθρευθήσεται
ἐξολοθρευθήσονται
ἐξολοθρευθῆτε
ἐξολοθρευθῶσι, ἐξολοθρευθῶσιν
ἐξολοθρεύματος
ἐξολοθρεύοντες
ἐξολοθρεύοντι
ἐξολοθρεύσαι
ἐξολοθρεῦσαι
ἐξολοθρεύσας
ἐξολοθρεύσασθε
ἐξολοθρεύσατε
ἐξολοθρεύσει
ἐξολοθρεύσεις
ἐξολοθρεύσεως
ἐξολοθρεύσῃ
ἐξολοθρεύσῃς
ἐξολοθρεύσητε
ἐξολόθρευσιν
ἐξολόθρευσον
ἐξολοθρεύσουσι, ἐξολοθρεύσουσιν
ἐξολοθρεύσω
ἐξολοθρεύσωμεν
ἐξολοθρεύσωσι, ἐξολοθρεύσωσιν
ἐξολοθρεύων
ἐξολοθρεύσεται
ἐξολοθρεύω
ἐξομαλίζω
 • Meaning: to make very smooth, smooth away
 • Forms:
  • ἐξωμάλισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξωμαλίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ἐξομβρέω
 • Meaning:
  • to pour out like rain, rain down
  • to cause to descend like rain
 • Forms:
  • ἐξομβρήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐξώμβρησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐξομβρήσει
ἕξομεν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Root: ἔχω
ἐξόμνυμαι
 • Middle Meaning:
  • to forswear
  • to renounce solemnly and publicly
 • Forms:
  • ἐξόμνυσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐξομόσησθε Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
  • ἐξομοῦμαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
ἐξόμνυμι
 • Meaning: to swear in excuse, deny with an oath
ἐξόμνυσθαι
ἐξομοιοῦσθαι
ἐξομοιοῦσθε
ἐξομοιόω
 • Active Meaning:
  • to imitate, make alike, assimilate, become like
 • Passive Meaning:
  • to imitate and become alike
 • Forms:
  • ἐξομοιοῦσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • ἐξομοιοῦσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
ἐξομολογεῖσθαι
ἐξομολογεῖσθε
ἐξομολογείσθωσαν
ἐξομολογέω
 • Active Meaning:
  • to promise, consent
 • Middle Meaning:
  • to confess, admit
  • to acknowledge
  • to express recognition
  • to acknowledge orally
 • Forms:
Present
 • ἐξομολογουμένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • ἐξομολογουμένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • ἐξομολογήσωμαι Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Sing
 • ἐξομολογεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἐξομολογεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • ἐξομολογείσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • ἐξομολογοῦ Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • ἐξομολογοῦμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἐξομολογουμένην Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
 • ἐξομολογούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἐξομολογούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἐξομολογουμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • ἐξομολογούμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
Imperfect
 • ἐξωμολογεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐξωμολογοῦντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἐξωμολογούμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
Future
 • ἐξομολογηθησόμεθα Verb: Fut Mid/Pass Ind 1st Plur
 • ἐξομολογήσει Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἐξομολογήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἐξομολογήσῃ Verb: Fut Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • ἐξομολογήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ἐξομολογησόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • ἐξομολογήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐξομολογήσασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • ἐξομολογήσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • ἐξομολογησάσθωσαν Verb: Aor Mid Imperative 3rd Plur
 • ἐξομολογήσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • ἐξομολογήσωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
 • ἐξωμολογησάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἐξωμολογήσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐξωμολόγησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐξωμολόγησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐξομολογηθησόμεθα
ἐξομολογήσασθαι
ἐξομολογήσασθε
ἐξομολογησάσθωσαν
ἐξομολογήσει
ἐξομολογήσεσιν
ἐξομολογήσεται
ἐξομολογήσεων
ἐξομολογήσεως
ἐξομολογήσῃ
ἐξομολογήσηται
ἐξομολόγησιν
ἐξομολόγησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • confession of gratitude, praise, thanksgiving, admission
  • something said in recognition and acknowledgment
ἐξομολογήσομαι
ἐξομολογησόμεθα
ἐξομολογήσονται
ἐξομολογήσωμαι
ἐξομολογήσωνται
ἐξομολογοῦ
ἐξομολογοῦμαι
ἐξομολογούμεθα
ἐξομολογουμένην
ἐξομολογούμενοι
ἐξομολογουμένοις
ἐξομολογούμενος
ἐξομολογουμένου
ἐξομολογουμένων
ἐξομόσησθε
ἐξομοῦμαι
ἐξόν
 • Parse: Impersonal Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἔξεστι
ἐξόπισθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • from behind
  • at the back of, behind
  • backwards
  • from the rear
ἐξοπλησία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: getting under arms
 • Concord:

  NT: _
  LXX: _
  Apocrypha: 2Macc 5:25
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
ἐξοπλησίαν
ἐξοπλίζω
 • Active Meaning:
  • to arm completely, arm fully
 • Middle Meaning:
  • to arm oneself
 • Forms:
  • ἐξοπλίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐξοπλίσησθε Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
  • ἐξωπλισμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
ἐξοπλίσατε
ἐξοπλίσησθε
