πρός
 • Parse: Preposition
 • Meaning:
  • with Genitive:
   • to the advantage of, advantageous for, from, on the part of

    τοῦτο γὰρ πρὸς τῆς ὑμετέρας σωτηρίας ὑπάρχει
    for this is advantageous for your safety (Acts 27:34)

   • on the side of, in favour of
   • toward, with the approach of
   • in the vicinity of
  • with Dative:
   • at, by, near, in addition to, besides
   • in close vicinity of
   • in an area in the direction of
   • in addition to, besides:

    πρὸς τούτοις
    besides these

    πρὸς τοῖς ἄλλοις
    besides all the other things

   • Of place:

    πρὸς Βαβυλῶνι
    at Babylon

    ἕνα πρὸς τῇ κεφαλῇ καὶ ἕνα πρὸς τοῖς ποσίν
    one at the head and one at the foot (John 20:12)

  • with Accusative:
   • to:

    μὴ ἀνακάμψαι πρὸς Ἡρῴδην
    not to return to Herod (Matt. 2:12)

   • toward, in the direction of:

    ὅτι πρὸς ἑσπέραν ἐστὶν
    because it is toward evening (Luke 24:29)

   • beside:

    ὁ ὄχλος πρὸς τὴν θάλασσαν
    the crowd beside the sea (Mark 4:1)

   • against:

    πρὸς τοὺς Ἑβραίους
    against the Hebrews (Acts 6:1)

   • with:

    πρὸς τὸν θεόν
    with God (John 1:1)

   • at:

    προσέπεσεν πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ
    she fell at his feet (Mark 7:25)

   • toward daybreak

    πρὸς ἡμέραν
    toward daybreak (Ex 14:27)