γωλάθ
 • Parse: Transliterated Hebrew noun
 • Hebrew:
 • Meaning: globe or ball at the top of a column
 • Concord:

  NT: _
  LXX: 2Chron. 4:12, 13
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

γωληλά
 • Parse: Noun: Gen Sing Masc
 • Hebrew:
 • Meaning: valley
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Neh 2:13
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

γωνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • Object:
   • corner
   • street corner
   • corner stone
   • quarter, angle
  • Person:
   • leader, chief, key person
 • Forms:
γωνίᾳ
γωνίαι
γωνιαῖον
γωνιαῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • corner, on or at an angle
  • positioned in a corner
 • Forms:
γωνίαις
γωνίαν
γωνίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: γωνία
γωνιῶν