ἐξοπλισία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Note: Also spelled ἐξοπλησία
 • Meaning:
  • armed parade
  • muster of troops under review
 • Forms:
ἐξορίζω
 • Active Meaning:
  • to send beyond the border, banish
  • to get rid of (something)
 • Passive Meaning:
  • to come forth from
 • Forms:
  • ἐξώρισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐξορκίζω
 • Meaning:
  • to adjure, obligate
  • to charge under oath, administer an oath
  • to conjure
  • to make (someone) swear by (the Lord)
  • to make one promise
 • Forms:
  • ἐξορκιῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐξώρκισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
ἐξορκιστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: exorcist
ἐξορκιστῶν
ἐξορκιῶ
ἐξορμάω
 • Meaning: to set out, start, rush, dash out (for an action)
 • Forms:
  • ἐξώρμησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξώρμησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξώρμησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐξορύξαι
ἐξορύξαντες
ἐξορύσσω
 • Meaning:
  • to dig out, dig up, tear out, pluck out, gouge out
  • to cause to emerge in the open
 • Forms:
  • ἐξορύξαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐξορύξαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • ἐξώρυξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐξώρυξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐξουδένει
ἐξουδενέω
 • Meaning: to treat with contempt, scorn, disdain, set at naught, despise
 • Note: Also spelled ἐξουθενέω
 • Forms:
  • ἐξουδενήκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
  • ἐξουδένει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἐξουδένησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξουδενήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐξουδένουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐξουδένουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἐξουδενοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • ἐξουδενοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • ἐξουδενουμένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
ἐξουδενηθῇ
ἐξουδενήκατε
ἐξουδένημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • scorn, object of contempt
  • something thought to be useless
ἐξουδένησε, ἐξουδένησεν
ἐξουδενήσῃς
ἐξουδενουμένους
ἐξουδένουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐξουδενέω
ἐξουδενοῦντας
ἐξουδενοῦντες
ἐξουδενόω
 • Meaning:
  • to set at naught, underestimate
  • to count as nothing, minimize, treat with contempt
  • to disdain, belittle, deride
  • to humiliate, scorn
  • to make utterly nothing of, i.e., despise
 • Forms:
Present
 • ἐξουδενωμένα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • ἐξουδενωμένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἐξουδενωμένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • ἐξουδένωνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἐξουδενώσας Part: Pres Act Acc Plur Fem
 • ἐξουδενωμένος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
Imperfect
Future
 • ἐξουδενωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἐξουδενώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐξουδενώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐξουδενώσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
Aorist
 • ἐξουδενηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἐξουδενώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐξουδενωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἐξουδένωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξουδένωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐξουδένωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐξουδενώσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
Perfect
 • ἐξουδένωκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • ἐξουδενώκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
ἐξουδενωθῇ
ἐξουδενώθη
ἐξουδενωθήσονται
ἐξουδένωκα
ἐξουδενώκασιν
ἐξουδένωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: contempt, scorn, vanity
 • Forms:
ἐξουδενώματα
ἐξουδενωμένα
ἐξουδενωμένη
ἐξουδενωμένον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: ἐξουθενόω
ἐξουδενωμένος
ἐξουδενωμένους
ἐξουδένωνται
ἐξουδένωσαν
ἐξουδένωσας
ἐξουδενώσας
ἐξουδενώσατε
ἐξουδενώσει
ἐξουδενώσεις
ἐξουδένωσε, ἐξουδένωσεν
ἐξουδενώσεως
ἐξουδένωσι, ἐξουδένωσιν
ἐξουδένωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: contempt, scorn
ἐξουδενώσομεν
ἐξουδενώσουσι, ἐξουδενώσουσιν
ἐξουδένωται
ἐξουθενεῖς
ἐξουθενεῖτε
ἐξουθενείτω
ἐξουθενέω
 • Meaning:
  • to despise, disdain, scorn
  • to reject (with contempt)
  • to treat with contempt
  • to be of no account
 • Note: Also spelled ἐξουδενέω
 • Forms:
Present
 • ἐξουθενημένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc
 • ἐξουθενοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἐξουθενῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • ἐξουθενεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἐξουθενείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ἐξουθενεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἐξουθενοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
Imperfect
 • ἐξουθένουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐξουθένουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
