ἀφεγγεῖ
ἀφεγγής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: dark, obscure, without light
 • Forms:
ἄφεδρον
ἄφεδρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: menses, menstruation, female monthly discharge
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Lev 12:2,5; 15:19,20,25,26,33; Ezek 18:6; 36:17
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
ἀφέδρου
ἀφέδρῳ
ἀφεδρών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a latrine, toilet, privy, place for sitting alone
 • Note: ἀπό & ἕδρα (seat)
 • Concord:

  NT: Matt 15:17; Mark 7:19
  LXX: _
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
ἀφεδρῶνα
ἀφεθείς
ἀφεθεῖσα
ἀφεθέντες
ἀφεθῇ
ἀφέθη
ἀφέθην
ἀφεθῆναι
ἀφέθησαν
ἀφεθήσεται
ἀφειδής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: not spared
 • Forms:
ἀφειδία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • harsh treatment, unsparing treatment
  • austerity, neglect
 • Forms:
ἀφειδίᾳ
ἀφειδῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • unsparingly, without mercy, relentlessly, mercilessly
  • ungrudgingly, lavishly
ἀφείθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning: to send forth, discharge
 • Root: ἀφίημι
ἀφεῖκα
ἀφείλαντο
ἀφεῖλας
ἀφείλατο
ἀφεῖλε, ἀφεῖλεν
ἀφεῖλες
ἀφείλεσθε
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
 • Meaning: to take away from
 • Root: ἀφαιρέω
ἀφείλετο
ἀφεῖλον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀφαιρέω
ἀφείλοντο
ἀφείλου
ἀφείλω
ἀφεῖμαι
ἀφειμένα
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: to send forth, discharge
 • Root: ἀφίημι
ἀφειμένη
ἀφειμένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Meaning: to send forth, discharge
 • Root: ἀφίημι
ἀφεῖναι
ἀφείς
ἀφεῖς
ἀφεῖσα
ἄφελε
ἀφελεῖ
ἀφελεῖν
ἀφελεῖς
ἀφελεῖται
ἀφελεῖτε
ἀφελέσθαι
ἀφέλεσθε
ἀφέλετε
ἀφελέτω
ἀφέλῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἀφαιρέω
ἀφέλῃς
ἀφέληται
ἀφέλητε
ἀφελκύσαντες
 • Parse: Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • Meaning: to drag away
 • Root: ἀφέλκω
ἀφέλκω
 • Meaning: to drag away
ἄφελοι
ἀφελομένη
ἀφελόμενοι
ἀφελόμενος
ἀφελόντες
ἀφελότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • sincerity; freedom from deceit or guile
  • simplicity, smoothness, singleness
 • Forms:
ἀφελότητι
ἀφελοῦ
ἀφελοῦμαι
ἀφελοῦνται
ἀφελοῦσι, ἀφελοῦσιν
ἀφελπίζω
 • Meaning: to despair, hope from, give up hope
 • Forms:
  • ἀφελπίσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀφήλπισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀφελπίσῃς
ἀφελῶ
ἀφέλωμαι
ἀφελών
 • Parse:
  • Part: Fut Act Nom Sing Masc
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to take away from
 • Root: ἀφαιρέω
ἀφέλωνται
ἀφελῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: without taking recourse to intricate or ingenious skills or devices:
ἀφέλωσι, ἀφέλωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἀφαιρέω
ἄφεμα
 • Parse: Noun: Nom Plur Neut
 • Meaning:
  • immunity (from taxation), something let go: remission of tribute or taxation
  • amount of taxation or tribute that has been exempted
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἄφεμαἀφέματα
GENἀφέματοςἀφεμάτων
DATἀφέματιἀφέμασι(ν)
ACCἄφεμαἀφέματα
ἀφέματα
ἀφέντες
ἀφέντος
ἀφέξει
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἀπέχω
ἀφέξεσθαι
ἀφέξεσθε
ἀφέξεται
ἀφέξῃ
ἀφέξηται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • Root: ἀπέχω
ἀφεξόμεθα
ἀφέξονται
ἀφέξωμαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Sing
 • Root: ἀπέχω
ἄφες
ἀφέσει
ἀφέσεις
ἀφέσεως
ἄφεσιν
ἄφεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • releas (from captivity)
  • dismissal, making go away
  • pardon, cancellation of an obligation, punishment, or guilt
  • forgiveness, remission
  • releasing (from use, bondage, debt)
  • permission
  • channel issue (of water), wadi
ἀφέστακα
ἀφέστηκας
ἀφέστηκε, ἀφέστηκεν
ἀφεστηκός
ἀφεστηκότα
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἀφίστημι
ἀφεστηκότας
ἀφεστηκότες
ἀφεστήξω
ἄφετε
ἀφέτω
ἀφεύκτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: inescapably, securely, fixedly, without any possibility of escape
ἀφέωνται