Aorist
 • ἐξουθενήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐξουθενήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἐξουθενηθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • ἐξουθενήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἐξουθενήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐξουθενήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
Perfect
 • ἐξουθενήκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • ἐξουθενήκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • ἐξουθενημένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • ἐξουθενημένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἐξουθενημένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
ἐξουθενηθείς
ἐξουθενήκασιν
ἐξουθενήκατε
ἐξουθένημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a despised thing
ἐξουθενημένα
ἐξουθενημένος
ἐξουθενημένους
ἐξουθενημένῳ
ἐξουθενήσαντες
ἐξουθενήσας
ἐξουθενήσατε
ἐξουθενήσῃ
ἐξουθενήσῃς
ἐξουθενήσουσι, ἐξουθενήσουσιν
ἐξουθένουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐξουθενόω
ἐξουθενοῦντας
ἐξουθενοῦντες
ἐξουθενοῦσι, ἐξουθενοῦσιν
ἐξουθενόω
 • Meaning: to despise, disdain, make light, bring to nothing, set at naught
 • Forms:
  • ἐξουδενωμένον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • ἐξουθενήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐξουθενοῦσιν Part: Pres Act Dat Plur Masc
  • ἐξουθενώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐξουθενώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐξουθένωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξουθενώσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
ἐξουθενώθη
ἐξουθενῶν
ἐξουθενώσει
ἐξουθένωσε, ἐξουθένωσεν
ἐξουθενώσομεν
ἐξουσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • authority, absolute power, warrant
  • authoritative responsibility
  • absolute authority to deal with someone or something as one wishes
  • freedom of choice, right (to act, decide, or dispose of property)
  • ability (to do something), capability, might, power
  • authority granted to take a certain action
  • ruling power, official power
  • institution or individual invested with authority
  • jurisdiction, the domain (where ruling power is exercised)
  • those who bear the authority (e.g., officials, government)
 • Forms:
ἐξουσίᾳ
ἐξουσιάζει
ἐξουσιάζεται
ἐξουσιάζῃ
ἐξουσιάζονται
ἐξουσιάζοντας
ἐξουσιάζοντες
ἐξουσιάζοντος
ἐξουσιαζόντων
ἐξουσιάζουσι, ἐξουσιάζουσιν
ἐξουσιάζω
 • Active Meaning:
  • to exercise authority upon, bring under the power of, control
  • to have authority and permission
  • to grant permission
  • to have the right for (something), authority for (something)
 • Middle Meaning:
  • to swagger, behave in a high-handed manner
  • to exercise control over
 • Forms:
Present
 • ἐξουσιάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐξουσιάζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐξουσιάζῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • ἐξουσιάζονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἐξουσιάζοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • ἐξουσιάζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἐξουσιάζοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἐξουσιαζόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • ἐξουσιάζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐξουσιάζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
Future
 • ἐξουσιάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐξουσιάσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐξουσιασθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐξουσιάσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἐξουσίασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐξουσιάζων
ἐξουσίαι
ἐξουσίαις
ἐξουσίαν
ἐξουσίας
ἐξουσιάσατο
ἐξουσιάσει
ἐξουσιάσεις
ἐξουσίασε, ἐξουσίασεν
ἐξουσιασθήσομαι
ἐξουσιαστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: Mighty one, person in authority
ἐξουσιαστικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: authoritative
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMἐξουσιαστικόςἐξουσιαστικήἐξουσιαστικόν
GENἐξουσιαστικοῦἐξουσιαστικῆς
ἐξουσιαστικής
ἐξουσιαστικοῦ
DATἐξουσιαστικῷἐξουσιαστικῇἐξουσιαστικῷ
ACCἐξουσιαστικόνἐξουσιαστικήνἐξουσιαστικόν
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMἐξουσιαστικοίἐξουσιαστικαίἐξουσιαστικά
GENἐξουσιαστικῶνἐξουσιαστικῶνἐξουσιαστικῶν
DATἐξουσιαστικοῖςἐξουσιαστικαῖςἐξουσιαστικοῖς
ACCἐξουσιαστικούςἐξουσιαστικάςἐξουσιαστικά
ἕξουσι, ἕξουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἔχω
ἐξουσιῶν
ἐξοχή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • prominence, excellence, advantage
  • something elevated and conspicuous
 • Forms:
ἐξοχῇ
ἐξοχήν
ἔξοχος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Note: For superlative, see ἐξοχώτατος
 • Meaning: prominent, standing out, jutting
 • Forms:
ἐξόχως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: especially, above others, principally, exceedingly
ἐξοχώτατον
 • Parse:
  • Superlative Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Superlative Adj: Acc Sing Masc
 • Root: ἔξοχος
ἐξοχώτατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Superlative of ἔξοχος
 • Meaning: most prominent